Logowanie

DZ. URZ. 2011.173.4036

Tytuł:

uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Karsin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 173 pozycja: 4036
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/89/11 RADY GMINY KARSIN z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: podatku od nieruchomości. Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) i art. 5, art.7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), oraz obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 961), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje: § 1. Wysokość stawek podatku od nieruchomości wynosi rocznie: 1. Od gruntów: a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,81 zł za 1 m2 powierzchni. b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych ? 4,33 zł od 1ha powierzchni. c) pozostałych od 1 m2 powierzchni - letniskowych - 0,43 zł - pozostałych: 1) tereny różne ? Tr oraz inne tereny komunikacyjne - Ti (według ewidencji gruntów) ? 0,43 zł, 2) zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 0,33 zł, 3) grunty zabudowane i zurbanizowane na terenach ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób fizycznych ? 0,43 zł, 4) inne zabudowane i zurbanizowane ? 0,33 zł. 2. Od budynków lub ich części: a) mieszkalnych - 0,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na terenach ośrodków wypoczynkowych będących własnością osób fizycznych ? 21.94 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,

Id: ZBAXA-PLNIU-RECSJ-QABHK-ESNYL. Podpisany Strona 1

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym ? 10,24 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, e) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu surowcami wtórnymi (złom, papier, szkło, plastik) ? 10,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, f) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielajace tych świadczeń - 4,45 zł 1 m2 powierzchni użytkowej, g) pozostałych od 1 m2 powierzchni użytkowej: - letniskowych - 7,36 zł - budynki zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ? 6,40 zł - budynki na terenach ośrodków wypoczynkowych będące własnością osób fizycznych ? 7,36 zł - pozostałych - 6,40 zł 3. Od budowli ? 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1, pkt.3 i ust. 3 -7. § 2. Niezależnie od zwolnień ustawowych: 1. Zwalnia się od podatku od nieruchomości: a) budynki, budowle i zajęte pod nie grunty na obszarze wysypiska dopuszczonego do użytku publicznego. b) budynki, budowle i urządzenia służące zbiorowemu zaopatrzeniu mieszkańców gminy w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przez mieszkańców gminy oraz zajęte pod nie grunty. c) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej. d) nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby prowadzenia statutowej działalności upowszechniania kultury. e) budynki i grunty zajete na potrzeby kultury fizycznej i sportu do uzytklu publicznego ogólnodostępne. f) grunty zajęte pod obiekty kultu religijnego usytuowane przy drogach publicznych. g) budynki mieszkalne będące własnością podmiotu nie prowadzącego działalności gospodarczej przeznaczone w całości pod wynajem w celu zaspokojenia potrzeb mieszkalnych najemców oraz zajęte pod nie grunty. h) grunty pod urządzonymi placami zabaw do publicznego użytku ? ogólnodostępne. 2. Drogi dojazdowe sklasyfikowane i niesklasyfikowane wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej. z wyjątkiem

Id: ZBAXA-PLNIU-RECSJ-QABHK-ESNYL. Podpisany

Strona 2

§ 3. Podatnicy mogą dokonywać wpłaty podatków od nieruchomości: w kasie Urzędu Gminy w Karsinie, na konto lub u inkasentów (sołtysów) poza wyjątkiem podatników podatku od nieruchomości z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, którzy mają obowiązek wpłacania podatku od nieruchomości wyłącznie na konto Urzędu Gminy w Karsinie. § 4. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr XXXVIII/262/10 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości. § 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin. § 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Narloch

Id: ZBAXA-PLNIU-RECSJ-QABHK-ESNYL. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.173.4038

  uchwała nr XI/91/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. 2011.27.615

  uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Karsin z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/262/10 Rady Gminy w Karsinie z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.173.4037

  uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. 2010.140.2728

  uchwała nr XXXVII/253/10 Rady Gminy Karsin z dnia 12 października 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze gminy Karsin odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Rady Gminy w Karsinie, Rady Powiatu w Kościerzynie, Sejmiku Województwa Pomorskiego oraz wyborów Wójta Gminy Karsin, zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 • DZ. URZ. 2012.2248

  uchwała nr XX/139/12 Rady Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.173.4035

  uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2011.173.4034

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.173.4033

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej wzory deklaracji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4032

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób fizycznych wzoru informacji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4031

  uchwała nr XI/62/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.