Logowanie

DZ. URZ. 2011.24.529

Tytuł:

uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 24 pozycja: 529
Hasła:statuty

UCHWAŁA NR III/6/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 16 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz.U. 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z późn.zm.) Rada Gminy uchwala STATUT GMINY RZECZENICA Rozdział I. Postanowienia ogólne. § 1. Uchwała określa: 1) ustrój Gminy, 2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek przewodniczących tych jednostek w pracach rady gminy, 4) zasady działania klubów radnych Rady Gminy, 5) tryb pracy Wójta, 6) zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady Gminy, jej komisji i Wójta oraz korzystania z nich. § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) Gminie ? należy przez to rozumieć gminę Rzeczenica, 2) Radzie ? należy przez to rozumieć Radę Gminy Rzeczenica, 3) Urzędzie ? należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Rzeczenicy, 4) komisji ? należy przez to rozumieć komisje Rady Gminy Rzeczenica, 5) Komisji Rewizyjnej ? należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Gminy Rzeczenica, 6) Wójcie ? należy przez to rozumieć Wójta Gminy Rzeczenica, 7) Statucie ? należy przez to rozumieć Statut Gminy Rzeczenica. Rozdział II. Gmina. § 3. 1. Gmina Rzeczenica jest posiadającą osobowość prawną podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium. 2. Wszystkie osoby, które na stałe zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy. § 4. 1. Gmina położona jest w powiecie człuchowskim, w województwie pomorskim i obejmuje obszar 274,9 km2. 2. Granice terytorialne Gminy określa mapa, stanowiąca załącznik nr 1 do Statutu. 3. W Gminie mogą być tworzone sołectwa będące jednostkami pomocniczymi. 4. Wójt prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 1

pomocniczych

Gminy

oraz

udziału

3) organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady Gminy,

§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne. 2. Wójt prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych. § 6. Gmina wykonuje swoje zadania poprzez: 1. Działalność swych organów, 2. Działalność organów jednostek pomocniczych, 3. Gminne jednostki organizacyjne, 4. Zakłady budżetowe. § 7. Siedzibą organów Gminy jest wieś Rzeczenica. § 8. 1. Osobie szczególnie zasłużonej dla Gminy, Rada może przyznać odznakę ?Zasłużony dla Gminy Rzeczenica?. 2. Tryb przyznawania odznaki, o której mowa w ust. 1 określa Rada w odrębnej uchwale. Rozdział III. Jednostki pomocnicze Gminy. § 9. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale oraz zniesieniu jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwały, z uwzględnieniem następujących zasad: 1) Inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy. 2) Utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą. 3) Projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Wójt w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki. 4) Przebieg granic jednostek pomocniczych powinien ? w miarę możliwości ? uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne. 2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio ust.1. § 10. 1. Gmina podzielona jest na sołectwa. Podział gminy na sołectwa określa załącznik nr 2 do Statutu. 2. Gmina posiada logo określone w załączniku nr 3. § 11. Uchwały, o jakich mowa w § 9 pkt 2 powinny określać w szczególności: 1) obszar, 2) granice, 3) siedzibę władz, 4) nazwę jednostki pomocniczej. § 12. Organizację i zakres działania sołectw, w tym tryb i zasady wyboru sołtysów, członków rad sołeckich oraz sposób zwoływania i obradowania zebrań wiejskich określa Rada w odrębnych statutach. § 13. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy. § 14. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Wójtowi. 2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek. § 15. Przewodniczący Rady obowiązany jest umożliwić uczestnictwo w sesjach Rady przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej. Rozdział IV. Organizacja i tryb pracy Rady Gminy. § 16. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 2

