Logowanie

DZ. URZ. 2011.240.2763

Tytuł:

uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się przepisów ustawy ?Ordynacja podatkowa .

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-06
Organ wydający:Rada Gminy Łączna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 240 pozycja: 2763
Hasła:finanse publiczne

UCHWAŁA NR X/90/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania  na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu  należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się  przepisów ustawy ?Ordynacja podatkowa .  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15  ustawy  z dnia  8 marca  1990  roku  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.Nr  142,poz.1591?z  2002r.Nr.23,  poz.220,  Nr  62,poz.558.Nr  113,poz.984,Nr 153,poz.1271 i Nr 214,poz.1806?z 2003r.Nr 80,poz.717,Nr 162,poz.1568?z  2004r.Nr  102,poz.1055,Nr  116,poz.1203?  z 2005r.,Nr  172  poz.1441,Nr  175,poz.1457:z  2006r.,Nr17 poz.128,Nr 181, poz.,1337?z 2007r.,:Dz.U. Nr 48, poz.327,Nr 138,poz. 974, Nr  173,poz.1218?z  2008r.:Dz.u.Nr  180,poz.1111?Nr  223,poz.1458,  z 2009r.Nr  52,poz.420,  Nr  157, poz. 1241?z 2010r.,Nr 28,poz.142 i 146) z 2011 Nr 117 poz.679 oraz art.59 ust.1­ 3 z  dnia 27 sierpnia 2009rokuo finansach publicznych (Dz .U. Nr 157, poz.1240 z 2009r.Nr 28,  poz.146?Nr 123, poz.835)z 2010r. Rada Gminy Łączna uchwala , co następuje:  § 1. 1.  Określa  się  szczegółowe  zasady  i tryb  umarzania  ,  odraczania  terminu  zapłaty  oraz  rozkładania  na  raty  wierzytelności  Gminy  i jej  jednostek  organizacyjnych  z tytułu  należności pieniężnych w tym mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje  się  przepisów  ordynacji  podatkowej  przypadających  Gminie  Łączna  lub  jej  jednostkom  podległym  .  2.  Przez  wierzytelności  pieniężne  rozumie  się  należności  wymagalne(zaległe),przysługujące  z danego  tytułu  od  jednego  dłużnika  będącego  osobą  fizyczną  ,  prawną  lub  jednostką  organizacyjną  nie  posiadającą  osobowości  prawnej,  zwanych  dalej ?dłużnikami? ,obejmujące  należność  główną i należności  uboczne, ustalone  na  dzień  umorzenia  lub  udzielenia  innej  ulgi,  zwane  dalej  ?należnościami?  .  3.  Przez  jednostki  organizacyjne(podległe)  Gminy  Łączna  rozumie  się  jednostki  budżetowe  i samorządowy zakład budżetowy. 4. W stosunku do dłużników będących przedsiębiorcami  stosowanie  umorzeń  ,odraczanie  lub  rozkładanie  na  raty  spłaty  należności  dotyczących  czynszu dzierżawnego ,użytkowania wieczystego , opłaty planistycznej­stosuje się przepisy  ustawy  z dnia  30  kwietnia  2004r.  o postępowaniu  w sprawach  dotyczących  pomocy  publicznej (tekst jednolity :Dz. U .z 2007r. Nr 59, poz.404 z późn. zm. ) z uwzględnieniem  warunków  określonych  w Rozporządzeniu  Komisji  (WE)Nr  1998/2006  z dnia  15  grudnia  2006r.w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu We do pomocy de minimis  (Dz. U.UE L  379.5  z 15.12.2006r.z  późn.  zm.  Dz  .U.U  E  L  2010.157.18/1)  5.  Podmioty  gospodarcze  ubiegające  się  o pomoc  de  minimis  oraz  korzystające  z takiej  pomocy  na  podstawie  niniejszej uchwały zobowiązuje się do składania: 1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de  minimis  ,  jaką  otrzymały  w roku  ,  w którym  ubiegają  się  o pomoc,  oraz  w ciągu  2 poprzedzających go lat, albo oświadczeń o wielkości pomocy de minimis otrzymanej tym  okresie  ,albo  oświadczeń  o nieotrzymaniu  takiej  pomocy  w tym  okresie  ,a  także  ?  2)  pozostałych  informacji  wynikających  z Rozporządzenia  Rady  Ministrów  z dnia  29  marca  2010 w sprawie zakresu informacji przedstawionych przez podmiot ubiegający się o pomoc  de minimis (Dz. U z 2010r.Nr 53 poz.311). 

