Logowanie

DZ. URZ. 2011.24.530

Tytuł:

uchwała nr V/24/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 2 lutego 2011r. zmiany Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-02-28
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 24 pozycja: 530
Hasła:inne

UCHWAŁA NR V/24/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 2 lutego 2011 r. zmiany Uchwały Nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010 roku Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23,poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806,Nr 153, poz. 1271, z 2003r. Dz.U. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Dz.U.Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r.: Dz.U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r.: Dz.U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Dz.U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz.U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Dz.U. 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Dz.U. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z późn.zm.) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje : § 1. Skreśla się § 17 ust. 2 uchwały. § 2. Paragraf 20 otrzymuje brzmienie: 1. Komisje Rady działają w składach 3 lub 5 osobowych. 2. Liczebność komisji ustala Rada w momencie ich powołania. 3. Radny powinien być członkiem jednej komisji stałej i nie więcej niż dwóch komisji. 4. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy oraz przedstawiciele organów jednostek pomocniczych. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu. 5. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania. § 3. Paragraf 86 otrzymuje brzmienie: 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 lub 5 członków wybieranych zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy składu Rady. 2. Liczebność komisji ustala Rada w momencie jej powołania. 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie komisji spośród siebie. 4. Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 1. 5. W skład Komisji nie mogą być powołani radni pełniący funkcję Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Rady. 6. Mandat członka Komisji wygasa w przypadku wygaśnięcia mandatu radnego, wyboru członka komisji na Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: AEQXB-OPEFZ-XHETW-LEZKG-PNNMF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.110.2120

  uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.54.1231

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

 • DZ. URZ. 2010.19.341

  uchwała nr XXXIX/ 286 /09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVI/210/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2010.149.2914

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.24.529

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2011.24.528

  uchwała nr III/30/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.527

  uchwała nr III/29/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.526

  uchwała nr III/28/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie aktu utworzenia samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy

 • DZ. URZ. 2011.24.525

  uchwała nr III/23/2010 Rady Gminy Kobylnica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu określającego wysokość oraz warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy; szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw, ustalenia wysokości innych nagród i świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kobylnica.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.