Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.692

Tytuł:

uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Miejska w Pelplinie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 692
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/18/10 RADY MIEJSKIEJ W PELPLINIE z dnia 29 grudnia 2010 r.Z DNIA 29 GRUDNIA 2010 R. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt. 9 lit. ?d? oraz lit. ?i? ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 239, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2010 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Rada Miejska w Pelplinie uchwala, co następuje: § 1. Ustala się dochody budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 44.199.654 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym: - dochody bieżące 40.341.456 zł - dochody majątkowe 3.858.198 zł. § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu gminy na 2011 rok w wysokości 46.793.654 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym: a) wydatki bieżące 40.341.454 zł z tego: - wydatki jednostek budżetowych 30.468.319 zł z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 19.498.982 zł - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.969.337 zł - dotacje na zadania bieżące 1.105.000 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.738.205 zł - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 - wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji 75.716 zł - wydatki na obsługę długu gminy 738.000 zł b) wydatki majątkowe 6.452.200 zł, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.452.200 zł w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 3.002.453 zł. 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3. § 3. 1. Ustala się niedobór budżetowy w wysokości 2.594.000 zł który pokryty zostanie kredytami i pożyczkami . 2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.000.000 zł stanowiące kredyty i pożyczki. 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.406.000 zł przeznaczone na spłaty kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany Strona 1

4. Klasyfikację budżetową przychodów i rozchodów budżetu gminy określa załącznik Nr 4. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1) ogólną w wysokości - 63.231 zł, 2) celową w wysokości - 230.600 zł, z przeznaczeniem na: - realizację zadań własnych gminy przez podmioty pożytku publicznego w wysokości 30.000 zł, - dotację dla klubów sportowych 100.000 zł, - zarządzanie kryzysowe w wysokości 100.600 zł. § 5. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5. 2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6. 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7. § 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 185.000 zł oraz wydatki w kwocie 176.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 9.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się wydatki z budżetu gminy na rok 2011 z tytułu dotacji podmiotowych dla instytucji kultury 1.075.000 zł w tym: ? Miejski Ośrodek Kultury 645.000 zł ? Miejska Biblioteka Publiczna 430.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 8. Ustala się dochody za korzystanie ze środowiska w wysokości 250.000 zł oraz wydatki w wysokości 425 387 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 9. Ustala się plan wydatków realizowanych przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu sołeckiego w wysokości 235 931 zł zgodnie z załącznika Nr 10 . § 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.800.000 zł; 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 2.594.000 zł;

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany Strona 2

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 2.406.000 zł. § 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do: 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.800.000 zł, 2. zaciągania zobowiązań: a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku nr 4, b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym na łączną kwotę 1.500.000 zł, 3. dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie przeniesień między paragrafami i rozdziałami w obrębie działu, 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy, 5. składania zabezpieczeń prawidłowego wykonania umów o dofinansowanie ze środków unijnych i innych w postaci weksla, 6. przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym. 7. udzielania poręczeń do kwoty 40.000 zł, § 12. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pelplin. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mirosław Chyła

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 3

Uzasadnienie Budżet na 2011 rok został sporządzony w oparciu o: ? informację Ministra Finansów z dnia 12 października 2010 r. ST3/4820/26/2010 o: - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 201, - planowanej na 2011 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ? informację Wojewody Pomorskiego FB.I.-3010/6/EP/10 z dnia 21.10.2010r. o wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego, ujęte w projekcie budżetu państwa na 2011 rok, ? zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Gdańsku DGD ? 421-16/10 z dnia 22 września 2010 r. informujące o wielkości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku, ? porozumienie PZD/528/09 z dnia 23.

09.2009 r. zawarte z Zarządem Powiatu w Tczewie w sprawie przekazania zadań związanych zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta i gminy Pelplin i gminy Morzeszczyn - Gminie Pelplin, ? porozumienie partnerskie nr WF/534/09 w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą "Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kościuszki w Pelplinie (2886G) - etap II" zawarte w dniu 25 września 2009 z Powiatem Tczewskim oraz uchwałę Nr XXVII/246/09 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 14 września 2009 r. w sprawie przystąpienia do realizacji zadania pod nazwą: "Przebudowa drogi powiatowej ul. Kościuszki w Pelplinie - etap II" oraz udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego; ? umowa partnerstwa zawarta pomiędzy gminami powiatu tczewskiego w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.: "Bezpieczny powiat - Poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki transportu jednostek Ochrony Straży Pożarnych powiatu tczewskiego"; ? Umowa nr UDA-RPPM.08.02.00-00-014/08-00 o dofinansowanie Projektu "Budowa kanalizacji w Rajkowach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 zawarta w dniu 2 listopada 2009 r. z Województwem Pomorskim; ? Umowa nr UDA-RPPM.08.02.00-00-013/08-00 o dofinansowanie Projektu ?Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie zawarta w dniu 26 stycznia 2010r. ? Umowa o przyznanie pomocy Nr 00047-6922-UM1100092/09 w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objęte PROW na lata 2007-2013 zawarta 14 sierpnia 2009 r. z Samorządem Województwa Pomorskiego na budowę Centrum Kultury Wiejskiej we wsi Wielki Garc; ? Umowy o przyznaniu pomocy Nr 00059-6921-UM1100064/09 w ramach działania ?Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objęte PROW na lata 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2009 r. na budowę dwóch wodociągów w miejscowości Lignowy Szlacheckie; ? Umowy o dofinansowanie Nr 00019-61723-OR1100014/10 z dnia 25 października 2010 r. realizacji operacji pt.?Kampania promocyjna zachęcająca do spożywania ryb i reklamująca produkty rybne w Gminie Pelplin pod tyt. ?Ryba wpływa do Pelplina?; ? Porozumienie o współpracy w zakresie infrastruktury zawarte 30 czerwca 2006 r. dotyczące finansowania infrastruktury na terenie gminy; ? przewidywane wykonanie budżetu za 2010 rok, ? własne szacunki wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych, na podstawie złożonych Radzie Miejskiej w Pelplinie projektów uchwał, ? wpływy z majątku gminy i prognozy ze sprzedaży mienia gminnego,

