Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.700

Tytuł:

uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Osiek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 700
Hasła:

UCHWAŁA NR II/13/2010 RADY GMINY OSIEK z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok. Na podstawie art. 211, 212, 235, 236, 237, 239, art. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. ? Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c.), d.) i lit. i.) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.) Rada Gminy Osiek uchwala, co następuje: § 1. 1. Dochody budżetu gminy w wysokości 6.184.824 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. 2. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w wysokości 423.600 zł z przewidywanego wykonania budżetu za rok bieżący. § 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 6.525.424 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. § 3. Przychody budżetu w wysokości 423.600zł, rozchody w wysokości 83.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. § 4. W budżecie tworzy się rezerwy: 1. ogólną w wysokości - 15.000 zł, 2. celową w wysokości - 14.080 zł, - w tym na zarządzanie kryzysowe - 14.080 zł § 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4. § 6. 1. Ustala się dochody w kwocie 52.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. § 7. Ustala się dotację podmiotową dla instytucji kultury na łączną kwotę 111.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5. § 8. Ustala się dotacje na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 14.300 zł zgodnie z załącznikiem nr 6. § 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - do kwoty 2.000.000 zł. § 10. Upoważnia się Wójta Gminy Osiek do: 1. . zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł, 2. przekazywania uprawnień dla kierowników jednostek, 3. dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. § 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek. § 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 1

Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Kłos

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. Plan dochodów

Dział Rozdział 010 01010 01095

§ Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 083 Wpływy z usług Pozostała działalność

Temat

Wartość 48 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł

075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600 60016 700 70004 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 069 Wpływy z różnych opłat Gospodarka mieszkaniowa Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 047 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 075 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 710 71035 Działalność usługowa Cmentarze 202 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 75011 Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 083 Wpływy z usług 097 Wpływy z różnych dochodów 236 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 751 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 756 75601 75615 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 035 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 031 Podatek od nieruchomości Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

5 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł 24 701,00 zł 4 000,00 zł 4 000,00 zł

20 701,00 zł 2 201,00 zł 18 500,00 zł

500,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 63 500,00 zł 32 000,00 zł 32 000,00 zł 31 500,00 zł 30 000,00 zł 1 000,00 zł 500,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 1 798 456,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 485 500,00 zł 244 000,00 zł Strona 1

032 Podatek rolny 033 Podatek leśny 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 031 Podatek od nieruchomości 032 Podatek rolny 033 Podatek leśny 034 Podatek od środków transportowych 036 Podatek od spadków i darowizn 043 Wpływy z opłaty targowej 044 Wpływy z opłaty miejscowej 050 Podatek od czynności cywilnoprawnych 091 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 268 Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 041 Wpływy z opłaty skarbowej 048 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 049 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 001 Podatek dochodowy od osób fizycznych 002 Podatek dochodowy od osób prawnych 758 75801 75807 75814 75831 801 80148 852 85203 Różne rozliczenia Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Różne rozliczenia finansowe 092 Pozostałe odsetki Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa Oświata i wychowanie Stołówki szkolne 083 Wpływy z usług Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85216 Zasiłki stałe

1 500,00 zł 240 000,00 zł 612 500,00 zł 460 000,00 zł 23 500,00 zł 15 000,00 zł 19 000,00 zł 15 000,00 zł 13 000,00 zł 8 000,00 zł 50 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł 70 000,00 zł 9 000,00 zł 52 000,00 zł 9 000,00 zł 628 456,00 zł 608 456,00 zł 20 000,00 zł 2 775 817,00 zł 1 735 235,00 zł 1 735 235,00 zł 1 018 940,00 zł 1 018 940,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 11 642,00 zł 11 642,00 zł 29 000,00 zł 29 000,00 zł 29 000,00 zł 1 049 830,00 zł 145 800,00 zł 145 800,00 zł 782 100,00 zł 782 100,00 zł 5 930,00 zł

1 680,00 zł 4 250,00 zł 14 000,00 zł 14 000,00 zł 32 500,00 zł Strona 2

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85219 Ośrodki pomocy społecznej 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 85228 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 083 Wpływy z usług Pozostała działalność 203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 900 90001 90002 90019 90020 921 92105 926 92601 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 083 Wpływy z usług Gospodarka odpadami 083 Wpływy z usług Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 069 Wpływy z różnych opłat Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 040 Wpływy z opłaty produktowej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 629 6297 Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 620 6207

