Logowanie

DZ. URZ. 2011.224.2627

Tytuł:

decyzja nr OŁO-4210-23(7)/2011/726/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-09-16
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 224 pozycja: 2627
Hasła:energetyka

Łódź, dnia 13 września 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OŁO-4210-23(7)/2011/726/XI/BG DECYZJA

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ? Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 4 lipca 2011 r. Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74, zwanego dalej Przedsiębiorstwem energetycznym posiadającego: - numer w Krajowym Rejestrze Sądowym - Rejestrze Przedsiębiorców (KRS): 0000052383, - numer identyfikacji podatkowej NIP: 6561004369, postanawiam 1) zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez to Przedsiębiorstwo energetyczne, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2) ustalić okres obowiązywania taryfy dla ciepła , o której mowa w punkcie 1 niniejszej decyzji, na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania. UZASADNIENIE Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), na wniosek Przedsiębiorstwa energetycznego posiadającego koncesję na wytwarzanie ciepła nr WCC/339/726/U/OT-3/98/WS z dnia 20 października 1998 r. (z późn. zm.), w dniu 19 lipca 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez to Przedsiębiorstwo energetyczne . Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne (Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania, przesyłania lub dystrybucji oraz obrotu ciepłem ustalają taryfy dla ciepła, które podlegają zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zwanego dalej ?Prezesem URE?. Natomiast w myśl art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. b) ustawy ? Prawo energetyczne, do zakresu działania Prezesa URE należy zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf paliw gazowych, energii elektrycznej i ciepła pod względem zgodności z zasadami określonymi w art. 44 - 46, w tym analizowanie i weryfikowanie kosztów przyjmowanych przez przedsiębiorstwo energetyczne jako uzasadnione do kalkulacji cen i stawek opłat zawartych w taryfach oraz ustalanie okresu obowiązywania taryf. W trakcie postępowania administracyjnego, zwrócono się do Przedsiębiorstwa energetycznego o złożenie dodatkowych wyjaśnień, dotyczących sposobu opracowania przedstawionej taryfy, wielkości rzeczowych i kosztów jakie Przedsiębiorstwo energetyczne uwzględniło jako uzasadnione do skalkulowania cen i stawek

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany Strona 1

opłat zawartych w tej taryfie. Na podstawie dostarczonej dokumentacji i złożonych wyjaśnień ustalono, że Przedsiębiorstwo energetyczne opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 - 46 ustawy ? Prawo energetyczne oraz zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291), zwanego dalej ?rozporządzeniem taryfowym?. Ceny ustalone zostały przez Przedsiębiorstwo energetyczne na podstawie uzasadnionego planowanego przychodu ze sprzedaży ciepła - określonego dla pierwszego roku stosowania taryfy - obejmującego uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej w zakresie zaopatrzenia w ciepło. Oceny kosztów dokonano przez porównanie kosztów jednostkowych planowanych na pierwszy rok stosowania taryfy z kosztami jednostkowymi poniesionymi przez Przedsiębiorstwo energetyczne w roku kalendarzowym 2010 w zakresie wytwarzania ciepła Wprowadzenie do rozliczeń z odbiorcami cen ustalonych w zatwierdzonej taryfie skutkuje przewidywanym średnim wzrostem opłat dla odbiorców w wysokości 0,22%. Okres obowiązywania taryfy ustalono na 12 miesięcy od dnia wprowadzenia jej do stosowania, zgodnie z wnioskiem Przedsiębiorstwa energetycznego, a zatem nie powoduje to konieczności ustalenia współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w § 27 ust. 2 rozporządzenia taryfowego. W tym stanie rzeczy postanowiłem orzec, jak w sentencji. POUCZENIE 1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.). 2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji - w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi ul. Żeromskiego 94c, 90550 Łódź. 3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, Przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania (art. 73 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego).

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor ŚrodkowoZachodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Łodzi Tadeusz Polak

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany Strona 2

w dniu 25 lipca 2011 r. na rachunek 54 1030 1508 0000 0005 5003 6045 Otrzymują : 1. Pan krzysztof Tylkowski Pełnomocnik "STOLBUD WŁOSZCZOWA" SA 29-100 Włoszczowa ul. Jędrzejowska 74 2. Wojewoda Świętokrzyski 3. a/a

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany

Strona 3

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany

Strona 4

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany

Strona 5

Id: KOWYW-PARHM-GDWOU-WHZYP-JRLTU. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.61.1501

  decyzja nr OKR-4210-42(11)/2009/104/VIII/JI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 29 lipca 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła przedsiębiorstwa PGE ELEKTROCIEPŁOWNIA RZESZÓW Spółka Akcyjna z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. 2009.442.3165

  decyzja prezesa urzędu regulacji energetyki nr OŁO-4210-29(10)/2009/2249/IX/JG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 5 października 2009r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla PGE Elektrociepłownia Kielce Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1485

  decyzja nr OKR-4210-44(11)/2009/175/VIII/HH Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1486

  decyzja nr OKR-4210-54(7)/2009/221/VIII/JM Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 27 lipca 2009r. decyzja zatwierdzająca taryfę dla ciepła Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. z siedzibą w Dębicy

 • Dziennik Urzędowy

  decyzja nr OLB-4210-40(23)/2009/2010/590/VIII/JD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 16 marca 2010r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez Przediębiorstwo Energetyczne Zakłady Azotowe "Puławy" Spółka Akcyjna z siedzibą w Puławach

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Odwołanie się do Urzędu Regulacji Energetyki

  Odcięto mi energię elektryczną z tytułu nie zapłacenia należnej kwoty do zakładu energetycznego. Na tą okoliczność złożyłem wniosek do URE, że działanie zakładu (...)

 • Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

  Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli (...)

 • Przesunięcie słupa energetycznego

  Czy w świetle nowego prawa budowlanego przesunięcie słupa energetycznego (końcowy słup linii), z którego podłączony jest prąd do domu jednorodzinnego wymaga uzyskania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.223.2626

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.2625

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.2624

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r

 • DZ. URZ. 2011.223.2623

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie uzupełnienia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno- wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego

 • DZ. URZ. 2011.223.2622

  uchwała nr 66/2011 Rady Gminy Zagnańsk z dnia 5 sierpnia 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr 53/2011 Rady Gminy w Zagnańsku z dnia 13 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Nr 2 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego sołectwa Gruszka na terenie gminy Zagnańsk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.