Logowanie

DZ. URZ. 2011.176.4184

Tytuł:

uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 176 pozycja: 4184
Hasła:

UCHWAŁA NR XI.67.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  08  marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm), art. 10 ust. 1, 2 i art. 12 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (teks  jednolity  Dz.U.  z 2010  roku  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm.),  pkt  3 lit.  a?g  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych  w podatkach  i opłatach  lokalnych  w 2012  roku  (M.P.  Nr  95,  poz.  961),  obwieszczenia  Ministra  Finansów  z dnia  20  października  2011  roku  w sprawie  stawek  podatku  od  środków  transportowych  obowiązujących w 2012 roku (M.P. Nr 95, poz.962), Rada Gminy Parchowo uchwala, co następuje:  § 1. Wysokość stawek podatku od środków transportowych w stosunku rocznym wynosi :  1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton wg załącznika  Nr 1 do niniejszej uchwały,  2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton wg załącznika nr  2 do niniejszej uchwały,  3) od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  od  3,5  tony  i poniżej  12  ton  wg  załącznika  nr  3 do  niniejszej uchwały,  4) od  ciągnika  siodłowego  i balastowego  przystosowanego  do  używania  łącznie  z naczepą  lub  przyczepą  o dopuszczalnej  masie  całkowitej  zespołu  pojazdów  równej  lub  wyższej  niż  12  ton  wg  załącznika  nr  4 do  niniejszej uchwały,  5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton  do  12  ton,  z wyjątkiem  związanych  wyłącznie  z działalnością  rolniczą  prowadzoną  przez  podatnika  podatku  rolnego wg załącznika nr 5 do niniejszej uchwały,  6) od przyczepy i naczepy , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą  lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika  podatku rolnego wg załącznika nr 6 do niniejszej uchwały,  7) od autobusu wg załącznika nr 7 do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo .  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku,  po  uprzednim  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Strojk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki  roczne  podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie  całkowitej  powyżej  3,5 tony  i poniżej 12  ton   

Dopuszczalna masa  całkowita w tonach  Powyżej  mniej niż  3,5  5,5  9  5,5  9  12 

Stawka podatku w zł  wyprodukowane do  31 grudnia. 1992  760,00  890,00  1.010,00  wyprodukowane od  01 stycznia 1993 roku  760,00  820,00  950,00 

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki roczne podatku dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej  równej lub wyższej  niż 12 ton   

Dopuszczalna masa  całkowita w tonach  nie mniej  niż  mniej niż 

Stawka podatku w zł  oś jezdna z zawieszeniem  pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za  równoważne 

Inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych 

dwie osie  12  16  18  12  19  23  12  20  25  29  31 

16  18 

19  23 

20  25  29  31 

760,00  890,00  1.010,00  Trzy osie  760,00  1.520,00  2.270,00  cztery osie i więcej  830,00  1.270,00  2.390,00  2.400,00  2.410,00 

1.570,00  1.572,00  1.580,00  820,00  1.580,00  2.340,00  910,00  1.520,00  2.860,00  2.960,00  2.970,00 

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki roczne podatku od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą  lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej  zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton   

dopuszczalna masa całkowita  w tonach  nie mniej niż  3,5  mniej niż  12 

Stawka podatku w zł  wyprodukowane do  31 grudnia 1992 roku  1.140,00  Wyprodukowane  od 1 stycznia 1993  roku  1.080,00 

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki roczne podatku dla ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie  z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton   

Dopuszczalna masa całkowita  Zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy  + naczepa, ciągnik balastowy  + przyczepa ( w tonach)  nie mniej niż 

stawka podatku w zł 

Oś jezdna  mniej  z zawieszen inne systemy  niż  iem  zawieszenia  pneumatycz osi jezdnych  nym lub  zawieszenie m uznanym  za  równoważn e  dwie osie  18  25  31  trzy osie i więcej  40  1.960,00  2.020,00  2.080,00  2.150,00  2.110,00  2.160,00  2.020,00  2.080,00  2.150,00  2.300,00  2.170,00  2.970,00 

12  18  25  31  12  40 

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki  roczne podatku dla przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają   dopuszczalną masę  całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton   

Dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa,  przyczepa + pojazd silnikowy  w tonach  nie mniej niż 

Stawka podatku w zł 

mniej niż 

wyprodukowane do  31 grudnia 1992 roku  640,00 

12 

wyprodukowane  od 1 stycznia 1993  roku  570,00 

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki roczne od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym  posiadają dopuszczalną masę  całkowitą  równą lub wyższą  12 ton   