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 1

? wycinkowe materiały planistyczne; ? urealnione materiały źródłowe; ? uwagi składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku ? uchwala Nr 171/g323/P/IV/10 z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Pelplin na 2011 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Biorąc powyższe pod uwagę założono: - wielkość dotacji, subwencji i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie otrzymanych zawiadomień; - wielkości dochodów z majątku przyjęto na podstawie zawartych umów oraz przygotowanych terenów do sprzedaży - niewielki wzrost podatków i opłat lokalnych- zgodnie z podjętymi w dniu 10 listopada 2010 r. uchwałami. Ogółem dochody budżetu gminy na 2011 rok szacuje się w wysokości 44 199 654 zł. Wielkość, kierunki i rodzaj wydatków gminy na 2011 rok są ograniczone zakresem zadań własnych jak i możliwościami finansowymi. Kwotę wydatków jaką założono na 2011 rok oparto na szczegółowej analizie złożonych przez jednostki budżetowe projektów ich planów finansowych, przewidywanego wykonania roku bieżącego. Pod uwagę wzięto: - zwiększone wydatki rzeczowe o stopień inflacji 2,3% , - wzrost wydatków na wynagrodzenia dla nauczycieli o 7% od 1 września; dla pozostałych pracowników nie uwzględniono wzrostu. Brak możliwości zrównoważenia budżetu do wielkości potrzeb zgłoszonych przez jednostki organizacyjne gminy nie pozwala na zwiększenie wydatków w większym stopniu i nie gwarantuje ewentualnych skutków związanych ze zmianą cen urzędowych w stopniu wyższym niż inflacja. Kwotę wydatków planowanych w 2011 roku oparto na przewidywanym wykonaniu roku 2010 i szacuje się w wysokości 46 793 654 zł, w tym na inwestycje w wysokości 6 452 200 zł, natomiast wydatki bieżące planuje się w kwocie 40 341 454 zł.. Zgodnie z zawartymi umowami zaplanowano spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 406 000 zł oraz wykup obligacji na kwotę 1 000 000 zł. W celu zrównoważenia budżetu planuje się kredyt w wysokości 5 000 000 zł. Budżet ostatecznie kształtuje się w następujących wysokościach: Dochody 44.199.654 zł Wydatki 46.793.654 zł Przychody 5.000.000 zł Rozchody 2,406.000 zł Ogółem 49.199.654 zł Ogółem 49.199.654 zł Szczegółowy podział wydatków w poszczególnych działach gospodarczych przedstawia załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w sprawie budżetu gminy na 2011 rok.

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2011 r. został oparty na następujących kalkulacjach: Dział 010 ? Rolnictwo i łowiectwo ? przyjęto następujące wydatki: ? melioracje wodne na gruntach gminy - 40.000 zł ? wpłaty na rzecz izb rolniczych - 31.000 zł, ? wydatki inwestycyjne - 1.024.496 zł wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 050 ? Rybołówstwo i rybactwo- wprowadzono realizację projektu ?Ryba wpływa do Pelplina? na kwotę 216 214 zł. Dział 600 ? Transport i łączność ? w ramach łącznej kwoty w wysokości 977.805 zł przyjęto wydatki na następujące zadania związane z utrzymaniem dróg:

