Logowanie

DZ. URZ. 2011.273.2207

Tytuł:

uchwała nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-05-25
Organ wydający:Rada Miejska w Brzesku
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 273 pozycja: 2207
Hasła:Ochrona przyrody

UCHWAŁA NR VII/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W BRZESKU z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, nr 142 poz. 1591 z póżn. zm.) oraz art. 44 ust. 1 i 2 art. 45 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 i 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z póżn. zm.), Rada Miejska w Brzesku uchwala co następuje: § 1. W celu ochrony tworów przyrody o wyjątkowych walorach przyrodniczych, krajobrazowych wyróżniających się cechami osobniczymi, rozmiarami i wiekiem ustanawia się pomnikami przyrody drzewa rosnące na terenie działki o nr ew. 2339/1 stanowiącej zespół pałacowo ? parkowy Goetza położony przy ul. Barona Jana Goetza w Brzesku, wymienione w załączniku do uchwały. § 2. Nadzór nad pomnikami przyrody sprawuje Burmistrz Brzeska. § 3. W stosunku do ustanowionych pomników przyrody wymienionych w załączniku do niniejszej uchwały, wprowadza się następujące zakazy: 1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu; 2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu wokół drzewa; 3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 4) dokonywania zmian stosunków wodnych jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub wodnej; 5) umieszczania tablic reklamowych. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeska. § 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr Krzysztof Ojczyk

Id: DNFQK-PTCIO-YFKAQ-DBGYG-NYHBC. Podpisany

Strona 1 z 2

Załącznik do Uchwały Nr VII/36/2011 Rady Miejskiej w Brzesku z dnia 30 marca 2011 r.

Opisy drzew l.p uznanych za pomniki przyrody 1. Buk zwyczajny o obw. pnia 394 cm (Fagus sylvatica) Buk zwyczajny o obw. pnia 333 cm (Fagus sylvatica) Lipa drobnolistna o obw. pnia 465 cm (Tilia cordata) Dąb szypułkowy o obw. pnia 413 cm (Quercus robur) Położenie geograficzneStopnie(0)Minuty(?) Nadane imiona Sekundy(?) Jan Zdzisław Rajmund Włodek (syn Albiny Goetz Okocimskiej) Albina Żiżka (żona Jana Ewangelisty Goetza) Albina Goetz Okocimska (córka Jana Ewangelisty Goetza) Zdzisław Roman Artur Włodek (mąż Albiny Goetz Okocimskiej) Zofia Albina Eugenia Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego) Jan Reginald Goetz Okocimski (syn Jana Albina Goetza Okocimskiego) Elżbieta Róża Maria Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego) Maria Pia Immakulata Goetz Okocimska (córka Jana Albina Goetza Okocimskiego) Wanda Włodek (córka Albiny Goetz Okocimskiej) Józef Neumann (kupiec wiedeński w 1842 r wykupił okocimskie dobra ziemskie, oprócz Górnego Okocimia) Maria Romana Włodek (córka Albiny Goetz Okocimskiej)

Położenie obiektu

Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49° 57? 22,57? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 44,86? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49 °57? 22,21? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 45,75? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49 °57? 27,23? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20 °35? 50,54? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1w Brzesku, obręb Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park Goetzza - własność * Działka nr ew. 2339/1w Brzesku, obręb Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park Goetza - własność * N: 49° 57? 28,06? E: 20° 35? 49,86? N: 49 °57? 22,49? E: 20 °35? 55,54? N: 49° 57? 22,73? E: 20° 35? 54,69?

2.

3.

4.

Klon jawor o obw. 5. pnia 287 cm (Acer pseudoplatanus ) 6.

Klon pospolity o obw. Działka nr ew. 2339/1w Brzesku, obręb pnia 343 cm(Acer Brzesko, ul. Barona Jana Goetza?Park platanoides) Goetza - własność * Klon Jawor o obw. pnia 245 cm(Acer pseudoplatanus) Lipa drobnolistna o obw. pnia 413 cm (Tilia cordata)

7.

Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49 °57? 21,07? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza?Park E: 20° 35? 54,52? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49° 57? 20,13? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 52,94? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49° 57? 21,76? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 43,94? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49 °57? 22,18? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 44,3? Goetza - własność * Działka nr ew. 2339/1 w Brzesku, obręb N: 49° 57? 21,32? Brzesko, ul. Barona Jana Goetza ? Park E: 20° 35? 47,57? Goetza - własność *

8.

Klon jawor o obw. 9. pnia 222 cm (Acer pseudoplatanus) Klon jawor o obw. 10. pnia 253 cm(Acer pseudoplatanus) Dąb szypułkowy 11. o obw. pnia 337 cm (Quercus robur)

* dane osobowe zostały usunięte do publikacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.o ochronie danych osobowych / Dz.U. z 2002 r.Nr 101 poz.926 z póź.zm/.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Brzesku mgr KRZYSZTOF OJCZYK

Id: DNFQK-PTCIO-YFKAQ-DBGYG-NYHBC. Podpisany

Strona 2 z 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.122.2389

  uchwała nr LX/430/10 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 • DZ. URZ. 2009.9.80

  uchwała nr XXIX/673/2008 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 30 października 2008r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.85.2720

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy w Bielanach z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.205.6157

  uchwała nr XII/70/2011 Rady Gminy w Naruszewie z dnia 11 października 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.114.1760

  uchwała nr 45/VIII/11 Rady Gminy Krasiczyn z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.273.2206

  uchwała nr VI/53/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie założenia Technikum i włączenia go w strukturę Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.273.2205

  uchwała nr VI/52/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie likwidacji Technikum Ekonomicznego, szkoły wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Bartosza Głowackiego w Proszowicach.

 • DZ. URZ. 2011.273.2204

  uchwała nr V/47/2011 Rady Powiatu Proszowickiego z dnia 31 marca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały własnej nr III/25/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Proszowickiego na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.273.2203

  uchwała nr IV/53/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie : nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej.

 • DZ. URZ. 2011.273.2202

  uchwała nr IV/52/11 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 30 marca 2011r. w sprawie: nadania statutu Domowi Pomocy Społecznej w Limanowej.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.