Logowanie

DZ. URZ. 2011.2.24

Tytuł:

uchwała nr LXIII/550/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-07
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 2 pozycja: 24
Hasła:zwierzęta

UCHWAŁA NR LXIII/550/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. Nr 116, poz. 753) po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Starogardzie Gdańskim oraz po zasięgnięciu opinii Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt ?Animals? uchwala się, co następuje: § 1. Ustala się zasady i warunki wyłapywania z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański zwierząt domowych lub gospodarskich, które uciekły, zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej osoby, pod której opieką trwale pozostawały. § 2. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych, ich przewiezienie i umieszczenie w schronisku dla bezdomnych zwierząt będzie prowadzone przez podmiot prowadzący schronisko lub podmiot prowadzący działalność gospodarczą posiadającym stosowne zezwolenie, z którym Gmina Miejska zawarła umowę. § 3. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych prowadzone będzie w następujący sposób: 1) wyłapywanie zwierząt może zostać powierzone wyłącznie podmiotom prowadzącym schronisko lub działalność gospodarczą, posiadającym wszystkie dokumenty stwierdzające legalność i zasadność funkcjonowania, 2) używane przy wyłapywaniu zwierząt bezdomnych urządzenia i środki nie mogą stwarzać zagrożenia dla ich życia i zdrowia ani zadawać cierpienia, 3) wyłapane, bezdomne zwierzęta będą umieszczane w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Starogardzie Gdańskim, 4) wyłapywanie ma charakter doraźny w przypadku pojedynczych zgłoszeń z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański oraz charakter planowany w razie stwierdzenia w oparciu o informacje mieszkańców, zwiększonej ilości bezdomnych zwierząt przebywających na terenie Gminy, 5) w przypadku planowanego wyłapywania zwierząt bezdomnych z terenu Gminy, Prezydent Miasta co najmniej na 21 dni przed planowanym terminem poda do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Starogard Gdański oraz na stronie internetowej miasta informacje o: a) terminie ich wyłapywania, b) rejonie miasta, na którym będą wyłapywane, c) podmiocie wykonującym wyłapywanie, d) adresie schroniska, w którym zostaną umieszczone zwierzęta po wyłapaniu, 6) ogłoszenie, o którym mowa w pkt 5 nie obowiązuje w przypadku zastosowania doraźnego wyłapywania zwierząt bezdomnych. § 4. W przypadku ustalenia właściciela zwierzęcia, które zostało schwytane, właściciel ponosi koszty związane z jego wyłapywaniem i utrzymaniem w schronisku, w tym również opieki weterynaryjnej. § 5. Po upływie 14 dni przetrzymywania zwierzęcia w schronisku, zwierzę staje się własnością schroniska, które decyduje o jego dalszym losie, np. przeznaczeniu do adopcji, poddaniu sterylizacji lub kastracji. § 6. Wyłapane zwierzęta gospodarskie podlegają przewiezieniu do gospodarstwa rolnego. Szczegóły dalszego postępowania z wyłapanymi zwierzętami określi w zarządzeniu Prezydent Miasta Starogard Gdański. § 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański.

Id: ENFZP-ICDRA-AWUCU-QEUMP-HVOGW. Podpisany

Strona 1

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Piotr Cychnerski

Id: ENFZP-ICDRA-AWUCU-QEUMP-HVOGW. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.38.888

  uchwała nr IV/31/2011 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr LII/496/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. dotyczącej zasad wyłapywania i postępowania ze zwierzętami bezdomnymi na terenie Gminy Starogard Gdański

 • DZ. URZ. 2011.2.25

  uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek utrzymania czystości na drogach

  Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie, między (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Obowiązki straży miejskiej

  Witam, jestem ciekawy co wchodzi w zakres obowiązków straży miejskiej?

 • Nieistniejące konto straży miejskiej

  Witam. Mam problem. Dostałem mandat od straży miejskiej. Niestety okazało się, że wskazane konto nie istnieje. Czy w związku z tym mogę zignorować ten mandat?

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.2.23

  uchwała nr LXIII/549/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu.

 • DZ. URZ. 2011.2.22

  uchwała nr LVIII/2/2010 Rady Miasta Puck z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

 • DZ. URZ. 2011.2.21

  uchwała nr XLVI/1096/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010r. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.1.20

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie

 • DZ. URZ. 2011.1.19

  decyzja nr OGD-4210-48(14)/2010/513/IX/PW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 23 grudnia 2010r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.