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany Strona 2

? akcja zimowa na drogach powiatowych, ? naprawy bieżące ulic i chodników wykonywane w miarę potrzeb i zgłoszeń interwencyjnych, ? oznakowanie pionowe, poziome i bieżąca konserwacja dróg gminnych, ? akcja zimowa na drogach gminnych, wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 700 ? Gospodarka mieszkaniowa Zaplanowano środki na: ? gospodarkę gruntami i nieruchomościami z przeznaczeniem na wyceny, podziały nieruchomości, wydzielenie działek oraz inne koszty związane z eksploatacją gminnych zasobów mieszkaniowych i sprzedażą mienia gminnego, wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 710 ? Działalność usługowa Proponowaną kwotę 421 220 zł planuje się przeznaczyć na koszty związane z przygotowaniem planu zagospodarowania przestrzennego gminy, wykonaniem opracowań geodezyjnych. Dział 750 ? Administracja publiczna Proponowaną kwotę 4.686.417 zł planuje się przeznaczyć na: ? utrzymanie Rady Miejskiej - 207.000 zł Są to głównie wypłaty diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach, wydatki rzeczowe związane z bieżącą działalnością Rady Miejskiej; ? utrzymanie Urzędu Gminy i Miasta łącznie - zadania zlecone ? Urząd Wojewódzki - 141.000 zł - zadania powierzone ? Starostwo powiatowe - 7.800 zł - zadania własne - 4.330.617 zł Zadaniami własnymi objęto: ? wydatki na promocję gminy, ? ryczałty dla sołtysów, ? utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, ? składki na stowarzyszenia, których gmina jest członkiem. wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 751 ? Urzędy naczelnych organów władzy Ujęta w projekcie kwota 2.670 zł jest zadaniem zleconym przeznaczonym na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2011 roku. Dział 754 ? Bezpieczeństwo publiczne W ramach środków przewidzianych w tym dziale proponuje się przeznaczyć kwotę 1 140.117 zł na wydatki związane z : ? utrzymaniem Ochotniczych Straży Pożarnych - 408.762 zł w tym: - wynagrodzenie dla konserwatorów mienia gminnego znajdującego się w strażach pożarnych oraz za udział w akcjach, - utrzymanie gotowości bojowej sprzętu pożarniczego, ratownictwa technicznego oraz utrzymanie obiektów,

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 3

? obroną cywilną - 5.000 zł ? utrzymanie Straży Miejskiej - 463.738 zł ? organizację konkursów i zawodów p. poż. - 5.000 zł. wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 756 ? Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Zaplanowane zostały środki w wysokości 23.000 zł na wypłatę inkasentom wynagrodzeń prowizyjnych oraz kosztów egzekucji podatków. Dział 757 ? Obsługa długu publicznego Zabezpieczono kwotę 818.716 zł na przewidywane i należne odsetki od zaciągniętych kredytów na bieżące finansowanie wydatków budżetu, kredytów inwestycyjnych, pożyczek oraz obligacji. Łączna kwota zobowiązań z tych tytułów na 31 grudnia 2010 r. stanowić będzie kwotę 10.893.500 zł. Ponadto zabezpieczono kwotę 75.716 zł tytułem przypadających do spłaty w 2011 roku rat i odsetek poręczonego kredytu Gminnej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz poręczone kredytu Miejskiemu Ośrodkowi Kultury. Dział 758 ? Różne rozliczenia Zabezpieczono rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 63.231 zł oraz rezerwy celowe na zarządzanie kryzysowe 100.600 zł, realizację zadań gminy przez instytucje pożytku publicznego 30.000 zł, dotacje na sport dla klubów sportowych 100 000 zł. Dział 801 ? Oświata i wychowanie W ramach planowanej kwoty 18.766.022 zł proponuje się środki na: - utrzymanie szkół podstawowych - 9.579.270 zł - utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach - 214.783 zł - utrzymanie przedszkoli (z klasami ?0?) - 2.474.334 zł - utrzymanie gimnazjów - 4.581.565 zł - pokrycie kosztów dowozu uczniów do szkół - 586.

398 zł - dofinansowanie dokształcania nauczycieli - 71.990 zł - utrzymanie stołówek szkolnych - 1.239.204 zł - zakup nagród dla uczniów i szkół oraz obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej pracowników placówek oświatowych - 18 478 zł. Wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r Dział 851 ? Ochrona zdrowia Proponowane środki w wysokości 205.000 zł zostaną przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zwalczanie narkomanii. Środki w wysokości 20.000 zł planujemy przeznaczyć na profilaktykę promocji i ochrony zdrowia wspólnie z powiatem tczewskim w celu stworzenia diagnozy największego zagrożenia chorób naszych mieszkańców. Dział 852 ? Pomoc społeczna Środki w kwocie 9.383.671 zł zabezpieczono: - ze środków samorządowych - 2.753.171 zł - z dotacji na zadania zlecone z administracji rządowej - 5.853.500 zł - z dotacji na zadania własne gminy - 777.000 zł. Najważniejsze rodzaje wydatków to:

