Logowanie

DZ. URZ. 2011.226.2633

Tytuł:

obwieszczenie Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 14 września 2011r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-09-19
Organ wydający:Wojewoda Świętokrzyski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 226 pozycja: 2633
Hasła:statuty inne

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 14 września 2011 r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z siedzibą we Włoszczowie. 

Na podstawie art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.  U.  z 2010  r.  Nr  17,  poz.  95)  oraz  §  6 i  §  7 rozporządzenia  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i Administracji  z dnia  5 października  2001  r.  w sprawie sposobu prowadzenia rejestru związków międzygminnych oraz ogłaszania statutów związków (Dz. U. Nr 121, poz. 1307) ogłasza  się, co następuje:  § 1. W  statucie  Związku  Gmin  Ziemi  Włoszczowskiej  z siedzibą  we  Włoszczowie  ogłoszonego  obwieszczeniem  Wojewody  Kieleckiego z dnia 10 maja 1993 r. (Dz. Urz. Województwa Kieleckiego z 1993 r. Nr 5, poz. 45 z późn. zm.) § 16 otrzymuje brzmienie:  ?§  16. Posiedzenie Zgromadzenia zwołuje Przewodniczący w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał?.  § 2. Obwieszczenie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.   

Wojewoda Świętokrzyski  Bożentyna Pałka­Koruba 

Id: 5C4D8197­5DA7­45C1­AE2E­62427877B664. Uchwalony

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.87.1026

  uchwała nr III/8/08 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku na 2009 rok

 • DZ. URZ. 2011.129.1435

  porozumienie nr 2 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 14 września 2010r.

 • DZ. URZ. 2011.129.1434

  porozumienie nr 1 Zarządu Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej z dnia 28 kwietnia 2010r.

 • DZ. URZ. 2009.542.4119

  uchwała nr XXXIX/297/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 9 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji we Włoszczowie

 • DZ. URZ. 2009.344.2546

  uchwała nr XXXVII/260/09 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej we Włoszczowie

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.226.2632

  porozumienie nr 2 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Chmielnik - zwanym dalej "Nadleśniczym"

 • DZ. URZ. 2011.226.2631

  porozumienie nr 1 Starosty Staszowskiego z dnia 1 marca 2011r. zawarte pomiędzy Starostą Staszowskim - zwanym dalej "Starostą" a Nadleśniczym Nadleśnictwa Staszów - zwanym dalej "Nadleśniczym"

 • DZ. URZ. 2011.226.2630

  uchwała nr IX/82/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 5 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łączna na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.226.2629

  uchwała nr 106/XIV/11 Rady Miejskiej w Chęcinach z dnia 12 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w szpitalu w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.225.2628

  uchwała nr VII/42/2011 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Brody za 2010 rok.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.