Id: CEQBN­JUJJG­LHJKQ­DBZJS­LQZAD. Podpisany

Strona 1

§ 2. 1. Należność może zostać umorzona w całości lub części ,jeżeli: 1) osoba fizyczna ­  zmarła  ,  nie  pozostawiając  żadnego  majątku  albo  pozostawiła  majątek  niepodlegający  egzekucji  na  podstawie  odrębnych  przepisów,  2)  osoba  prawna  ?  została  wykreślona  z właściwego  rejestru  osób  prawnych  przy  jednoczesnym  braku  majątku,  z którego  można  by egzekwować należność , a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy  prawa  na  osoby  trzecie?  3)  zachodzi  uzasadnione  przypuszczenie  ,że  w postępowaniu  egzekucyjnym  mnie  uzyska  się  kwoty  wyższej  od  kosztów  dochodzenia  i egzekucji  jej  należności  lub  postępowanie  egzekucyjne  okazało  się  nieskuteczne?  4)  jednostka  organizacyjna  nieposiadająca  osobowości  prawnej  uległa  likwidacji?  5)  zachodzi  ważny  interes  dłużnika  lub  publiczny.  2.  W przypadkach  uzasadnionych  względami  społecznymi  lub  gospodarczymi  w szczególności  możliwościami  płatniczymi  dłużnika:  1)  należności  mogą być umarzanie w części, 2) mogą zostać odroczone terminy spłaty całości lub części  należności,  3)  płatność  całości  lub  części  należności  może  zostać  rozłożona  na  raty  3.  w przypadku gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą należy stosować zapisy § 1 pkt 4 i pkt  5. 4. Umorzenie należności , za którą odpowiada solidarnie więcej niż jeden dłużnik, może  nastąpić  ,  gdy  okoliczności  uzasadniające  umorzenie  zachodzą  wobec  wszystkich  dłużników. 5. Od należności , której termin zapłaty odroczono , lub którą rozłożono na raty,  nie pobiera się odsetek za zwłokę za okres od dnia wydania decyzji ,włącznie z tym dniem  ,do  dnia  upływu  terminu  zapłaty  określonego  w decyzji.  6.  Jeżeli  dłużnik:  1)  nie  spłaci  należności  w odroczonym  terminie­  należność  staje  się  natychmiast  wymagalna  wraz  z odsetkami należnymi od pierwotnego dnia wymagalności? 2) nie spłaci którejkolwiek z rat  ?niespłacona  należność  staje  się  natychmiast  wymagalna  wraz  z odsetkami  należnymi  od  pierwszego dnia wymagalności?  § 3. Do  umarzania  ,odraczania  terminu  spłaty  lub  rozkładania  na  raty  należności  cywilnoprawnych uprawniony jest Wójt Gminy Łączna.  § 4. Umarzanie  ,odraczanie  terminu  spłaty  lub  rozkładanie  na  raty  należności  cywilnoprawnych następuje na podstawie przepisów prawa cywilnego w formie pisemnej.  § 5. Traci moc uchwała: Nr 38/IX/2005 Rady Gminy w Łącznej z dnia 24 października  2005r  w sprawie:  szczegółowych  zasad  i trybu  umarzania  wierzytelności  Gminy  z tytułu  należności  pieniężnych  ,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  ustawy  ­  Ordynacja  podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności.  § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łączna.  § 7. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

Id: CEQBN­JUJJG­LHJKQ­DBZJS­LQZAD. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Ustawa  o finansach  publicznych  upoważnia  rade  gminy  do  określenia  zasad  i trybu  umarzania  należności  pieniężnych  gminy,  do  których  nie  stosuje  się  przepisów  Ordynacji  podatkowej.  Podjęta  uchwała  ujednolici  zasady  postępowania  w sprawie  umarzania  takich  należności . 

Id: CEQBN­JUJJG­LHJKQ­DBZJS­LQZAD. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.970

  uchwała nr XXXIX/366/10 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 15 kwietnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Bobolice i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny i niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. 2011.4.117

  uchwała nr XLI/394/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania ,odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych ,do których nie stosuje się przepisów ustawy - ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.2001

  uchwała Nr LVIII/592/10 Rady Miejskiej w Międzyzdrojach z dnia 14 września 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr LVII/581/10 z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania, odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Międzyzdroje i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.2324

  uchwała nr XLIV/448/10 Rady Gminy Solina z dnia 22 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty, spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Solina i jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy ? Ordynacja podatkowa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.1463

  uchwała nr 212/XXVII/09 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów zapłaty lub rozkładania na raty spłat wierzytelności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.240.2762

  uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.

 • DZ. URZ. 2011.240.2761

  uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.

 • DZ. URZ. 2011.240.2760

  uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej

 • DZ. URZ. 2011.240.2759

  uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa

 • DZ. URZ. 2011.239.2758

  uchwała nr RG- XI / 80 / 11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr RG- IX/65/11 Rady Gminy Sitkówka-Nowiny z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr ewidencyjny 35/265, obręb geodezyjny Wola-Murowana, gmina Sitkówka-Nowiny


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.