2. Wybrani w głosowaniu powszechnym przedstawiciele wspólnoty w liczbie 15 radnych tworzą Radę Gminy, która swoim zasięgiem obejmuje terytorium gminy. § 17. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Wójta w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady. 2. Rada może, w drodze odrębnej uchwały upoważnić Przewodniczącego Rady ? w całości bądź w części ? do podejmowania czynności z zakresu stosunku pracy Wójta. 3. Wójt i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności. § 18. Do wewnętrznych organów Rady należą: 1) Przewodniczący, 2) jeden Wiceprzewodniczący, 3) Komisja Rewizyjna, 4) inne komisje stałe, wymienione w Statucie, 5) doraźne komisje do określonych zadań. § 19. Rada powołuje następujące stałe komisje: 1. Komisja Rewizyjna, 2. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, 3. Komisja Budżetowa, 4. Komisja Rozwoju Gospodarczego, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Bezpieczeństwa Publicznego. § 20. 1. Komisje Rady działają w składach 3 lub 5 osobowych. 2. Radny powinien być członkiem jednej komisji stałej i nie więcej niż dwóch komisji. 3. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele organów jednostek pomocniczych. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 4. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. § 21. 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i jednego Wiceprzewodniczącego. 2. Wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji. 3. Czynności związane ze zwołaniem pierwszej sesji obejmują: a) określenie daty, godziny i miejsca pierwszej sesji nowo wybranej rady, b) przygotowanie projektu porządku obrad, c) dokonanie otwarcia sesji, d) powierzenie przewodnictwa obrad najstarszemu wiekiem spośród radnych obecnych na sesji.

4. Projekt porządku obrad, o jakim mowa w ust. 3 pkt b powinien obejmować sprawozdanie Wójta poprzedniej kadencji o stanie Gminy. § 22. 1. Przewodniczący Rady, a w przypadku jego nieobecności Wiceprzewodniczący, w szczególności: 1) przygotowuje i zwołuje sesje Rady, 2) przewodniczy obradom, 3) czuwa nad przebiegiem sesji, 4) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady, 5) podpisuje uchwały Rady, 6) czuwa nad zapewnieniem warunków niezbędnych do wykonywania przez radnych ich mandatu.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 3

2. Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący Rady koordynują z ramienia Rady prace komisji Rady. 3. Podziału zadań w zakresie, o jakim mowa w ust 1 i 2 dokonuje Przewodniczący Rady. § 23. W przypadku odwołania z funkcji, bądź wygaśnięcia mandatu przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego Rady przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowiska. § 24. Rada może odbywać sesje uroczyste dla nadawania uroczystego charakteru obchodu świąt i rocznic ważnych w historii Polski lub ważnych wydarzeń w życiu publicznym Gminy. § 25. 1. Rada działa zgodnie z rocznym planem pracy, uchwalonym na ostatniej sesji w roku poprzedzającym rok objęty planem. 2. Rada może na bieżąco dokonywać zmian i uzupełnień w planie pracy. § 26. Obsługę Rady i jej organów zapewnia pracownik Urzędu, zatrudniony na stanowisku ds. obsługi Rady Gminy. Rozdział V. Tryb pracy Rady 1. S e s j e. § 27. 1. Rada rozpatruje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. 2. Rada zajmuje merytoryczne stanowisko w sprawach związanych z realizacją kompetencji stanowiących i kontrolnych, w formie uchwał. 3. Oprócz uchwał Rada może podejmować: 1) postanowienia proceduralne, 2) deklaracje ? zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania, 3) oświadczenia ? zawierające stanowisko w określonej sprawie, 4) apele ? zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania, 5) opinie ? zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny. 4. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał. § 28. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady. 3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie. 4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w ustawie. 2. Przygotowanie sesji. § 29. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący. 2. Przygotowanie sesji obejmuje: a) ustalenie projektu porządku obrad, b) ustalenie czasu i miejsca obrad, c) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym zaopiniowanych pod względem formalno-prawnym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów projektowanego porządku obrad. 3. O terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą listów lub w inny skuteczny sposób.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 4

4. W zawiadomieniu o sesji należy podać projekt porządku obrad oraz załączyć projekty uchwał i inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad. 5. Zawiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją. 6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w pkt 3, 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczeniu sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed przystąpieniem do uchwalenia porządku obrad. 7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. Pod pojęciem ?sposób zwyczajowo przyjęty? rozumie się: wywieszenie zawiadomień na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na tablicach ogłoszeń, na wsiach, u sołtysów i w Biuletynie Informacji Publicznej. 8. Terminy, o jakich mowa w ust. 3 i 5 rozpoczynają bieg od dnia następnego po doręczeniu powiadomień i nie obejmują dnia odbywania sesji. § 30. 1. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Wójta ustala listę osób zaproszonych na sesję. 2. W sesjach Rady uczestniczą ? z głosem doradczym ? Wójt oraz Zastępca Wójta, Sekretarz i Skarbnik Gminy. 3. Do udziału w sesjach Rady mogą zostać zobowiązani kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych podlegających kontroli Rady oraz radca prawny.

