Logowanie

DZ. URZ. 2011.247.1999

Tytuł:

uchwała nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-13
Organ wydający:RADA GMINY KOŚCIELISKO
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 247 pozycja: 1999
Hasła:przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

UCHWAŁA NR V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011 r. trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.), art 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.  U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r.  o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr XXXVII/236/10 Rady Gminy Kościelisko z dnia 19 maja 2010r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko, Rada Gminy w Kościelisku uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Kościelisko oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kościelisko § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego. Załącznik do Uchwały Nr V/33/11 RADY GMINY KOŚCIELISKO z dnia 29 marca 2011 r. Zalacznik1.doc TRYB I SPOSÓB POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY

ID: HBXHR-PCVLI-VRRSM-TYPWC-QAQXK. Podpisany.

Strona 1 / 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XI/51/11 Rady Gminy Miedzyrzec Podlaski z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds.Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.4467

  uchwała nr 108/XI/12 Rady Gminy Gozdowo z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania .

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Nowodwór z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.5120

  uchwała nr XXIII/157/2012 Rady Gminy Prażmów z dnia 6 czerwca 2012r. w sprawie : trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Prażmów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.1377

  uchwała nr 66/XVI/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 21 grudnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w gminie Sierpc oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Odwołanie członka rady nadzorczej

  Zgodnie z zapisami statutu spółdzielni mieszkaniowej, członkowie rady nadzorczej wybierani są spośród delegatów przez zebranie przedstawicieli członków. Na ostatnio (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Rezygnacja Rady Nadzorczej spółdzielni

  Członkowie Rady Nadzorczej spółdzielni (działający społecznie) zrezygnowali ze swoich funkcji. Do kiedy zatem mają obowiązek pełnić swoje obowiązki: do dnia rezygnacji, (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.247.1998

  uchwała nr VI/22/2011 Rady Gminy Koniusza z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Karwinie

 • DZ. URZ. 2011.247.1997

  uchwała nr VI-50/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. w sprawie: przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych

 • DZ. URZ. 2011.247.1996

  uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Dobra z dnia 17 marca 2011r. zmiany Uchwała Nr XLVI-346-10 Rady Gminy Dobra z dnia 28 września 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra.

 • DZ. URZ. 2011.247.1995

  uchwała nr VIII/118/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Ruchu Drogowego w Tarnowie.

 • DZ. URZ. 2011.247.1994

  uchwała nr VII/109/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 28 marca 2011r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przyznawania Nagrody Województwa Małopolskiego ?Ars Quaerendi? za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.