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 4

? utrzymanie ośrodków wsparcia - 145.800 zł ? opłacenie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych - 5.702.300 zł ? opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne - 69.000 zł ? wypłaty zasiłków i pomocy w naturze - 405.100 zł ? wypłaty dodatków mieszkaniowych - 759.000 zł ? zasiłki stałe - 405.000 zł ? utrzymanie GOPS - 908.821 zł ? świadczenie usług opiekuńczych - 802 650 zł ? dofinansowanie dożywiania dzieci - 186.000 zł. Dział 854 ? Edukacyjna opieka wychowawcza Planowaną kwotę wydatków w wysokości 598 364 zł przeznacza się na: - funkcjonowanie świetlic szkolnych - 566.020 zł - stypendia dla uczniów - 30.000 zł - dokształcanie nauczycieli - 2.344 zł Dział 900 ? Gospodarka komunalna Planowane wydatki tej sfery działalności w wysokości 1.318.661zł przyjęto na: - konserwację i remont studni publicznych, kanalizacji deszczowej i melioracyjnej, - koszty wywozu odpadów, oczyszczania miasta i gminy, utrzymanie zieleni, - oświetlenie ulic, konserwację urządzeń i modernizację oświetlenia, - utrzymanie targowiska miejskiego, - realizacja programu ?Podaj łapę?. - dopłaty do stawek wody Wydatki inwestycyjne wg szczegółowości zawartej w załączniku Nr 3 do projektu uchwały budżetowej na 2011 r. Dział 921 ? Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zabezpieczona w projekcie kwota przeznaczona jest na dotacje dla instytucji kultury: - ośrodek kultury i świetlice będące pod patronatem MOK, - biblioteki gminne. Ponadto planowane są wydatki związane z działalnością świetlic wiejskich działających pod patronatem Rad Sołeckich. Dział 926 ? Kultura fizyczna i sport Proponowaną kwotę przeznacza się na organizowanie imprez sportowych oraz utrzymanie obiektów sportowych. Ogółem wydatki budżetu gminy na 2011 rok szacuje się w wysokości 46.793.654 zł, na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 6.452.200 zł, co stanowi 13,8 % planowanych wydatków. Wydatki majątkowe wynikają z kontynuacji inwestycji rozpoczętych w 2010 roku oraz możliwości realizacji przy udziale środków z różnych programów. Ponadto należy oszczędnie gospodarować środkami budżetowymi, uzyskiwać ponadplanowe dochody w celu zmniejszenia planowanych kredytów w 2011 r.

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział Rozdział Paragraf 010 01010 6207 01041 6297 01095 0750 050 05011 2708 600 60014 2320 60016 0690 0960 700 70005 0470 0750 0760 0870 0920 750 75011 2010 75020 2320 75023 0690 Rolnictwo i łowiectwo

Treść Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Pozostała działalność

Wartość 1 047 832,00 600 000,00 600 000,00 444 632,00 444 632,00 3 200,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 3 200,00 umów o podobnym charakterze Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe 212 094,00 212 094,00 212 094,00 625 107,00 80 000,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 80 000,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne Wpływy z różnych opłat Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 545 107,00 45 107,00 500 000,00 2 266 000,00 2 266 000,00 120 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 100 550,00 umów o podobnym charakterze Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Starostwa powiatowe 50 000,00 1 990 450,00 5 000,00 151 500,00 141 000,00 141 000,00 7 800,00

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień 7 800,00 (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat 2 700,00 1 700,00 Strona 1

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

0970 751 75101 2010 754 75412 0970 75416 0570 756 75601 0350 75615 0310 0320 0330 0340 0500 0910 75616 0310 0320 0330 0340 0360 0370 0430 0500 0910 75618 0410 0480 0490 75621 0010 0020 758 75801 2920 75807 2920 75831 2920 801 80101 0750

Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wpływy z różnych dochodów Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe

1 000,00 2 670,00 2 670,00 2 670,00 402 000,00 2 000,00 2 000,00 400 000,00 400 000,00 13 690 383,00 20 000,00 20 000,00 4 910 000,00 4 400 000,00 310 000,00 20 000,00 120 000,00 50 000,00 10 000,00 3 030 000,00 1 500 000,00 900 000,00 2 000,00 150 000,00 70 000,00 8 000,00 170 000,00 210 000,00 20 000,00 250 000,00 60 000,00 185 000,00 5 000,00 5 480 383,00 5 180 383,00 300 000,00 15 450 582,00 10 595 286,00 10 595 286,00 4 345 123,00 4 345 123,00 510 173,00 510 173,00 1 034 870,00 150 450,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu 10 000,00 Strona 2

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 80104 0830 0960 80148 0830 852 85203 2010 85212 0900 2010 2360 2910 Wpływy z usług Przedszkola Wpływy z usług Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 140 450,00 403 920,00 384 920,00 19 000,00 480 500,00 480 500,00 6 784 500,00 145 800,00 145 800,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 5 747 300,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki stałe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Ośrodki pomocy społecznej 2010 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 0830 Wpływy z usług Pozostała działalność 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0970 6297 Wpływy z różnych dochodów Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 0690 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 4 000,00 5 683 300,00 50 000,00 10 000,00

