Logowanie

DZ. URZ. 2011.225.2628

Tytuł:

uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Rada Gminy w Brodach
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 225 pozycja: 2628
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR VII/42/2011 RADY GMINY W BRODACH z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy  Brody za 2010 rok.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.  U.  z 2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  z późniejszymi  zmianami)  oraz  art.  270  ust.4  ustawy  z dnia  27  sierpnia  2009r.  o finansach (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami), Rada Gminy w Brodach u c h w a l a co  następuje:  § 1. Zatwierdza  się  przedłożone  przez  Wójta  Gminy  Brody  sprawozdanie  finansowe  wraz  ze  sprawozdaniem  z wykonania budżetu GMINY BRODY za 2010r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Zobowiązuje  się  Wójta  Gminy  w Brodach  oraz  Kierowników  jednostek  organizacyjnych  do  bieżącej  i pełnej windykacji należności budżetowych, oszczędnej i racjonalnej gospodarki środkami finansowymi.  § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie  z dniem podjęcia.   

Przewodniczący Rady Gminy  inż Jerzy Stąporek

Załącznik do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik.doc Sprawozdanie finansowe za 2010r.  Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik1.rtf Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego  Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach

Id: LZPDN­ECGCZ­PJQLK­URNLU­ERXBT. Podpisany

Strona 1

z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik2.rtf Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010r.  Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik3.pdf Rachunek zysków i strat jednostki  Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik4.rtf Zestawienie zmian w funduszu jednostki  Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik5.rtf Bilans zakładu budżetowego  Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik6.pdf Rachunek zysków i strat jednostki  Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik7.rtf Sprawozdanie łączne zakładów budżetowych 

Id: LZPDN­ECGCZ­PJQLK­URNLU­ERXBT. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik8.doc Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Brody za 2010 rok  Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik9.doc Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 rok według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik10.doc Wykonanie zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych  Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik11.doc Wykonanie wydatków budżetu gminy za 2010r. według pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej  Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik12.xls Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2010r.  Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik13.doc

Id: LZPDN­ECGCZ­PJQLK­URNLU­ERXBT. Podpisany

Strona 3

Wykaz udzielonych dotacji podmiotowych z budżetu Gminy za 2010 rok  Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik14.doc Wykaz udzielonych dotacji przedmiotowych z budżetu Gminy za 2010 rok  Załącznik Nr 15 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik15.xls Wykaz udzielonych dotacji celowych z budżetu gminy Brody za 2010 rok  Załącznik Nr 16 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik16.doc Wykonanie planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconej gminie za 2010  rok  Załącznik Nr 17 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik17.doc Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku  Załącznik Nr 18 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik18.doc Wykonanie zadań gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Probloemów Alkoholowych za 2010  rok  Załącznik Nr 19 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach

Id: LZPDN­ECGCZ­PJQLK­URNLU­ERXBT. Podpisany Strona 4

z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik19.doc Wykonanie Zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2010 rok  Załącznik Nr 20 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik20.doc Wykonanie planu finansowego Zakładu Budżetowego za 2010 rok  Załącznik Nr 21 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik21.doc Wykonanie planu dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych  Załącznik Nr 22 do Uchwały Nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011 r. Zalacznik22.doc Zbiorczo zmiana w stanie mienia Gminy Brody za okres od dnia 01.11.2009 do dnia 21.12.2010r. 

Id: LZPDN­ECGCZ­PJQLK­URNLU­ERXBT. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.154.1771

  uchwała nr X/57/11 Rady Gminy Pacanów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.179.2094

  uchwała nr VII/52/2011 Rady Miejskiej w Ćmielowie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.207.3749

  uchwała nr XI/100/2011 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Boguchwała za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2012.2670

  uchwała nr 100/XVIII/2012 Rady Gminy w Rogowie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Rogów za rok 2011

 • DZ. URZ. 2012.2445

  uchwała nr XXII-185-12 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Andrychów za 2011 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.224.2627

  decyzja nr OŁO-4210-23(7)/2011/726/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74

 • DZ. URZ. 2011.223.2626

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.2625

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Skarżysko Kościelne przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.223.2624

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach I z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r

 • DZ. URZ. 2011.223.2623

  obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 września 2011r. w sprawie uzupełnienia rejestru placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno- wychowawczych funkcjonujących na terenie województwa świętokrzyskiego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.