Logowanie

DZ. URZ. 2011.272.3125

Tytuł:

uchwała nr X/107/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 4 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Świętokrzyskiego
Data ogłoszenia:2011-11-18
Organ wydający:Rada Gminy w Sobkowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 272 pozycja: 3125
Hasła:podatki,opłaty i ceny

UCHWAŁA NR X/107/2011 RADY GMINY W SOBKOWIE z dnia 4 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych  pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego, wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia  wynagrodzenia za inkaso  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.  U. z 2001 roku Nr 142 , poz. 1591z późn. zmianami), art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach  i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U z 2006 roku Nr 121 ,poz.844 z późn. zmianami ), art. 6 b ustawy z dnia  15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 136, poz.969 z późn. zmianami),  art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz.1682 z późn. zmianami  ) oraz art. 9, art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60  z późn. zmianami) Rada Gminy w Sobkowie uchwala, co następuje:  § 1. W uchwale Nr VI/43/2011 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 29 kwietnia 2011 roku w sprawie zarządzenia  poboru  w drodze  inkasa  należności  pieniężnych  pobieranych  w formie  łącznego  zobowiązania  pieniężnego,  wyznaczenia inkasentów oraz ustalenia wynagrodzenia za inkaso wprowadza się następujące zmiany:  1. Dotychczasowa treść § 4 stanowi ustęp 1.  2. W § 4 dodaje się ust. 2 o treści:  ?2.  Traci  moc  uchwała  Nr  XVIII/129/97  Rady  Gminy  w Sobkowie  z dnia  26  lutego  1997  roku  w sprawie  ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zobowiązań pieniężnych na terenie gminy Sobków?.  3. W załączniku Nr 1 ?Wykaz inkasentów oraz stawek prowizji za inkaso łącznego zobowiązania pieniężnego?  w pozycji  15  w kolumnie  drugiej  nazwisko  i imię  ?Duchniak  Teodozja?  zastępuje  się  nazwiskiem  i imieniem  ?Michał Kubanek?.  § 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie i pozostają w mocy.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  § 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Świętokrzyskiego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Józef Pyjas

Id: JMWES­IZFPN­DGXKN­FPWJH­AZLVG. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie W związku z wyborem sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Nowe Kotlice w dniu 26.09.2011 r. wprowadza się zmianę  w uchwale dotyczącej zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego  zobowiązania  pieniężnego,  wyznaczenia  inkasentów  oraz  ustalenia  wynagrodzenia  za  inkaso  poprzez  zamieszczenie  imienia  i nazwiska  sołtysa  w wykazie  inkasentów  oraz  stawek  prowizji  za  inkaso  łącznego  zobowiązania pieniężnego. Ponadto zawiera się zapis o utracie mocy nie obowiązującej uchwały Nr XVIII/129/97  Rady  Gminy  w Sobkowie  z dnia  26  lutego  1997  roku  w sprawie  ustalenia  wysokości  wynagrodzenia  za  inkaso  zobowiązań pieniężnych na terenie gminy Sobków. 

Id: JMWES­IZFPN­DGXKN­FPWJH­AZLVG. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.396.2792

  uchwała nr XXXIX/430/10 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Brzeszcze na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.712.6085

  uchwała nr XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmiany uchwały budzetowej

 • DZ. URZ. 2010.25.147

  uchwała nr XXXI/285/09 Rady Gminy Gorlice z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2123

  zarządzenie nr 247(96)/08 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 8 września 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 227(76)/08 z dnia 21 lipca 2008r. zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 222(71)/08 z dnia 8 lipca 2008r. w sprawie zmiany zarządzenia Wójta Gminy Wiązowna nr 211(60)/08 z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie dokonania zmiany prognozy kwoty długu gminy Wiązowna na rok 2008 i lata następne

 • DZ. URZ. 2010.629.5101

  uchwała nr XLVI/739/2010 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Wieliczka na rok 2010

porady prawne online

Porady prawne

 • Uchwała o podniesieniu kapitału zakładowego

  Czy wspólnicy mogą podjąć uchwałę o podniesieniu kapitału zakładowego ustalając ostateczny termin wykonania tej uchwały np. na 10 miesięcy później? Czy każdy (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

 • Zaskarżenie uchwały właścicieli lokali

  Czy istnieje możliwość odwołania/mediacji z zarządcą nieruchomości w sprawie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nakładającej obowiązek "składki" na budowę dodatkowych (...)

 • Brak oddania głosu w sprawie uchwały w obiegu

  Jeden ze współwłaścicieli we Wspólnocie w drodze indywidualnego zbierania głosów w sprawie uchwały przez dwa tygodnie nie ustosunkował się do uchwały. Czy brak (...)

 • brak zmiany KRS a decyzje zarządu

  Na walnym zgromadzeniu został wybrany cały nowy zarząd spółki z o.o. (zmieniony cały skład osobowy). Od tego czasu minęły już 3 miesiące jednak stosowna zmiana (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.272.3124

  uchwała nr X/69/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w prowadzonych przez Gminę Miedziana Góra Samorządowych Przedszkolach.

 • DZ. URZ. 2011.272.3123

  uchwała nr X/67/11 Rady Gminy Miedziana Góra z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.272.3122

  uchwała nr XII/210/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Złota

 • DZ. URZ. 2011.272.3121

  uchwała nr XII/208/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Pawłów

 • DZ. URZ. 2011.272.3120

  uchwała nr XII/206/11 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 12 października 2011r. w sprawie likwidacji aglomeracji Chęciny

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.