§ 31. Wójt zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji. 3. Obrady. § 32. Sesje Rady są jawne, o ile w trybie odrębnych przepisów ustawowych nie wyłączono jawności. Jawność sesji oznacza, że podczas obrad na sali może być obecna publiczność, która zajmuje wyznaczone w tym celu miejsca. § 33. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu. 2. Na wniosek Przewodniczącego obrad bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji. 3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2 Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał. 4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole. § 34. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady w porozumieniu z Wójtem. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 28 ust. 4. § 35. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności, co najmniej połowy swego ustawowego składu. 2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady spadnie poniżej połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał. § 36. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady. 2. Rada na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania jawnego, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze. § 37. 1. Otwarcie sesji następuje po "Otwieram......sesję Rady Gminy Rzeczenica". wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły:

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 5

2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad; w przypadku braku quorum stosuje się odpowiednio przepis § 35 ust 1. § 38. 1. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. 2. Z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę w projekcie porządku obrad może wystąpić radny, a także Wójt. § 39. Porządek obrad obejmuje w szczególności: 1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji, 2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 3) sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady, 4) interpelacje i zapytania radnych, 5) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał lub zajęcie stanowiska, 6) odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach, 7) wolne wnioski i informacje. § 40. 1. Sprawozdanie, o jakim mowa w § 39 pkt 3 składa Wójt lub upoważniona przez niego osoba. 2. Sprawozdania komisji Rady składają przewodniczący komisji lub wyznaczeni sprawozdawcy. § 41. 1. Na każdej sesji - z wyjątkiem sesji uroczystych - radni mogą zgłaszać interpelacje i zapytania. 2. Interpelacje i zapytania są kierowane do Wójta. 3. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze. 4. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania. 5. Interpelacje składa się w formie ustnej lub pisemnej na ręce Przewodniczącego Rady, który niezwłocznie przekazuje je Wójtowi. 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania ustne udziela Wójt lub osoba upoważnione do tego przez Wójta na bieżącej lub następnej sesji. W przypadku niemożliwości udzielenia natychmiastowej odpowiedzi, wyjaśnienie powinno być udzielone pisemnie w terminie dwutygodniowym. Radny może żądać, by odpowiedź była przedmiotem obrad sesji. 7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady o nakazanie niezwłocznego uzupełnienia odpowiedzi. § 42. 1. W porządku obrad każdej sesji - z wyjątkiem uroczystych - przewiduje się również wolne wnioski i zapytania składane przez mieszkańców gminy. Przez "wolne wnioski" należy rozumieć: uwagi, spostrzeżenia, propozycje, pomysły dotyczące funkcjonowania gminy i stanowiące ofertę zgłaszającego do wykorzystania przez Urząd i organy samorządu. 2. Zapytania składa się również w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. 3. Zapytania formułowane mogą być na piśmie na ręce Przewodniczącego Rady lub ustnie, w trakcie sesji Rady.

4. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 43. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów. 2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń, a w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością. 3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady. 4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 6

5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym. 6. Przewodniczący Rady może w każdej chwili udzielić głosu radcy prawnemu, bądź Sekretarzowi Gminy w celu uzyskania informacji prawnej dotyczącej omawianej sprawy. § 44. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji. 2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę ?do rzeczy?. 3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego ?do porządku?, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole. 4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności. 5. Po uprzednim ostrzeżeniu Przewodniczący Rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji. § 45. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę. § 46. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących: - stwierdzenia quorum, - zmiany porządku obrad, - ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów, - zamknięcia listy mówców lub kandydatów, - zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały, - zarządzenia przerwy, - odesłania projektu uchwały do komisji, - przeliczenia głosów, - przestrzegania regulaminu obrad. 2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym poddaje sprawę pod głosowanie. § 47. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji. § 48. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Wójtowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność ? przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie. 2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania. 3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania. § 49. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę ?Zamykam ??? sesję Rady ??????. 2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji. 3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie. § 50. 1. Rada jest związana uchwałą od chwili jej podjęcia.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 7

2. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały podjętej nie wcześniej, niż na następnej sesji. 3. Postanowienia ust. 2 nie stosuje się w odniesieniu do oczywistych omyłek. § 51. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad po zakończeniu sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa. § 52. Pracownik Urzędu Gminy do spraw obsługi Rady Gminy, sporządza z każdej sesji protokół. § 53. 1. Protokół z sesji musi wiernie odzwierciedlać jej przebieg. 2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać: 1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta, 2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia, 3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności, 4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji, 5) ustalony porządek obrad, 6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień, 7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujących się ? oraz głosów nieważnych, 8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały, 9) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.

§ 54. 1. W trakcie obrad lub nie później niż na najbliższej sesji radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokółu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta. 2. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 1 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady. 3. Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 2. § 55. 1. Protokoły numeruje się kolejnymi cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego. 2. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, teksty przyjętych przez Radę uchwał, złożone na piśmie wnioski nie wygłoszone przez radnych, usprawiedliwienia osób nieobecnych, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady. 3. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Wójtowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji. 4. Wyciągi z protokółu sesji oraz uchwały Przewodniczący Rady przekazuje tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających. § 56. Protokół z sesji jest do wglądu na stanowisku ds. Obsługi Rady Gminy. 4. Uchwały. § 57. 1. Uchwały, o jakich mowa w § 27 ust. 1 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów. 2. Deklaracje, oświadczenia, apele i opinie, o jakich mowa w § 27 ust.3 mogą być sporządzane w formie odrębnych dokumentów. § 58. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, komisje Rady oraz Wójt, chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej. 2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności: a) tytuł uchwały, b) podstawę prawną,

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 8

c) postanowienia merytoryczne, d) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały, e) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały i złożenie sprawozdania po jej wykonaniu, f) ustalenie terminu wejścia w życie. 3. Projekty uchwał są opiniowane, co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego prowadzącego obsługę prawną Gminy. § 59. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób zwięzły, syntetyczny. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych i neologizmami. § 60. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady. 2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady. § 61. Uchwały numeruje się uwzględniając numer sesji (cyframi rzymskimi), łamanymi przez kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), łamanymi przez dwie ostatnie cyfry roku. § 62. 1. Wójt ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady. 2. Urząd Gminy prowadzi zbiór przepisów prawa miejscowego dostępny do powszechnego wglądu w jego siedzibie. § 63. Wójt przedstawia właściwej Regionalnej Izbie Obrachunkowej: a) uchwałę budżetową, b) uchwałę w sprawie absolutorium, c) inne uchwały objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej. 5. Procedura głosowania. § 64. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni. § 65. 1. Głosowanie jawne odbywa się przez podniesienie ręki. 2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący obrad, przelicza oddane głosy ?za?, ?przeciw? i ?wstrzymujące się?, sumuje je i porównuje z listą radnych obecnych na sesji, względnie ze składem lub ustawowym składem Rady, nakazuje odnotowanie wyników głosowania w protokole sesji. 3. Do przeliczenia głosów Przewodniczący obrad może wyznaczyć radnych. 4. Wyniki głosowania jawnego ogłasza Przewodniczący obrad. § 66. 1. Głosowanie tajne stosuje się w przypadkach określonych ustawowo. 2. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym. 3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności. 4. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji. Na kartach umieszcza się krótkie i precyzyjnie sformułowane pytanie dotyczące rozstrzyganej kwestii. 5. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania. 6. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji. § 67. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości, co do intencji wnioskodawcy. 2. W pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór, co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga przewodniczący obrad.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 9

