Logowanie

DZ. URZ. 2011.2.25

Tytuł:

uchwała nr LXIII/556/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-07
Organ wydający:Rada Miasta Starogard Gdański
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 2 pozycja: 25
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR LXIII/556/2010 RADY MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański. Na podstawie art. 3 ust.1, art. 18 ust.2 pkt. 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W uchwale Nr LXII/538/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu w § 74 ust.1 słów: ?oraz głosowanie większością 2/3 głosów?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Starogard Gdański. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Starogard Gdański Piotr Cychnerski

Id: WCFAG-YXEOL-WAEVJ-VSUTC-FCSIG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.70.1134

  uchwała nr XLI/407/2010 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 25 lutego 2010r. w sprawie zmiany załącznika Nr 1 do uchwały Nr V/29/2003 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 16 stycznia 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Starogard Gdański zmienionego uchwałą Nr XVI/165/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 31 stycznia 2008 roku oraz uchwałą Nr XVIII/186/2008 Rady Gminy Starogard Gdański z dnia 27 marca 2008 roku.

 • DZ. URZ. 2010.88.1645

  uchwała nr LV/480/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1644

  uchwała nr LV/479/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.88.1643

  uchwała nr LV/478/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych.

 • DZ. URZ. 2010.141.2762

  uchwała nr LXII/532/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 29 września 2010r. o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej Starogard Gdański.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.2.24

  uchwała nr LXIII/550/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.2.23

  uchwała nr LXIII/549/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. w sprawie ustalenia bonifikat od cen sprzedaży nieruchomości i bonifikat od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Miejskiej Starogard Gdański niezbędnych do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których ustanowiono odrębną własność co najmniej jednego lokalu.

 • DZ. URZ. 2011.2.22

  uchwała nr LVIII/2/2010 Rady Miasta Puck z dnia 29 października 2010r. w sprawie: szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat.

 • DZ. URZ. 2011.2.21

  uchwała nr XLVI/1096/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 29 września 2010r. wydawania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.1.20

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.