85213

69 000,00 19 000,00 50 000,00 105 100,00 105 100,00 405 000,00 405 000,00 130 300,00 5 400,00 124 900,00 90 000,00 90 000,00 92 000,00 92 000,00 2 527 116,00 1 873 116,00 1 100 000,00 773 116,00 250 000,00 250 000,00 1 000,00

85214

85216

85219

85228 85295

900 90001

90019

90020

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 3

0690 90095 0970 921 92105 0750

Wpływy z różnych opłat Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury

1 000,00 403 000,00 403 000,00 5 000,00 5 000,00

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych 5 000,00 umów o podobnym charakterze 44 199 654,00

Razem:

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział Rozdział Paragraf 010 01008 4300 01010 4430 6050 01030 2850 01036 6050 01041 6057 6059 050 05011 4308 4309 600 60014 4300 6300 60016 4170 4210 4270 4300 4430 6050 700 70005 4260 4300 4430 4480 6050 6060 70095 Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne Zakup usług pozostałych

Treść

Wartość 1 486 503,00 40 000,00 40 000,00 397 990,00 4 000,00 393 990,00 31 000,00 31 000,00 233 513,00 233 513,00 784 000,00 444 632,00 339 368,00 216 214,00 216 214,00 212 094,00 4 120,00 1 027 805,00 206 051,00 80 000,00 126 051,00 821 754,00 700,00 42 186,00 200 000,00 335 868,00 3 000,00 240 000,00 636 000,00 536 000,00 1 000,00 190 000,00 15 000,00 200 000,00 50 000,00 80 000,00 100 000,00 Strona 1

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rybołówstwo i rybactwo Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Zakup usług pozostałych Zakup usług pozostałych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Zakup usług pozostałych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup energii Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

4270 710 71004 3030 4300 71014 4300 750 75011 4010 4110 4120 75020 4010 4110 4120 75022 3030 4210 4260 4270 4300 4360 4400 75023 3020 4010 4040 4110 4120 4140 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4400 4410 4420 4430 4440 4510 4520 4700 6050

Zakup usług remontowych Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup usług pozostałych Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Starostwa powiatowe Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych

100 000,00 421 220,00 341 220,00 2 000,00 339 220,00 80 000,00 80 000,00 4 686 417,00 141 000,00 119 949,00 18 112,00 2 939,00 7 800,00 6 635,00 1 001,00 164,00 207 000,00 147 000,00 13 000,00 12 000,00 2 000,00 23 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 3 000,00 telefonicznej Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 7 000,00 4 079 341,00 6 000,00 2 243 000,00 176 000,00 376 000,00 61 000,00 10 000,00 71 000,00 297 000,00 125 829,00 82 000,00 1 000,00 261 000,00 21 483,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 23 529,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 10 000,00 65 000,00 3 000,00 37 000,00 57 500,00 2 500,00 3 000,00 31 000,00 12 500,00 Strona 2

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

6060 75075 4210 4300 75095 3030 3040 4210 4260 4300 4400 4430 751 75101 4110 4120 4170 754 75412 3020 3030 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4430 4480 6060 75414 4210 4270 4300 75416 4010 4040 4110 4120 4210 4260 4270 4280 4300

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Różne opłaty i składki Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

85 000,00 125 000,00 25 000,00 100 000,00 126 276,00 60 000,00 1 000,00 4 000,00 12 276,00 8 000,00 6 000,00 35 000,00 2 670,00 2 670,00 343,00 56,00 2 271,00 1 140 117,00 566 379,00 1 000,00 35 000,00 5 000,00 1 262,00 25 000,00 127 500,00 109 000,00 35 000,00 12 000,00 30 000,00 2 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 6 000,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Straż Miejska Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych 2 000,00 10 000,00 8 000,00 157 617,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 2 000,00 563 738,00 130 968,00 11 132,00 21 457,00 3 481,00 20 000,00 6 000,00 1 000,00 1 000,00 244 000,00 Strona 3

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

4350 4360 4370 4400 4410 4430 4440 4700 6050 75495 4210 4300 756 75647 4100 4300 757 75702 4300 8110 75704 8020 758 75818 4810 801 80101 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700

Zakup usług dostępu do sieci Internet

2 000,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 4 000,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 500,00 4 000,00 1 500,00 5 000,00 3 200,00 3 500,00 100 000,00 5 000,00 3 800,00 1 200,00 23 000,00 23 000,00 18 000,00 5 000,00 818 716,00 743 000,00 5 000,00 738 000,00 75 716,00 75 716,00 293 831,00 293 831,00 293 831,00 19 130 022,00 9 929 270,00 160 833,00 6 092 190,00 487 493,00 996 367,00 158 602,00 51 032,00 396 290,00 44 240,00 364 839,00 282 270,00 18 600,00 108 680,00 9 735,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 400,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 14 470,00 19 874,00 10 880,00 354 757,00 7 718,00 Strona 4

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

6050 6060 80103 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4430 4440 4700 80104 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4410 4430 4440 4700 80110 3020 4010 4040 4110 4120 4140