32 500,00 zł 34 500,00 zł 34 500,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 25 000,00 zł 25 000,00 zł 71 000,00 zł 52 000,00 zł 52 000,00 zł 7 000,00 zł 7 000,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 95 000,00 zł 95 000,00 zł 95 000,00 zł 223 600,00 zł 223 600,00 zł 223 600,00 zł

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. Plan wydatków

Dział Rozdział 010 01008

§ Rolnictwo i łowiectwo Melioracje wodne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych

Temat

Wartość 241 150,00 zł 3 000,00 zł 1 000,00 zł 2 000,00 zł 235 450,00 zł 41 900,00 zł 3 200,00 zł 6 850,00 zł 1 200,00 zł 17 900,00 zł 85 000,00 zł 6 000,00 zł 11 200,00 zł 1 500,00 zł 12 500,00 zł 2 200,00 zł 46 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 2 200,00 zł 1 200,00 zł 1 000,00 zł 287 100,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 217 100,00 zł 42 600,00 zł 3 200,00 zł 7 000,00 zł 1 100,00 zł 10 000,00 zł 17 900,00 zł 98 000,00 zł 100,00 zł 2 200,00 zł 35 000,00 zł 40 000,00 zł 40 000,00 zł 16 600,00 zł 16 600,00 zł 5 000,00 zł Strona 1

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 430 Zakup usług pozostałych 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

01030 01095

Izby rolnicze 285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych

600 60004 60016

Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy 430 Zakup usług pozostałych Drogi publiczne gminne 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 60017 Drogi wewnetrzne 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Turystyka 63095 Pozostała działalność 421 Zakup materiałów i wyposażenia

630

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

430 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 700 70005 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 70095 Pozostała działalność 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 414 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 448 Podatek od nieruchomości 710 71003 Działalność usługowa Biura planowania przestrzennego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 71035 750 75011 Cmentarze 421 Zakup materiałów i wyposażenia Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 75022 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

10 600,00 zł 1 000,00 zł 171 520,00 zł 25 000,00 zł 3 000,00 zł 22 000,00 zł 146 520,00 zł 1 000,00 zł 86 920,00 zł 15 700,00 zł 6 000,00 zł 5 000,00 zł 16 500,00 zł 5 000,00 zł 2 000,00 zł 6 000,00 zł 1 000,00 zł 1 400,00 zł 87 500,00 zł 87 000,00 zł 1 000,00 zł 86 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 875 014,00 zł 32 000,00 zł 27 222,00 zł 4 111,00 zł 667,00 zł 30 000,00 zł 30 000,00 zł 787 414,00 zł 2 500,00 zł 520 500,00 zł 32 000,00 zł 84 400,00 zł 13 900,00 zł 34 114,00 zł 6 000,00 zł 700,00 zł 47 640,00 zł 1 500,00 zł 3 000,00 zł 6 000,00 zł 9 000,00 zł 3 500,00 zł 16 660,00 zł 6 000,00 zł 10 000,00 zł 5 000,00 zł 5 000,00 zł Strona 2

75095

Pozostała działalność 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki

15 600,00 zł 6 500,00 zł 1 000,00 zł 5 400,00 zł 2 700,00 zł 420,00 zł 420,00 zł 54,00 zł 8,00 zł 358,00 zł 194 100,00 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 190 000,00 zł 15 000,00 zł 800,00 zł 9 000,00 zł 23 700,00 zł 20 000,00 zł 4 000,00 zł 8 000,00 zł 9 900,00 zł 700,00 zł 400,00 zł 7 200,00 zł 80 000,00 zł 11 300,00 zł 600,00 zł 600,00 zł 28 260,00 zł 28 260,00 zł 20 000,00 zł 400,00 zł 60,00 zł 800,00 zł 7 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 45 000,00 zł 29 080,00 zł 29 080,00 zł 29 080,00 zł 2 098 255,00 zł 1 015 490,00 zł 39 500,00 zł 694 200,00 zł 48 000,00 zł Strona 3

751 75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe

754 75404 75411 75412

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy wojewódzkie Policji 300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 430 Zakup usług pozostałych Ochotnicze straże pożarne 303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 662 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 75414 Obrona cywilna 421 Zakup materiałów i wyposażenia Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych

756

757 75702

Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 807 Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.

