Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.694

Tytuł:

zarządzenie nr 19/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Starosta Kartuski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 694
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 STAROSTY KARTUSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011 Na podstawie art. 86 ust. 7 i 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.1) ) Starosta Kartuski zarządza, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011: 1. w placówce socjalizacyjnej - "Najo Checz" w Kartuzach - 2.365,00 zł 2. w placówce socjalizacyjnej - "Dom św. Wincentego" w Kartuzach - 2.365,00 zł 3. w placówce interwencyjnej "Ostrzyk" w Ostrzycach - 2.055,00 zł 4. w placówce rodzinnej "Promyk" w Stężycy - 1.800,00 zł § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Ogłoszenie. o którym mowa w § 2 stanowi podstawę do ustalenia za pobyt w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego od następnego miesiąca, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 128 Starosty Kartuskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego.

Starosta Janina Kwiecień

Id: XGGQH-GZAGA-OGXGW-DHXKR-GJGXT. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art 6 pkt 15 oraz art. 86 ust. 7 i 7a ustawy o pomocy społecznej starosta ustala na wniosek dyrektora domu pomocy społecznej miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w danym roku kalendarzowym na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w ubiegłym roku kalendarzowym, pomnożonego przez planowany w ustawie budżetowej na dany rok wkaźnik wzrostu cen towarów i usług konsupcyjnych. wyliczony koszt ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842.

Id: XGGQH-GZAGA-OGXGW-DHXKR-GJGXT. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.49.868

  zarządzenie nr 128 Starosty Kartuskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie : ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychwawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2010

 • DZ. URZ. 2012.1034

  zarządzenie nr 100/2012 Starosty Kartuskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo- wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2012.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.31.551

  zarządzenie Nr 16/11 Starosty Białogardzkiego z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie powiatu białogardzkiego oraz w placówkach opiekuńczo - wychowawczych prowadzonych na zlecenie powiatu białogardzkiego w roku 2011

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.693

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Człuchowskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.32.692

  uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.32.691

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2011 ? 2016.

 • DZ. URZ. 2011.32.690

  uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku"

 • DZ. URZ. 2011.31.689

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kwidzyńskiego z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Kwidzynie i w Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie na rok 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.