Logowanie

DZ. URZ. 2011.176.4183

Tytuł:

uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 176 pozycja: 4183
Hasła:

UCHWAŁA NR XI.66.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.  Na podstawie art. 6 pkt 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst  Dz.U.  z 2010  roku  Nr  95,poz.  613  z późn.  zm.),  art.  6 a  ust.  11  ustawy  z dnia  15  listopada  1984  roku  o podatku  rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2006 roku Nr 136, poz. 969 z późn. zm.), art. 6 pkt 9 ustawy z dnia 10 października  2002  roku  o podatku  leśnym  (Dz.U.  Nr  200,  poz.  1682  z późn.  zm.),  Rada  Gminy  w Parchowie  uchwala,  co  następuje:  § 1. 1. Ustala  się  wzór  informacji  w sprawie  podatku  od  nieruchomości  dla  osób  fizycznych  ?  stanowiący  załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,  2. Ustala się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla osób prawnych ? stanowiący załącznik Nr 2 do  niniejszej uchwały,  3. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych ? stanowiący załącznik Nr 3 do  niniejszej uchwały,  4. Ustala  się  wzór  deklaracji  na  podatek  rolny  dla  osób  prawnych  ?  stanowiący  załącznik  Nr  4 do  niniejszej  uchwały,  5. Ustala się wzór informacji w sprawie podatku leśnego ? dla osób fizycznych ? stanowiący załącznik Nr 5 do  niniejszej uchwały,  6. Ustala  się  wzór  deklaracji  na  podatek  leśny  dla  osób  prawnych  ?  stanowiący  załącznik  Nr  6 do  niniejszej  uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.  § 3. Traci  moc  uchwała  Rady  Gminy  w Parchowie  Nr  187/XXXIII/2005  z dnia  25  listopada  2005  roku  w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku,  po  uprzednim  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Strojk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik1.pdf wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości dla osób fizycznych  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik2.pdf wzór deklaracji na podatek od nieruchomości dla  osób prawnych  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik3.pdf wzór informacji w sprawie podatku rolnego dla osób fizycznych  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik4.pdf wzór deklaracji na podatek rolny dla osób prawnych  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik5.pdf wzór informacji w sprawie podatku leśnego dla osób fizycznych  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011 r. Zalacznik6.pdf

wzór deklaracji na podatek leśny dla osób prawnych 

Uzasadnienie Rada  Gminy  określa  w drodze  uchwały,  wzory  formularzy,  o których  mowa  w art.  6 ust.  6 i  ust.  9 pkt  1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, w art. 6 a ust. 5 i ust. 8 pkt 1 ustawy  z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym i art. 6 ust. 2 i ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002  roku o podatku leśnym.  Obecnie obowiązująca, to uchwała Nr 187/XXXIII/2005 z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia  wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny .Od tego czasu nastąpiło szereg zmian zapisów  w ww.  ustawach,  co  spowodowało  konieczność  zmiany  formularzy  dla  celów  podatku  od  nieruchomości,  podatku rolnego i podatku leśnego.  Proponowane  wzory  formularzy  podatkowych  zawierają  dane  dotyczące  podmiotu  i przedmiotu  opodatkowania niezbędne do wymiaru i poboru tych podatków na terenie gminy Parchowo . 
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Zawonia z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o gruntach i deklaracji na podatek rolny i leśny oraz wzorów formularzy, informacji o nieruchomościach i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr II/9/10 Rady Gminy Męcinka z dnia 10 grudnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych załączników do uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2943

  uchwała nr XI/75/2012 Rady Gminy Odrzywół z dnia 5 marca 2012r. w sprawie: zatwierdzenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2963

  uchwała nr XII/69/11 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek rolny, na podatek leśny i na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.188.2969

  uchwała nr XIII/67/11 Rady Gminy Cmolas z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny w gminie Cmolas

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.176.4182

  uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia ceny podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.176.4181

  uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.176.4180

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz na podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.176.4179

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2011.176.4178

  uchwała nr XII/69/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2012.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.