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

340 000,00 10 000,00 214 783,00 12 291,00 130 554,00 9 722,00 22 460,00 3 046,00 9 500,00 4 660,00 4 000,00 3 250,00 600,00 3 800,00 600,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 100,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przedszkola Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00 500,00 8 600,00 100,00 2 474 334,00 33 049,00 1 579 378,00 133 987,00 261 373,00 45 085,00 5 350,00 98 388,00 29 800,00 18 200,00 57 837,00 59 370,00 4 300,00 34 300,00 5 900,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 200,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 3 980,00 350,00 300,00 101 487,00 1 700,00 4 581 565,00 89 232,00 2 981 147,00 248 874,00 489 634,00 80 973,00 3 000,00

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 5

4170 4210 4240 4260 4270 4280 4300 4350 4360 4370 4390 4410 4430 4440 4700 80113 4110 4120 4170 4210 4300 4430 4500 80146 4300 80148 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4220 4260 4270 4280 4300 4440 6060 80195 4170 4210 4300 851 85149 2710 85153 4210

Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet

10 600,00 172 798,00 18 176,00 158 577,00 50 810,00 6 600,00 65 413,00 4 519,00

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci 380,00 telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dowożenie uczniów do szkół Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Stołówki szkolne i przedszkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia 7 730,00 2 000,00 14 608,00 6 615,00 168 419,00 1 460,00 586 398,00 3 775,00 615,00 25 000,00 10 000,00 540 000,00 6 000,00 1 008,00 71 990,00 71 990,00 1 253 204,00 3 100,00 489 663,00 40 846,00 81 835,00 12 660,00 500,00 39 319,00 477 400,00 48 730,00 10 020,00 1 950,00 17 000,00 16 181,00 14 000,00 18 478,00 500,00 8 000,00 9 978,00 205 000,00 20 000,00 20 000,00 9 000,00 2 500,00 Strona 6

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

4300 4700 85154 4170 4210 4300 4410 4700 852 85203 4300 85212 2910 3110 4010 4040 4110 4120 4300 4560

Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych

3 700,00 2 800,00 176 000,00 86 096,00 42 000,00 42 904,00 500,00 4 500,00 9 383 671,00 145 800,00 145 800,00

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia 5 702 300,00 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3110 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 3110 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 3110 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 3020 4010 4040 4110 4120 4170 4210 4260 4270 4280 4300 4350 4370 4400 4410 4430 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki 10 000,00 5 386 800,00 132 044,00 13 000,00 147 902,00 3 554,00 5 000,00 4 000,00

85213

69 000,00 69 000,00 405 100,00 405 100,00 759 000,00 759 000,00 405 000,00 405 000,00 908 821,00 7 550,00 606 364,00 43 407,00 104 548,00 16 752,00 6 000,00 25 000,00 20 000,00 3 000,00 1 200,00 22 000,00 2 000,00 6 000,00 10 000,00 7 000,00 1 500,00

85214 85215 85216 85219

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 7

4440 4700 85228 4300 4330 85295 3110 4300 854 85401 3020 4010 4040 4110 4120 4210 4240 4260 4270 4280 4440 85415 3240 85446 4300 900 90001 4150 4270 6050 6057 6059 90002 4300 90003 4210 4300 90004 4170 4210 4300 90015 4210 4260 4270 4300 90019 4170 4210 4300

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup usług pozostałych Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód Dopłaty w spółkach prawa handlowego Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka odpadami Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

16 500,00 10 000,00 802 650,00 582 650,00 220 000,00 186 000,00 180 000,00 6 000,00 598 364,00 566 020,00 14 250,00 387 168,00 31 776,00 71 982,00 11 458,00 11 876,00 904,00 1 236,00 10 515,00 850,00 24 005,00 30 000,00 30 000,00 2 344,00 2 344,00 4 542 114,00 2 608 453,00 50 000,00 40 000,00 300 000,00 1 608 616,00 609 837,00 22 000,00 22 000,00 158 000,00 8 000,00 150 000,00 121 411,00 2 000,00 17 411,00 102 000,00 690 000,00 30 000,00 350 000,00 300 000,00 10 000,00 94 050,00 4 000,00 40 550,00 49 500,00 Strona 8

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

90095 4260 4300 4480 6050 921 92105 4210 4260 4270 4300 4430 4480 6050 92109 2480 6220 92116 2480 926 92601 4170 4210 4260 4300 6050 92605 4170 4210 4350 4370 6050 Razem:

Pozostała działalność Zakup energii Zakup usług pozostałych Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od nieruchomości Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

848 200,00 20 000,00 120 000,00 3 200,00 705 000,00 1 525 085,00 418 066,00 177 966,00 35 000,00 43 000,00 59 000,00 1 100,00 2 000,00 100 000,00 677 019,00 645 000,00 32 019,00 430 000,00 430 000,00 656 905,00 516 250,00 20 000,00 5 000,00 27 000,00 84 000,00 380 250,00 140 655,00 3 200,00 45 000,00 748,00 1 900,00 89 807,00 46 793 654,00

