Logowanie

DZ. URZ. 2011.180.1427

Tytuł:

uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-04-07
Organ wydający:Rada Miejska w Rabce-Zdroju
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 180 pozycja: 1427
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR VI/23/11 RADY MIEJSKIEJ W RABCE-ZDROJU z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 5 ust. 5, art.14a ust. 1, ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), w związku z § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. z 2009 r. Nr 83 poz. 693) ? Rada Miejska w Rabce-Zdroju uchwala, co następuje : § 1. 1. Z dniem 14 lutego 2011 r. tworzy się Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej Nr 4 w RabceZdroju. 2. Siedzibą Punktu Przedszkolnego jest budynek Szkoły Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju. § 2. Organizację Punktu Przedszkolnego, o którym mowa w § 1 określa załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rabki-Zdroju. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju mgr Maria GórnickaOrzeł

Id: HTBDO-IIWCG-NJKWL-USMBQ-FCIHB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf

Id: HTBDO-IIWCG-NJKWL-USMBQ-FCIHB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.3279

  uchwała nr XXIII/143/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 maja 2012r. w sprawie: zmiany UCHWAŁY Nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 • DZ. URZ. 2011.573.6338

  uchwała nr XVI/92/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: regulaminów korzystania z Parku Zdrojowego w Rabce-Zdroju oraz Placu Zabaw w Parku Zdrojowym w Rabce-Zdroju

 • DZ. URZ. 2011.402.3689

  uchwała nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 10 sierpnia 2011r. w sprawie: odrębnych obwodów głosowania na terenie gminy Rabka ? Zdrój.

 • DZ. URZ. 2011.355.3001

  uchwała nr IX/46/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Chabówce.

 • DZ. URZ. 2012.1068

  uchwała nr XX/115/12 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 6 lutego 2012r. w sprawie: zlecenia realizacji zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.180.1426

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Mszana Dolna z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmian budzetu Gminy Mszana Dolna na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.180.1425

  uchwała nr VII/41/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29.03.2011r.: Regulamin przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.180.1424

  uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 6 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr V/24/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego z Oddziałami Integracyjnymi w Libiążu oraz nadania aktu założycielskiego i statutu.

 • DZ. URZ. 2011.180.1423

  uchwała nr VI/31/2011 Rady Miejskiej w Libiążu z dnia 29 marca 2011r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania osobom fizycznym dotacji na budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

 • DZ. URZ. 2011.180.1422

  uchwała nr IV/18/11 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 2 lutego 2011r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na terenie Gminy Kocmyrzów-Luborzyca


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.