Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.695

Tytuł:

zarządzenie nr 21/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Starosta Kartuski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 695
Hasła:opieka społeczna

ZARZĄDZENIE NR 21/2011 STAROSTY KARTUSKIEGO z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2011 r. Na podstawie art. 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175 poz. 1362 z późn. zm.1) ) Starosta Kartuski zarządza co następuje: § 1. Ustala się miesięczny koszt utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie na rok 2011 w kwocie 3.074,00 zł. § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. § 3. Ogłoszenie, o którym mowa w § 2, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie od następnego miesiąca, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt ustala się na podstawie Zarządzenia Nr 129 Starosty Kartuskiego z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie.

Starosta Janina Kwiecień

Id: OUJMM-RVJUS-MLARO-FXSJV-MREPN. Podpisany

Strona 1

Uzasadnienie Zgodnie z art 6 pkt 15 i art. 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy o pomocy społecznej starosta ustala na wniosek dyrektora domu pomocy społecznej miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej w danym roku kalendarzowym na podstawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w ubiegłym roku kalendarzowym, pomnożonego przez planowany w ustawie budżetowej na dany rok wkaźnik wzrostu cen towarów i usług konsupcyjnych. wyliczony koszt ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym nie później niż do dnia 31 marca każdego roku.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz.U. z 2009 r. Nr 202 poz. 1551, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1706, Nr 221 poz. 1738, Nr 65 poz. 554, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 229, Nr 81 poz. 527, Nr 125 poz. 842.

Id: OUJMM-RVJUS-MLARO-FXSJV-MREPN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.49.869

  zarządzenie nr 129 Starosty Kartuskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie

 • DZ. URZ. 2012.1032

  zarządzenie nr 98/2012 Starosty Kartuskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2012 r.

 • DZ. URZ. 2010.49.867

  zarządzenie nr 127 Starosty Kartuskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stężycy.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 8/2011 Starosty Świdnickiego z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej na terenie Powiatu Świdnickiego w 2011 r.

 • Dziennik Urzędowy

  informacja nr ZARZĄDZENIE Nr 1/2009 Starosty Brodnickiego z dnia 5 lutego 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Brodnicy

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.694

  zarządzenie nr 19/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kartuskiego na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.32.693

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Człuchowskiego z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Człuchowie, w 2011 roku

 • DZ. URZ. 2011.32.692

  uchwała nr IV/18/10 Rady Miejskiej w Pelplinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.32.691

  uchwała nr III/16/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie: wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gniew na lata 2011 ? 2016.

 • DZ. URZ. 2011.32.690

  uchwała nr VII/69/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie zmiany w załączniku do uchwały w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną realizowane przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku"

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.