Logowanie

DZ. URZ. 2011.240.2764

Tytuł:

uchwała nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011-2015.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-10-06
Organ wydający:Rada Gminy Łączna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 240 pozycja: 2764
Hasła:mieszkalnictwo

UCHWAŁA NR X/94/2011 RADY GMINY ŁĄCZNA z dnia 8 września 2011 r. w sprawie w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy  Łączna na lata 2011­2015.  Na  podstawie  art.  18  ust.  2 pkt.  15.  art.  40  ust.  1.  art.  41  ust.  1 ustawy  z dnia  8 marca  1990r.  o samorządzie  gminnym  (Dz.  U.  z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.  ),  art.  4 ust.  1 ,  art.  20  i art.  21  ustawy  o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu  cywilnego  (Dz.  U.  z 2005r.,  Nr  31  poz.  266.  ze  zm.) oraz w związku z art. 32 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych  aktów prawnych ( Dz. U. z 2007r., Nr 68, poz. 449) Rada Gminy Łączna uchwala, co następuje:  § 1. Przyjmuje się wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2011­ 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego.  § 4. Traci moc uchwała Nr 59/XI/2005 Rady Gminy Łączna z dn. 29 grudnia 2005 r. w sprawie wieloletniego  programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2006­2010. 

Id: WFCIV­BPNPN­DYEHG­PWMBH­OYJBS. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Obowiązek  uchwalenia  "Wieloletniego  Programu  Gospodarowania  Mieszkaniowym  Zasobem  Gminy"  wynika  z postanowień  art.  21  ustawy  o ochronie  praw  lokatorów,  mieszkaniowym  zasobie  gminy  i o  zmianie  Kodeksu  cywilnego.  Załącznik do Uchwały Nr X/94/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011 r. Zalacznik1.pdf Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Łączna na lata 2012­2016 włącznie. 

Id: WFCIV­BPNPN­DYEHG­PWMBH­OYJBS. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


porady prawne online

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.240.2763

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania , odraczania spłat lub rozkładania na raty wierzytelności Gminy Łączna i jej jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny , do których nie stosuje się przepisów ustawy ?Ordynacja podatkowa .

 • DZ. URZ. 2011.240.2762

  uchwała nr X/88/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dla pedagogów, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łączna.

 • DZ. URZ. 2011.240.2761

  uchwała nr X/87/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Łączna.

 • DZ. URZ. 2011.240.2760

  uchwała nr X/86/2011 Rady Gminy Łączna z dnia 8 września 2011r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Łącznej

 • DZ. URZ. 2011.240.2759

  uchwała nr XI/85/2011 Rady Miejskiej we Włoszczowie z dnia 12 września 2011r. w sprawie zmiany Statutu jednostki organizacyjnej Gminy Włoszczowa


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.