Dopuszczalna masa całkowita  zespołu pojazdów: naczepa,  przyczepa + pojazd silnikowy  w tonach  nie mniej niż  mniej niż 

Stawka podatku w zł 

12  18  25  12  28  33  38  12  38  44 

18  25 

28  33  38 

38  44 

oś jezdna z zawieszeniem  pneumatycznym lub  zawieszeniem uznanym za  równoważne  Jedna oś  950,00  1.010,00  1.080,00  Dwie osie  1.140,00  1.270,00  1.390,00  1.520,00  Trzy osie i więcej  1.140,00  1.270,00  1.390,00 

inne systemy  zawieszenia  osi jezdnych  1.010,00  1.080,00  1.140,00  1.760,00  1.790,00  1.810,00  2.140,00  1.640,00  1.770,00  1.900,00 

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI.67.2011   Rady Gminy Parchowo   z dnia 21 listopada 2011 r. 

Stawki roczne podatku  dla autobusów   

liczba miejsc do siedzenia  mniej niż  30  ­  równej lub  wyższej  ­  30 

Stawka podatku w zł 

1.520,00  1.900,00 

Uzasadnienie Art.18. ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.  Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 art.10 ust 1 i art. 19 pkt. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach  lokalnych  ,  Rada  Gminy  określa  wysokość  rocznych  stawek  podatków  i opłat,  które  nie  mogą  być  wyższe od określonych przez Ministra Finansów.  Minister  Finansów  podwyższa  górne  granice  stawek  kwotowych  na  następny  rok  podatkowy  w stopniu  odpowiadającym  wskaźnikowi  wzrostu  cen  detalicznych  towarów  i usług  konsumpcyjnych  w okresie  pierwszego  półrocza,  w którym  stawki  ulegają  zmianie,  w stosunku  do  analogicznego  okresu  roku  poprzedniego.  Wskaźnik  wzrostu  cen  ustala  się  na  podstawie  komunikatu  Prezesa  GUS.  Zgodnie  z komunikatem  Prezesa  GUS z dnia 13 lipca 2011 roku opublikowanym w M.P. Nr 68 poz. 679 , wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych  w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wyniósł 104,2 ( wzrost cen 4,2 % ).  Pomimo  podwyżki  o proponowane  stawki  podatkowe  Gmina  Parchowo  i tak  poniesie  skutki  finansowe  z tytułu obniżenia górnych stawek­  w roku 2010 skutki obniżenia tych stawek, to około 24 tyś. zł  Statut  gminy  Parchowo  określa  m.  in.  ?zadania  i zakres  działania  gminy?  .  W tym  zakresie  zawarte  jest  stwierdzenie, iż podstawowym zadaniem gminy Parchowo jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców  gminy Parchowo.  Zaspokajanie  tych  potrzeb  w znaczącej  mierze  uzależnione  jest  od  posiadanych  środków  finansowych ?  własnych gminy. W związku z tym , że rosną potrzeby finansowania zarówno posiadanego majątku jak nowych  inwestycji koniecznym jest podwyższenie podatków i opłat lokalnych. 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.996

  uchwała nr XVI/158/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.3016

  uchwała nr XV/150/11 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.192.3189

  uchwała nr XIV/112/2011 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.191.3131

  uchwała nr XVI/118/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3359

  uchwała nr X/63/2011 Rady Gminy Sypniewo z dnia 7 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień od tego podatku na obszarze Gminy Sypniewo na 2012 rok.

porady prawne online

Porady prawne

 • Podatek od środków transportowych

  Gmina podejmując uchwałę obniża górne stawki podatku od środków transportowych ustalonych odgórnie. Czy w skutkach obniżania górnych stawek podatku, ujmowanych w (...)

 • Naczepa a amortyzacja

  Zakupiłem do prowadzenia działalności gospodarczej, tj. usług transportowych, naczepę. Od razu nie chcę jej rejestrować w wydziale komunikacji. Czy taki środek trwały (...)

 • Podatek od nieruchomości na cele rekreacyjne

  Mam teren o powierzchni 3,7 ha. Mam zamiar zagospodarować ten teren pod prywatny park rekreacyjny. Chcę otworzyć firmę zajmującą się organizacją wypoczynku dla pracowników (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.176.4183

  uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. 2011.176.4182

  uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia ceny podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.176.4181

  uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.176.4180

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz na podatek leśny.

 • DZ. URZ. 2011.176.4179

  uchwała nr XII/68/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.