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 9

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp. Dział Rozdz. 1 2 3 1010 1010 1010

§ 4

Nazwa zadania inwestycyjnego 5

Łączne koszty finansowe 6 1 400 000 170 000 1 500 000 3 070 000 400 000 400 000 378 160 440 000 818 160 371 562 371 562 4 272 000 80 000

Nakłady Czas finansowe na 2011 realizacji 7 50 000 20 000 323 990 393 990 233 513 233 513 344 000 440 000 784 000 126 051 126 051 200 000 20 000 20102013 201020102011 20102011 20102011 20102011 8 20112013 20112013 20102012

Uwagi 12

1 10 2 10 3 10

6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Rombark i Bielawki 6050 Przyłączenie wodociągu w miejscowości Janiszewo 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gręblin RAZEM ROZDZIAŁ 01010

4 10

1036

6050 Budowa Centrum Kulturalnego we wsi Rudno wraz z infrastrukturą RAZEM ROZDZIAŁ 01036

267 972 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012 176 660 PROW - zwrot po realizacji inwestycji 267 972 PROW - zwrot po realizacji inwestycji Realizuje Powiat Tczewski, współfinansowanie RPO

5 10 6 10

1041 1041

6050 Budowa dwóch wodociągów w miejscowości Lignowy Szlacheckie 6050 Budowa Centrum Kulturalnego dla wsi Wielki Garc wraz z infrastrukturą RAZEM ROZDZIAŁ 01041

7 600

60014

6300 Modernizacja ul. Kościuszki w Pelplinie RAZEM ROZDZIAŁ 60014

8 600 9 600

60016 60016

6050 Budowa drogi gminnej Gręblin - Wielki Garc 6050 Budowa parkingu przy drodze krajowej nr 91 w miejscowości Rudno

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 1

2012 10 600 11 700 12 700 13 750 14 750 60016 70005 70005 75023 75023 6050 Wymiana wiat przystankowych w miejscowościach: Ropuchy, Rombark, Małe Walichnowy RAZEM ROZDZIAŁ 60016 6060 Wykup gruntów w miejscowości Rudno 6050 Adaptacja pomieszczeń świetlicy na mieszkania w miejscowości Kulice RAZEM ROZDZIAŁ 70005 6060 Zakup agregatu prądotwóczego 6050 Zakup komputerów i oprogramowania RAZEM ROZDZIAŁ 75023 Bezpieczny powiat - poprawa bezpieczeństwa poprzez wyposażenie w specjalistyczne środki 6060 transportu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu tczewskiego - dokumentacja RAZEM ROZDZIAŁ 75412 16 754 1 2 75416 3 80101 80101 80101 80148 6050 Budowa systemu monitoringu wizyjnego na terenie Pelplina RAZEM RODZIAŁ 75416 4 5 17 801 18 801 19 801 20 801 6050 Termomodernizacja budynku szkoły Zespołu Szkół Nr 2 w Pelplinie 6060 Zakup kosiarki na potrzeby Zespołu Szkół Nr 1 w Pelplinie 6050 Rozbudowa budynku szkoły Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie RAZEM ROZDZIAŁ 80101 6060 Zakup patelni i zmywarki na potrzeby Zespołu Szkół w Rajkowach RAZEM RODZIAŁ 80148 21 900 22 900 23 900 24 900 90001 90001 90001 90001 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśna I, II, III w Pelplinie 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Strzelnica i ul. Wybudowanie w Pelplinie 6050 Budowa drogi i kanalizacji deszczowej w ul. Sportowej w Pelplinie 6050 Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pelplinie RAZEM ROZDZIAŁ 90001 25 900 26 900 90095 90095 6050 Przebudowa sieci energetycznej oraz przyłączy WLZ na ul. Kościuszki 6050 Modernizacja targowiska miejskiego RAZEM ROZDZIAŁ 90095 Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany 20 000 4 372 000 80 000 50 000 130 000 85 000 12 500 97 500 20 000 240 000 80 000 50 000 130 000 85 000 12 500 97 500 20092012 20102012 8 2011 2011 20112013 2011 20102011 20102013 2011 20112014 20102011 2011 12 Partner wiodący - Gmina Wiejska Tczew /planowane współfinansowanie z RPO/ 2011 2011 2011 2011 2011

15 754

75412

326 473 326 473 270 000 270 000 6 300 000 10 000 1 000 000 1 310 000 14 000 14 000 2 590 740 1 016 000 1 000 000 660 000 5 266 740 745 153 100 000 100 000

157 617 157 617 100 000 100 000 7 140 000 10 000 200 000 350 000 14 000 14 000 2 218 453 150 000 100 000 50 000 2 518 453 605 000 100 000 705 000

