Logowanie

DZ. URZ. 2011.226.2631

Tytuł:

porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów - zwanym dalej "Nadleśniczym"

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Starosta Staszowski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 226 pozycja: 2631
Hasła:porozumienia

POROZUMIENIE NR 1 STAROSTY STASZOWSKIEGO z dnia 1 marca 2011 r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów zwanym dalej "Nadleśniczym" Na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. /tekst jednolity w Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59/ zwana dalej ?ustawą?, Starosta Staszowski oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa Staszów zawierają porozumienie o następującej treści: § 1. Starosta powierza a Nadleśniczy przyjmuje prowadzenie spraw, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, z zakresu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, określonych wyżej wymienioną ustawą z dnia 28 września 1991 roku o lasach, t.j.: 1. Z art. 9 ust. 2 - określanie, w drodze decyzji, zadań właścicieli lasów w przypadku niewykonania obowiązków w zakresie zapewnienia powszechnej ochrony lasów, kształtowania równowagi w ekosystemach leśnych, podnoszenia naturalnej odporności drzewostanów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o lasach. Ramowy wzór tej decyzji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia. 2. Z art. 14a ust. 3 - cechowanie drewna pozyskanego w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa oraz wystawianie właścicielowi lasu dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania tego drewna. 3. Z art. 19 ust. 3 - określanie w drodze decyzji, zadań z zakresu gospodarki leśnej dla lasów rozdrobnionych, o powierzchni do 10 ha niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie inwentaryzacji stanu lasów. Ramowy wzór tej decyzji stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Porozumienia. 4. Z art. 22 ust. 5 - nadzorowanie wykonania zatwierdzonych uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa. 5. Z art. 24 - nakazywanie decyzjami administracyjnymi, właścicielom lasów, wykonanie obowiązków określonych w art. 13 ust. 1 ustawy o lasach, albo zadań zawartych w uproszczonym planie urządzenia lasu lub decyzji, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy, w przypadku gdy właściciele lasów tych obowiązków i zadań nie wykonują. Ramowy wzór tej decyzji stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Porozumienia. § 2. 1. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 1 dotyczy lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa położonych na terenie gmin: Gminy Bogoria ? 968,95 ha, Gminy Osiek ? 1041,21 ha, Gminy Łubnice ? 361,42 ha, Gminy Szydłów ? 169,30 ha, Gminy Połaniec ? 587,07 ha, Gminy Rytwiany ? 790,26 ha, Gminy Staszów ? 1650,25 ha , o łącznej powierzchni 5568,46 ha, 2. Powierzchnię ustalono wg stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. na podstawie rejestru gruntów prowadzonego przez Starostę. 3. Zmiany powierzchni objętej nadzorem będą dokonywane Aneksem do Porozumienia. 4. Wykaz powierzchni lasów miejscowościami w poszczególnych gminach stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Porozumienia. 5. Wykaz lasów poszczególnych wsi (obrębów ewidencyjnych) objętych obowiązującą dokumentacją urządzeniową - uproszczonymi planami urządzenia lasu i inwentaryzacją stanu lasów stanowi załącznik nr 5 do niniejszego Porozumienia. § 3. 1. Starosta upoważnia Nadleśniczego do wydawania w trybie i na zasadach określonych przepisami ustawy Kodeks postępowania administracyjnego i podpisywania decyzji administracyjnych w pierwszej instancji, podpisywania dokumentów stwierdzających legalność pozyskania drewna oraz upomnień i korespondencji z zakresu powierzonego nadzoru. 2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Porozumienia. 3. Przy wydawaniu decyzji administracyjnych, w ich podstawie prawnej należy powoływać się na niniejsze Porozumienie. § 4. W ramach realizowania zadań określonych w niniejszym Porozumieniu Nadleśniczy zobowiązany jest do:

Id: UNJQK-SAGGK-LJDAR-WXMXY-QGCYR. Podpisany Strona 1

1. zapewnienia dyżurów specjalistów ds. lasów nadzorowanych w gminach nie mniej niż raz w miesiącu w obsadzie służbowej Nadleśnictwa Staszów znajdującej się na terenie przedmiotowych gmin; harmonogram dyżurów należy przesłać do Starosty i Wójtów Gmin celem zamieszczenia ich na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej, 2. wydawania decyzji administracyjnych i przesyłania ich kopii Staroście raz w każdym kwartale wraz z aktami spraw rozstrzyganych tymi decyzjami oraz do decyzji z art. 24 wymienionej na wstępie załączać obligatoryjnie kopię mapy gospodarczej lasów z zaznaczoną powierzchnią na której wskazano wykonanie zadania, 3. prowadzenia rejestru wydanych decyzji i ich realizacji, 4. przeprowadzenia lustracji sprawdzających wykonanie decyzji określonych w §1 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 niniejszego Porozumienia i dokumentowania tej czynności w protokołach lustracji, 5. prowadzenia ewidencji dokonywanych przeglądów zdrowotności drzewostanów, kontroli prawidłowości wykonania zadań hodowlanych, prognozowania występowania szkodliwych organizmów, 6. prowadzenia ewidencji lustracji przeprowadzonych na gruntach leśnych, z określeniem nr działki, właściciela, miejscowości, rodzaju wykonywanych czynności, zaleceń dla właściciela lasu, 7. legalizacji drewna w miejscu jego pozyskania (na gruncie przy pniu) i wydawanie świadectw legalności pozyskania drewna na podstawie Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 24 lutego 1998 roku (Dz. U. z 1998 r. Nr 36 poz. 201 z późn. zm.) w sprawie szczegółowych zasad cechowania drewna, wzorów urządzeń do cechowania i zasad ich stosowania oraz wzoru dokumentu stwierdzającego legalność pozyskania drewna, 8. prowadzenia ewidencji (rejestru) zgłoszeń drewna do cechowania oraz wydawanych świadectw legalności pozyskania drewna, 9. dokonywania na bieżąco wpisów w uproszczonych planach urządzenia lasów odnośnie wykonanych zadań gospodarczych, 10. wystawiania i wysyłania ponagleń do właścicieli lasów zobowiązanych decyzjami do realizacji określonych zadań, w przypadku stwierdzenia ich niewykonania, a także do wydawania upomnień, 11. przekazywania Staroście informacji w przypadku niewykonania przez zobowiązanego obowiązków wynikających z decyzji celem wszczęcia postępowania egzekucyjnego, 12. prowadzenia korespondencji z właścicielami lasów w sprawach objętych niniejszym Porozumieniem, 13. złożenia Staroście w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po upływie każdego kwartału, sprawozdania z realizacji powierzonego nadzoru - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do niniejszego Porozumienia. § 5. Ustala się następujące zasady postępowania administracyjnego: 1. Wydawane decyzje w pierwszej instancji oraz korespondencja kierowana do właścicieli lasów powinny być opatrzone: pieczęcią nagłówkową Nadleśnictwa, pieczęcią do podpisu o treści: ?Z upoważnienia Starosty Staszowskiego? oraz podpisem Nadleśniczego. 2. Świadectwa legalności pozyskania drewna mogą być podpisywane przez osoby upoważnione przez Nadleśniczego działające z jego upoważnienia. 3. Od decyzji administracyjnych wydanych przez Nadleśniczego w sprawach, o których mowa §1 ust. 1, ust. 3 i ust. 5 służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach za pośrednictwem Starosty Staszowskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. 4. Przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych dotyczących spraw objętych Porozumieniem stosowana będzie obowiązująca dla Instrukcja kancelaryjna dla organów powiatu. § 6. 1. Nadleśniczy zobowiązuje się wykonać powierzone mu zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a także uwzględniać kryteria celowości, rzetelności i gospodarności, między innymi przez zapewnienie wykwalifikowanych pracowników do prowadzenia spraw objętych porozumieniem. 2. Nadleśniczy ponosi odpowiedzialność wynikającą z przepisów prawa w przypadku załatwienia spraw z naruszeniem zasad, o których mowa w ust. 1. § 7. 1. Nadzór nad sprawami powierzonymi w niniejszym Porozumieniu prowadzony jest przez Starostę.

Id: UNJQK-SAGGK-LJDAR-WXMXY-QGCYR. Podpisany Strona 2

2. Kontrolę realizacji zadań powierzonych w nadzór przeprowadzają, co najmniej raz w roku, przedstawiciele Starosty przy udziale Nadleśniczego. 3. Starosta ma prawo do przeprowadzania dodatkowych kontroli z zakresu prawidłowości wykonania i zgodności z prawem prowadzenia spraw powierzonych w nadzór oraz żądać od Nadleśniczego informacji i wyjaśnień. § 8. 1. Stawka za nadzór w przeliczeniu na 1 ha powierzchni lasów wynosi 15,50 zł/ha/rok. 2. Rocznie Nadleśniczy otrzyma za nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa wymienionymi w § 2 Porozumienia, według ww. stawki, kwotę w wysokości 86.311,13 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt sześć tysięcy trzysta jedenaście 13/100).

