Logowanie

DZ. URZ. 2011.190.2206

Tytuł:

uchwała nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-08-03
Organ wydający:Rada Gminy Michałów
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 190 pozycja: 2206
Hasła:wybory,referenda i konsultacje

UCHWAŁA NR IX/55/2011 RADY GMINY MICHAŁÓW z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów  prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.  na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. Dz. U. z 2001 r.,  Nr  142,  poz.  1591  ze  zmianami)  oraz  art.  5 ust.  5 ustawy  z dnia  24  kwietnia  2003  r.  o działalności  pożytku  publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r., Nr 96, poz. 873 ze zmianami.) uchwala się, co następuje:  § 1. Określa  się  szczegółowy  sposób  konsultowania  z organizacjami  pozarządowym  i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałów.  § 3. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  opublikowania  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Świętokrzyskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Zygmunt Mika

Id: BGDKA­AQDYP­QGFRJ­RRJFK­XDXIA. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Nowelizacja ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003  r.,  Nr  96,  poz.  873  z późn.  zm.)  nałożyła  na  organ  stanowiący  jednostki  samorządu  terytorialnego  obowiązek  ustalenia w drodze uchwały szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa  miejscowego  w dziedzinach  dotyczących  działalności  statutowej  tych  organizacji  (art.  5 ust.  5 znowelizowanej  ustawy).  Niniejszy  projekt  uchwały  stanowi  wypełnienie  wskazanego  przepisu  ustawowego.  Określa  się  w nim  zarówno sposób jak i formy przeprowadzania niniejszych konsultacji. Uchwała nie rodzi skutków finansowych dla  budżetu Gminy.  Załącznik do Uchwały Nr IX/55/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011 r. Zalacznik1.pdf Szczegółowy sposób konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.  3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego  w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Id: BGDKA­AQDYP­QGFRJ­RRJFK­XDXIA. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2741

  uchwała nr 49/VI/2011 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLIX- 301/10 Rady Powiatu w Kraśniku z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.37.1233

  uchwała nr III/9/10 Rady Gminy Ciechanów z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego, organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.78.1470

  uchwała nr L/ 579 /10 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 28 czerwca 2010r. określenia sposobu szczegółowego konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.80.2570

  uchwała nr VI/28/2011 Rady Gminy Nur z dnia 25 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.190.2205

  uchwała nr IX/54/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów górniczych

 • DZ. URZ. 2011.190.2204

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia wykraczające poza zakres podstawy programowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Michałów.

 • DZ. URZ. 2011.190.2203

  uchwała nr IX/52/2011 Rady Gminy Michałów z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.190.2202

  uchwała nr IX/61/11 Rady Gminy Łagów z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia ?Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Łagów na lata 2010 - 2014?

 • DZ. URZ. 2011.190.2201

  uchwała nr VI/41/11 Rady Gminy w Kijach z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.