3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory. 4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie. § 68. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków) - w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały. 2. Głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach. 3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie. 4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w § 68 ust. 2. 5. Przewodniczący obrad może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały. 6. Przewodniczący obrad zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za przyjęciem uchwały w całości ze zmianami wynikającymi z poprawek wniesionych do projektu uchwały. 7. Przewodniczący obrad może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały. 6. Komisje Rady. § 69. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres zadań komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach. 2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej Rady. § 70. 1. Komisje stałe działają zgodnie z rocznym planem pracy przedłożonym i zatwierdzonym przez Radę na pierwszej sesji danego roku. 2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian. § 71. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia. 2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych gmin lub jednostek samorządu terytorialnego, zwłaszcza sąsiadujących, a nadto z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności. 3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je wnioskodawcy. 4. Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady koordynujący pracami komisji mogą zwołać posiedzenie komisji. § 72. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący, wybrany przez członków danej komisji. 2. Radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji stałej. § 73. 1. Komisje pracują na posiedzeniach, w których dla ich prawomocności winna uczestniczyć, co najmniej połowa jej składu. 2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej. 3. Komisje działają na posiedzeniach w oparciu o roczne plany pracy. 4. Z posiedzenia komisji sporządza się protokół odzwierciedlający przebieg obrad. 5. Tryb pracy Komisji Rewizyjnej uregulowany jest odrębnymi zasadami określonymi w § 84 - § 112. § 74. 1. Przewodniczący komisji stałych, co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania ze swojej działalności.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 10

2. Przewodniczący komisji doraźnych składają sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 po zakończeniu swoich czynności. 7. R a d n i. § 75. 1. Radny reprezentuje wyborców i utrzymuje z nimi stałą więź. 2. Radni mają obowiązek utrzymywania stałej więzi z wyborcami przez: a) informowanie ich o stanie Gminy, b) konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady, c) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady, d) informowanie ich o swojej działalności w Radzie. § 76. 1. Radny ma prawo inicjatywy uchwałodawczej. 2. Radny przedkłada projekt uchwały Przewodniczącemu Rady wskazując źródła finansowania. 3. Radni mogą tworzyć kluby radnych w celu reprezentowania poglądów danej grupy społecznej. § 77. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy. 2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady. 3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień. § 78. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności. 2. Radny w najkrótszym terminie od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne lub ustne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 79. Podstawa do udzielenia radnemu przez pracodawcę zwolnienia od pracy zawodowej w trybie art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym jest zawiadomienie, zaproszenie lub upoważnienie do wykonywania danych prac, zawierające określenie terminu i charakteru zajęć, podpisywane przez przewodniczącego: Rady, Komisji lub Wójta. § 80. Radni ponoszą przed Radą i wyborcami odpowiedzialność za udział i wyniki swej pracy w Radzie. § 81. Gminna Komisja Wyborcza wystawia radnym dokument podpisany przez jej Przewodniczącego, w którym stwierdza pełnienie funkcji radnego. 9. Wspólne sesje z radnymi innych jednostek samorządu terytorialnego. § 82. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z radami innych jednostek samorządu terytorialnego, w szczególności dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia ich wspólnych spraw. 2. Wspólne sesje organizują przewodniczący rad zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. 3. Zawiadomienie o wspólnej sesji podpisują wspólnie przewodniczący lub upoważnieni wiceprzewodniczący zainteresowanych jednostek samorządu terytorialnego. § 83. 1. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego, chyba, że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej. 2. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany wspólnym regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad. Rozdział VI. Zasady i tryb działania Komisji Rewizyjnej 1. Organizacja Komisji Rewizyjnej. § 84. 1. Komisja Rewizyjna jest stałą Komisją powołaną przez Radę w celu kontrolowania działalności Wójta oraz gminnych jednostek organizacyjnych, a także w celu wykonywania innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 11

