Logowanie

DZ. URZ. 2011.176.4185

Tytuł:

uchwała nr XI.68.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2012 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości: BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ ,NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-12-28
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 176 pozycja: 4185
Hasła:

UCHWAŁA NR XI.68.2011 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2012 rok pobieranej od osób przebywających  czasowo na terenie miejscowości: BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO,  GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ ,NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA,  SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt  8 ustawy  z dnia  08  marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (tekst  jednolity  Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art.19 pkt 1 lit. ?b? pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku  o podatkach  i opłatach  lokalnych  (tekst  jednolity  Dz.U.  z 2010  roku  Nr  95,  poz.  613  z późn.  zm.),  pkt  4 lit.  ?b?  obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2011 roku w sprawie wysokości górnych granic stawek  kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2011 roku (M.P. Nr 95 poz. 961), uchwały nr XXIV/152/2008 Rady  Gminy  Parchowo  z dnia  29  września  2008  roku  w sprawie  ustalenia  miejscowości  na  terenie  gminy  Parchowo  spełniających warunki do pobierania opłaty miejscowej, Rada Gminy Parchowo uchwala, co następuje:  § 1. Ustala  się  w miejscowościach  : BAWERNICA,  CHOŚNICA,  FRYDRYCHOWO,  GOŁCZEWO,  GRABOWO  PARCHOWSKIE,  JAMNO,  JELEŃCZ,  NAKLA,  NOWA  WIEŚ,  PARCHOWO,  SOSZYCA,  SUMIN, SYLCZNO i ŻUKÓWKO wysokość opłaty miejscowej pobieranej od osób fizycznych przebywających  dłużej  niż  dobę  w celach  turystycznych,  wypoczynkowych  oraz  szkoleniowych  za  każdy  dzień  pobytu  w tych  miejscowościach:  ­ 1,60 zł ­ od emerytów , rencistów i młodzieży uczącej się,  ­ 2,05 zł ­ od pozostałych osób fizycznych.  § 2. Wynagrodzenie za inkaso opłaty miejscowej wynosi 7 % od zainkasowanej kwoty. Inkasentami opłaty są  osoby  określone  w uchwale  Rady  Gminy  Parchowo  Nr  XIV/72/2007  z dnia  07  listopada  2007  roku  w sprawie  ustalenia  inkasentów  podatków  i opłat  pobieranych  na  terenie  Gminy  Parchowo  zmienionej  uchwałą  Nr  XVI/97/2008 Rady Gminy Parchowo z dnia 18 lutego 2008 roku, zmienionej uchwałą Nr XXXIX/258/2010 Rady  Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010 roku i zmienionej uchwałą Nr VIII.48.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia  28 lipca 2011 roku.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  z dniem  1 stycznia  2012  roku,  po  uprzednim  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Pomorskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Andrzej Strojk

Uzasadnienie Art.18. ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy  podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.  Zgodnie z przepisami art. 5 ust. 1 art.10 ust 1 i art. 19 pkt 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach  i opłatach  lokalnych  ,  Rada  Gminy  określa  wysokość  rocznych  stawek  podatków  i opłat,  które  nie  mogą  być  wyższe od określonych przez Ministra Finansów.  Minister  Finansów  podwyższa  górne  granice  stawek  kwotowych  na  następny  rok  podatkowy  w stopniu  odpowiadającym  wskaźnikowi  wzrostu  cen  detalicznych  towarów  i usług  konsumpcyjnych  w okresie  pierwszego  półrocza,  w którym  stawki  ulegają  zmianie,  w stosunku  do  analogicznego  okresu  roku  poprzedniego.  Wskaźnik  wzrostu  cen  ustala  się  na  podstawie  komunikatu  Prezesa  GUS.  Zgodnie  z komunikatem  Prezesa  GUS z dnia 13 lipca 2011 roku opublikowanym w M.P. Nr 68 poz. 679, wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych  w pierwszym półroczu 2011 roku w stosunku do I półrocza 2010 roku wyniósł 104,2 (wzrost cen 4,2 %).  Pomimo  podwyżki  o proponowane  stawki  podatkowe  Gmina  Parchowo  i tak  poniesie  skutki  finansowe  z tytułu obniżenia górnych stawek w roku 2010 wynoszą :  ­ skutki obniżenia stawki w roku 2010 roku , to kwota 181 zł  Statut  gminy  Parchowo  określa  m.  in.  ?zadania  i zakres  działania  gminy?.  W tym  zakresie  zawarte  jest  stwierdzenie, iż podstawowym zadaniem gminy Parchowo jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców  gminy Parchowo.  Zaspokajanie  tych  potrzeb  w znaczącej  mierze  uzależnione  jest  od  posiadanych  środków  finansowych ?  własnych gminy. W związku z tym , że rosną potrzeby finansowania zarówno posiadanego majątku jak nowych  inwestycji koniecznym jest podwyższenie podatków i opłat lokalnych. 
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.130.2486

  uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.157.3135

  uchwała nr XLIX/413/2010 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

 • DZ. URZ. 2011.167.3653

  uchwała nr XV/146/2011 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 16 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości opłaty miejscowej pobieranej od osób przebywających okresowo na terenie miejscowości Lubowidz.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.176.4184

  uchwała nr XI.67.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012 rok .

 • DZ. URZ. 2011.176.4183

  uchwała nr XI.66.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wzorów formularzy na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. 2011.176.4182

  uchwała nr XI.65.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla ustalenia ceny podatku rolnego na 2012 rok.

 • DZ. URZ. 2011.176.4181

  uchwała nr XI.64.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 listopada 2011r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

 • DZ. URZ. 2011.176.4180

  uchwała nr XII/74/2011 Rady Gminy Morzeszczyn z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz na podatek leśny.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.