Logowanie

DZ. URZ. 2011.173.4037

Tytuł:

uchwała nr XI/90/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-22
Organ wydający:Rada Gminy Karsin
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 173 pozycja: 4037
Hasła:

UCHWAŁA NR XI/90/11 RADY GMINY KARSIN z dnia 28 listopada 2011 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego. Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 6, ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 136, poz. 969 z póź. zm.), Rada Gminy Karsin uchwala, co następuje: § 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2011 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. (M. P. z 2011 r. Nr 95, poz. 969) z kwoty 74,18 zł za 1 dt do kwoty 65,00 zł za 1 dt. § 2. Traci moc uchwała Rady Gminy w Karsinie Nr XIX/130/08 z dnia 27 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Karsin. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Przewodniczący Rady Gminy Jan Narloch

Id: JXJJM-EWSNO-JJCNX-FMOJY-SOPIZ. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.123.2337

  uchwała Nr XLII/591/10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 października 2010 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.3.

  uchwała nr XXXV/174/2009 Rady Gminy Janowo z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.3085

  uchwała Nr X/150/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.6343

  uchwała nr XXXI/99/2009 Rady Gminy w Jońcu z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.19

  uchwała nr XLVI/226/2010 Rady Gminy Janowo z dnia 26 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek rolny

  Podatnik jest właścicielem użytków rolnych o łącznej pow. 0,7784 ha. Część gruntów (0,6650 ha) wydzierżawia rolnikowi od 1995 r. na podstawie umowy dzierżawy, (...)

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Opodatkowanie materiału szkółkarskiego z uprawy

  W obecnym czasie rozliczam sie w Polsce na zasadzie ograniczonego obowiązku podatkowego (najem mieszkania). Chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy od dochodu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.173.4036

  uchwała nr XI/89/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. 2011.173.4035

  uchwała nr XI/88/11 Rady Gminy Karsin z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2011.173.4034

  uchwała nr XI/67/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 21 września 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Kaliska na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.173.4033

  uchwała nr XI/64/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej wzory deklaracji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

 • DZ. URZ. 2011.173.4032

  uchwała nr XI/63/2011 Rady Gminy w Gardei z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie określenia dla osób fizycznych wzoru informacji o gruntach, o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz lasach do celów podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.