2. Celem działań kontrolnych jest dostarczenie Radzie informacji niezbędnych dla oceny działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych, zapobieganie niekorzystnym zjawiskom w działalności kontrolowanych jednostek oraz pomoc w usuwaniu tych zjawisk. 3. Komisja bada i ocenia na polecenie Rady, materiały z kontroli działalności Wójta i jednostek organizacyjnych, dokonywanych przez inne podmioty. Powyższe dotyczy także materiałów z kontroli zewnętrznych. 4. Komisja wydaje opinie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawach i niniejszym regulaminie. § 85. Komisja podlega Radzie Gminy i przedkłada jej swój plan pracy. § 86. 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków wybieranych zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady. 2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie komisji spośród siebie. 3. Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1. 4. W skład Komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. 5. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. § 87. Przewodniczący komisji organizuje jej pracę i prowadzi obrady. § 88. 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej podlegają wyłączeniu od udziału w jej pracach, gdyby było podejrzenie o ich stronniczość lub interesowność. 2. O wyłączeniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej decyduje Rada. 3. Wyłączony członek Komisji Rewizyjnej może odwołać się na piśmie od decyzji o wyłączeniu do Rady ? w terminie 7 dni od daty powzięcia wiadomości o tej decyzji. 2. Zadania Kontrolne. § 89. 1. Komisja kontroluje działalność Wójta i jednostek organizacyjnych pod względem: a) legalności, b) gospodarności, c) rzetelności, d) celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. 2. Komisja kontrolując działalność Wójta i jednostek organizacyjnych bada w szczególności gospodarkę finansową, w tym wykonanie budżetu Gminy. § 90. Komisja wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i formach wskazanych w uchwałach Rady. § 91. Komisja przeprowadza następujące rodzaje kontroli: 1. Kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu. 2. Problemowe - obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności. 3. Sprawdzające - podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania jednostki. § 92. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę. 2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 12

§ 93. 1. Rada może nakazać Komisji nierozpoczynanie, przerwanie, rozszerzenie lub zawężenie kontroli i jej przedmiotu. 2. Uchwały Rady, o których mowa w ust.

1 wykonywane są niezwłocznie. 3. Kontrola może być podjęta po przerwie z zachowaniem postępowania określonego w § 100 ? § 103. § 94. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 5 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzająca ? nie dłużej niż 3 dni robocze. § 95. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów określonych w § 89 ust. 1 Regulaminu. 2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego. 3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych. 3.Tryb kontroli. § 96. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się, co najmniej z dwóch członków Komisji. 2. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez co najmniej dwóch członków Komisji Rewizyjnej. 3. Kontrole przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli. 4. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu stosowne upoważnienie. § 97. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia o popełnieniu przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Wójta, wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie. 2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Wójta, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady. § 98. 1. O zamiarze podjęcia czynności kontrolnych Przewodniczący Komisji powiadamia na piśmie kierownika jednostki kontrolowanej z 7-dniowym wyprzedzeniem, określając przedmiot, zakres i datę rozpoczęcia kontroli. 2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli. 3. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu. 4. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 2 i 3, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia. 5. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 4. § 99. Czynności kontrolne wykonywane są w miarę możliwości w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu. 4. Protokoły kontroli. § 100. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli w terminie 7 dni od daty jej zakończenia protokół pokontrolny obejmujący: a) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu, b) imiona i nazwiska kontrolującego (kontrolujących),

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 13

c) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, d) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą, e) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu, f) przebieg i wynik kontroli, a w szczególności wnioski wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole, g) datę i miejsce podpisania protokołu, h) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy. 2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje, co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli. § 101. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub części osób kontrolujących, osoby te zobowiązane są do złożenia w terminie trzech dni od daty odmowy pisemnego wyjaśnienia jej przyczyny. 2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji. Jeżeli podpisania protokołu odmówił Przewodniczący Komisji, składa on - na zasadach wyżej podanych - wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady. § 102. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może ustosunkować się, co do treści i wyników kontroli w formie wystąpienia. 2. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 1 skłąda się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania na ręce Przewodniczącego Rady.