773 116 RPO refundacja

Strona 2

27 921

92105

6050 Budowa skweru rekreacyjnego z zielenią na ul. Kościuszki w Pelplinie RAZEM ROZDZIAŁ 92105

100 000 100 000

100 000 100 000 32 019 32 019 200 250 180 000 380 250 20 000 69 807 89 807 6 452 200

2011 20102011 20112012 20112012 2011 20112012 395 578 RPO - planowane wsparcie /realizuje Miasto Tczew/ 140 981 PROW - zwrot po realizacji inwestycji, realizuje MOK Pelplin 154 100 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012 146 400 PROW - zwrot po planowanej realizacji inwestycji w 2012

28 921

92109

Zagospodarowanie placu rekreacyjnego i placu zabaw przy świetlicy wiejskiej we wsi Lignowy 6220 Szlacheckie 201 000 RAZEM ROZDZIAŁ 92109 201 000 400 000 380 000 780 000 20 000 179 523 199 523 17 826 958 Ogółem

29 921 30 921 31 926 32 926

92601 92601 92605 92605

6050 Budowa kompleksu boisk o sztucznej nawierzchni przy Zespole Szkół w Rajkowach 6050 Budowa skateparku w Rożentalu wraz z infrastrukturą RAZEM ROZDZIAŁ 92601 6050 Modernizacja Stadionu Miejskiego w Pelplinie - płyta główna boiska 6050 Budowa ścieżek rowerowych RAZEM ROZDZIAŁ 92605

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Lp. 1 1 1 2

Treść 2 Przychody ogółem: Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym Rozchody ogółem: Wykup innych papierów wartościowych Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Klasyfikacja § 3

Kwota 4 5 000 000,00 5 000 000,00 2 406 000,00 1 000 000,00 1 406 000,00

952 982 992

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r.

Dział Rozdział Paragraf 750 75011 2010 751 75101 2010 852 85203 2010 85212 2010 85213 2010 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie

Po zmianie 141 000,00 141 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 141 ustawami 000,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 670,00 2 670,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 2 670,00 ustawami Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 5 853 500,00 145 800,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 145 ustawami 800,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5 683 300,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 5 683 ustawami 300,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 19 000,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 19 000,00 ustawami Strona 1

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

85219 2010

Ośrodki pomocy społecznej

5 400,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) 5 400,00 ustawami 5 997 170,00

Razem:

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone gminie

Dział Rozdział Paragraf 750 75011 4010 4110 4120 751 75101 4110 4120 4170 852 85203 4300 85212 3110 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia Zakup usług pozostałych Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne

Po zmianie 141 000,00 141 000,00 119 949,00 18 112,00 2 939,00 2 670,00 2 670,00 343,00 56,00 2 271,00 5 853 500,00 145 800,00 145 800,00 5 683 300,00 5 386 Strona 1

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

800,00 4010 4040 4110 4120 85213 4130 85219 4010 4110 4120 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 132 044,00 13 000,00 147 902,00 3 554,00 19 000,00 19 000,00 5 400,00 4 600,00 695,00 105,00 5 997 170,00

Razem:

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział 1 600 750

Rozdział 2 60014 75020

§* 3 2320 2320 Ogółem

Dotacje ogółem 4 80 000 7 800

Wydatki ogółem (6+10) 5 156 051 7 800 163 851

z tego: Wydatki bieżące 6 80 000 7 800 87 800 w tym: wynagrodzenia 7 0 6 635 6 635 pochodne od wynagrodzeń 8 0 1 165 1 165 dotacje 9 0 0 0 Wydatki majątkowe 10 76 051 0 76 051

Id: VCEGI-CYEAU-OHLBS-FBPSS-KCUZE. Podpisany

Strona
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Wójta Gminy Świdnica z dnia 23 kwietnia 2009r. z wykonania budżetu Gminy Świdnica za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.103.1851

  sprawozdanie Burmistrza Recza z dnia 19 marca 2010r. z wykonania budżetu za 2009r.

 • Dziennik Urzędowy

  sprawozdanie Burmistrza Koluszek roczne z wykonania budżetu Gminy Koluszki za 2008 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.272.4330

  sprawozdanie Wójta Gminy Kamieniec z dnia 21 marca 2011r. w sprawie wykonania budżetu Gminy KAMIENIEC za rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.168.313

  sprawozdanie nr 32/11 Wójta Gminy Gilowice z dnia 28 marca 2011r. z wykonania budżetu gminy Gilowice za 2010 rok

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

 • Wykreślenie służebności na rzecz gminy

  Mam zamiar nabyć prawo własności nieruchomości niezabudowanej, która jest obciążona służebnością przejazdu i przechodu na rzecz właściciela działki sąsiedniej, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.691

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2011 ? 2016.

 • DZ. URZ. 2011.32.690

  uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku"

 • DZ. URZ. 2011.31.689

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.31.688

  zarządzenie nr 13/2011 Starosty Gdańskiego z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Leśny" w Zaskcoczynie prowadzonego przez Powiat Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.31.687

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Człuchowskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Czarnem, w 2011 roku

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.