3. Środki finansowe przeznaczone z budżetu Starosty na nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa będą przekazywane ?z góry? na dany kwartał, po ? wysokości kwoty określonej w pkt. 2, przelewem na konto Nadleśnictwa, do 10 dnia pierwszego miesiąca z wyjątkiem stycznia, po wystawieniu noty księgowej przez Nadleśniczego. § 9. 1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. z możliwością przedłużenia na kolejny rok. 2. Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej w formie obustronnie podpisanego Aneksu. § 10. 1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron, za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia na koniec miesiąca kalendarzowego. 2. Starosta może wypowiedzieć Porozumienie w części lub w całości w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa i zasad, o których mowa w § 6 ust. 1 - po uprzednim 14-dniowym wypowiedzeniu. 3. Nadleśniczy może wypowiedzieć niniejsze Porozumienie bez zachowania terminu określonego w ust. 1 w przypadku niezapewnienia przez Starostę środków finansowych, bądź nie dotrzymania terminu ich przekazania. § 11. 1. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 2. Organem uprawnionym do ogłoszenia porozumienia jest Starosta Staszowski. 3. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 r. § 12. Porozumienie sporządzone zostało w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach dla: - Starostwo Powiatowe w Staszowie ? 3 egz. - Nadleśnictwo Staszów ? 1 egz. - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu ? 1 egz.

Id: UNJQK-SAGGK-LJDAR-WXMXY-QGCYR. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik1.doc Decyzja z art. 9 zał 1 Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik2.doc Decyzja z art. 19 zał 2 Załącznik Nr 3 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik3.doc Decyzja z art. 24 zał. 3 Załącznik Nr 4 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik4.doc Wykaz lasów wg ewidencji w Nadleśnictwie Staszów zał. 4 Załącznik Nr 5 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik5.doc Wykaz lasów wg planów i inwentaryzacji w Nadleśnictwie Staszów zał. 5 Załącznik Nr 6 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik6.doc

Id: UNJQK-SAGGK-LJDAR-WXMXY-QGCYR. Podpisany

Strona 4

Upoważnienie Nr zał 6 Załącznik Nr 7 do Porozumienia Nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011 r. Zalacznik7.doc Sprawozdanie wzór zał. 7

Id: UNJQK-SAGGK-LJDAR-WXMXY-QGCYR. Podpisany

Strona 5
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.695

  porozumienie nr 2/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Zwoleń, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.694

  porozumienie nr 1/2012 Starosty Lipskiego z dnia 4 stycznia 2012r. pomiędzy Starostą Powiatu Lipskiego, zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Marcule, zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. 2009.113.1182

  porozumienie Or.6/2009 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 12.01.2009r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

 • DZ. URZ. 2010.104.770

  porozumienie Or. 26/2010 zawarte w Ostrowcu Św. w dniu 22.01.2010r. pomiędzy Starostą Powiatu Ostrowieckiego Panem mgr Waldemarem Markiem Paluchem zwanym dalej ?Starostą? a Nadleśniczym Nadleśnictwa Ostrowiec Św. Panem mgr inż. Jerzym Pasternakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym? treści następującej:

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.786

  porozumienie nr 1/PR/OS/2012 Starosty Wyszkowskiego z dnia 18 stycznia 2012r. o powierzeniu nadzoru nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa pomiędzy Starostą Powiatu Wyszkowskiego ? Bogdanem Mirosławem Pągowskim, zwanym dalej ?Starostą? oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa Drewnica ? Waldemarem Walczakiem zwanym dalej ?Nadleśniczym?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.226.2630

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.226.2629

  uchwała nr 106/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.225.2628

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.224.2627

  decyzja nr OŁO-4210-23(7)/2011/726/XI/BG Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 września 2011r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła dla Przedsiębiorstwa energetycznego działającego pod firmą: "STOLBUD WŁOSZCZOWA" Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie, ul. Jędrzejowska 74

 • DZ. URZ. 2011.223.2626

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dnia 12 września 2011r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Czarnocinie przeprowadzonych w dniu 11 września 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.