§ 103. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu ? otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Wójt. 5. Zadania opiniodawcze. § 104. Przewodniczący Komisji przedkłada opinię w sprawie wykonania budżetu i wniosek w sprawie udzielenia lub nie udzielenia Wójtowi absolutorium w terminie do 10 kwietnia roku następnego po roku sprawozdawczym. § 105. 1. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta w związku z nie udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Gminy i przedkłada go na ręce Przewodniczącego Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie. 2. Komisja opiniuje na piśmie wniosek o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Wójta z przyczyny innej niż nie udzielenie absolutorium Wójtowi i przedkłada je Przewodniczącemu Rady w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie. § 106. Komisja wydaje także opinie w sprawach określonych w uchwałach Rady. 6. Plan pracy i sprawozdania Komisji. § 107. 1. Komisja przedkłada Radzie do zatwierdzenia plan pracy i kontroli na pierwszej sesji danego roku. 2. Plan przedłożony Radzie musi zawierać, co najmniej: a) terminy odbywania posiedzeń, b) terminy i wykaz jednostek, które zostaną poddane kontroli kompleksowej. 3. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej. Przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowych może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części. § 108. 1. Komisja składa Radzie ? na ostatniej sesji w roku sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim. 2. Sprawozdanie powinno zawierać:

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 14

a) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli, b) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli, c) wykaz uchwał podjętych przez Komisję, d) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli. 7. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej. § 109. 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie ze swoim planem pracy oraz w miarę potrzeb. 2. Posiedzenia, które nie są objęte planem pracy Komisji mogą być zwołane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji, a także na pisemny wniosek: a) Przewodniczącego Rady, b) nie mniej niż 3 radnych, c) nie mniej niż 2 członków Komisji. 3. Przewodniczący Rady oraz radni składający wniosek w sprawie zwołania posiedzenia Komisji, zobowiązani są wskazać we wniosku przyczynę jego złożenia. 4. Przewodniczący Komisji może zaprosić na posiedzenie: a) radnych nie będących członkami Komisji, b) osoby zaangażowane w charakterze biegłych lub ekspertów. 5. Z posiedzenia Komisji należy sporządzić protokół, który winien być podpisany przez wszystkich członków Komisji biorących udział w posiedzeniu. 8. Postanowienia końcowe. § 110. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej prowadzi osoba na stanowisku ds. Obsługi Rady. § 111. 1. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. 2. W przypadku, gdy skorzystanie z wyżej wskazanych środków wymaga zawarcia odrębnej umowy i dokonania wypłaty wynagrodzenia ze środków publicznych, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawia sprawę na posiedzeniu Rady, celem podjęcia uchwały zobowiązującej osoby zarządzające mieniem komunalnym do zawarcia stosownej umowy w imieniu Gminy. § 112. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli. Rozdział VII. Zasady działania klubów radnych. § 113. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych. § 114. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału, przez co najmniej pięciu radnych. 2. Powstanie klubu musi zostać zgłoszone w ciągu siedmiu dni Przewodniczącemu Rady. 3. W zgłoszeniu podaje się: 1) nazwę klubu, 2) listę członków, 3) imię i nazwisko Przewodniczącego klubu. 4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania Przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady. § 115. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady. 2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany Strona 15

§ 116. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów. 2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności, co najmniej połowy członków klubu. § 117. Prace klubów organizują ich przewodniczący, wybierani przez członków klubu. § 118. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy. 2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy. 3. Przewodniczący klubów są obowiązani Przewodniczącemu Rady. do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów

4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów. § 119. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady. 2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swych przedstawicieli. § 120. Na wniosek przewodniczących klubów Wójt zobowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania. Rozdział VIII. Tryb pracy Wójta § 121. Wójt wykonuje: 1) uchwały Rady, 2) jemu przypisane zadania i kompetencje, 3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie ? na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego, 4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem. § 122. Wójt uczestniczy w sesjach Rady. § 123. Komisje Rady mogą zobowiązać Wójta do przybycia na ich posiedzenie. Rozdział IX. Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady, Komisji i Wójta. § 124. Obywatelom udostępnia się dokumenty określone w ustawach. § 125. 1. Informacją publiczną jest informacja wytworzona przez organy gminy, komisje Rady Gminy, a także osoby pracujące w Urzędzie Gminy. 2. Prawo do korzystania z informacji publicznej realizowane jest przez zasadę jawności tej informacji i dostępu do niej. 3. Dostęp do informacji publicznej obejmuje prawo do: a) uzyskania informacji w sposób i czasie zapewniającym aktualną wiedzę o stanie samorządu gminy, jednostek organizacyjnych gminy oraz ich majątku, b) wglądu do dokumentów urzędowych wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy, c) kopiowania dokumentów, swobodnego zwielokrotnienia i rozpowszechniania, d) dostępu do posiedzeń sesji Rady Gminy i posiedzeń jej komisji. 4. Dostęp do informacji w sprawach dotyczących interesu strony w postępowaniu administracyjnym regulują przepisy szczególne.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 16

§ 126. Władze samorządowe, jednostki organizacyjne oraz inne osoby, na których zgodnie z ustawą ciąży obowiązek udostępniania informacji publicznej, udostępniają wszystkie informacje o instytucjach, procedurach, danych, majątku publicznym z wyłączeniem informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych lub objętych ochroną na podstawie innych ustaw, także posiedzeń i dokumentów o ile w trybie odrębnych przepisów nie wyłączono jawności posiedzeń lub dokumentów. § 127. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji podlegają udostępnieniu po ich formalnym przyjęciu ? zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem. § 128. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w komórce Urzędu Gminy zajmującej się obsługą Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów. 2. Dokumenty z zakresu działania Wójta oraz Urzędu udostępniane są w komórce Urzędu zajmującej się sprawami organizacyjnymi, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów. 3. Ponadto dokumenty, o jakich mowa w ust. 1 i 2 są również dostępne w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych. § 129. Realizacja uprawnień określonych w § 124 i 127 może się odbywać wyłącznie w Urzędzie Gminy i w asyście pracownika Urzędu Gminy. § 130. Uprawnienia określone w § 124 i 125 nie znajdują zastosowania: 1) w przypadku wyłączenia ? na podstawie ustaw - jawności, 2) gdy informacje publiczne stanowią prawem chronione tajemnice, 3) w odniesieniu do spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej, o ile ustawa nie stanowi inaczej, niż art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. § 131. 1. Udostępnianie informacji publicznej następuje poprzez: a) wykładanie lub wywieszanie informacji w pomieszczeniach ogólnodostępnych i tablicach ogłoszeń w budynku Urzędu oraz sołectw, b) wglądu do protokołów z posiedzeń organów gminy i komisji Rady Gminy i na stanowisku ds. Obsługi Rady, c) przez zainstalowanie w pomieszczeniach ogólnodostępnych urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacją, d) udostępnianie na wniosek. 2. Udostępnienie na wniosek następuje niezwłocznie w formie i postaci zgodnej z wnioskiem, o ile dokument w tym celu nie musi być odrębnie przygotowany lub środki techniczne, którymi dysponuje jednostka nie umożliwiają przekazania w taki sposób, o jaki wnioskowała osoba zainteresowana. 3. Jeżeli dokument nie może być wydany niezwłocznie w formie i postaci, o której mowa w ust. 2 należy podać przyczynę i wskazać, w jakiej formie lub postaci może być udostępniony niezwłocznie. Rozdział X. Postanowienia końcowe § 132. Traci moc Uchwała Nr V/24/03 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 31 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica. § 133. 1. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 2. Zmiany w Statucie Gminy dokonuje się w trybie określonym ustawą. § 134. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 17

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 r.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 r.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 r.

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 1

Id: DUSNT-QEIMU-ILIWZ-HAFSY-KVODN. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.110.2120

  uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.54.1231

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

 • DZ. URZ. 2010.19.341

  uchwała nr XXXIX/ 286 /09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVI/210/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2010.110.2122

  uchwała nr XLVI/332/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.24.528

  uchwała nr III/30/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.527

  uchwała nr III/29/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.526

  uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.525

  uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, ustalenia wysokości innych nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica.

 • DZ. URZ. 2011.24.524

  uchwała nr III/20/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za odbiór 1m3 nieczystości ciekłych wprowadzanych do zbiorników bezodpływowych i urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Kobylnica oraz do punktów zlewnych w miejscowościach Słupsk i Kończewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.