758 75818 801 80101

Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe 481 Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80104 80110 Przedszkola 430 Zakup usług pozostałych Gimnazja 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 80113 Dowożenie uczniów do szkół 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

118 400,00 zł 19 150,00 zł 23 210,00 zł 250,00 zł 1 600,00 zł 9 800,00 zł 3 850,00 zł 980,00 zł 7 700,00 zł 230,00 zł 3 100,00 zł 6 370,00 zł 730,00 zł 38 000,00 zł 420,00 zł 147 770,00 zł 8 700,00 zł 97 000,00 zł 5 750,00 zł 17 400,00 zł 2 800,00 zł 5 840,00 zł 180,00 zł 1 000,00 zł 1 300,00 zł 150,00 zł 1 850,00 zł 5 800,00 zł 500,00 zł 500,00 zł 635 250,00 zł 27 000,00 zł 428 000,00 zł 32 000,00 zł 73 500,00 zł 11 900,00 zł 15 390,00 zł 170,00 zł 1 080,00 zł 6 550,00 zł 2 250,00 zł 650,00 zł 5 100,00 zł 160,00 zł 2 000,00 zł 3 250,00 zł 480,00 zł 25 500,00 zł 270,00 zł 192 075,00 zł 7 000,00 zł Strona 4

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 427 Zakup usług remontowych 430 Zakup usług pozostałych 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 430 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 80148 Stołówki szkolne 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 422 Zakup środków żywności 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 80195 851 85149 Pozostała działalność 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia Programy polityki zdrowotnej 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 430 Zakup usług pozostałych 85153 Zwalczanie narkomanii 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 441 Podróże służbowe krajowe 852 85203 Pomoc społeczna Ośrodki wsparcia 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 430 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet

500,00 zł 1 200,00 zł 300,00 zł 10 300,00 zł 4 000,00 zł 160 500,00 zł 8 000,00 zł 275,00 zł 7 680,00 zł 5 830,00 zł 1 850,00 zł 89 640,00 zł 42 000,00 zł 3 000,00 zł 6 800,00 zł 1 100,00 zł 2 600,00 zł 29 000,00 zł 1 450,00 zł 230,00 zł 165,00 zł 495,00 zł 2 800,00 zł 9 850,00 zł 9 850,00 zł 55 500,00 zł 3 500,00 zł 3 000,00 zł 500,00 zł 2 000,00 zł 500,00 zł 1 500,00 zł 50 000,00 zł 220,00 zł 17 940,00 zł 20 940,00 zł 10 600,00 zł 300,00 zł 1 408 340,00 zł 170 800,00 zł 78 000,00 zł 5 200,00 zł 14 140,00 zł 2 200,00 zł 7 360,00 zł 37 760,00 zł 5 500,00 zł 4 000,00 zł 5 850,00 zł 440,00 zł

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 5

437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 311 Świadczenia społeczne 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 413 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 85214 85215 85216 85219 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 311 Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe 311 Świadczenia społeczne Zasiłki stałe 311 Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 435 Zakup usług dostępu do sieci Internet 437 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjinarnej 441 Podróże służbowe krajowe 443 Różne opłaty i składki 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 85228 85295 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 430 Zakup usług pozostałych Pozostała działalność 311 Świadczenia społeczne 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 854 85401 Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne 302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

1 000,00 zł 500,00 zł 5 300,00 zł 3 050,00 zł 500,00 zł 782 100,00 zł 739 320,00 zł 14 022,00 zł 22 234,00 zł 344,00 zł 800,00 zł 3 580,00 zł 600,00 zł 200,00 zł 1 000,00 zł 5 930,00 zł

5 930,00 zł 94 000,00 zł 94 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 32 500,00 zł 32 500,00 zł 212 010,00 zł 8 500,00 zł 123 000,00 zł 9 000,00 zł 21 000,00 zł 3 200,00 zł 13 080,00 zł 5 000,00 zł 500,00 zł 15 290,00 zł 660,00 zł 3 000,00 zł 2 000,00 zł 1 750,00 zł 4 030,00 zł 2 000,00 zł 55 000,00 zł 55 000,00 zł 54 000,00 zł 50 000,00 zł 500,00 zł 3 500,00 zł 66 325,00 zł 55 875,00 zł 3 100,00 zł 35 000,00 zł Strona 6

404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 423 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 428 Zakup usług zdrowotnych 430 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 85415 85446 900 90002 90003 Pomoc materialna dla uczniów 324 Stypendia dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 421 Zakup materiałów i wyposażenia Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami 430 Zakup usług pozostałych Oczyszczanie miast i wsi 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników 404 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych 444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 426 Zakup energii 427 Zakup usług remontowych 90019 90020 921 92105 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 443 Różne opłaty i składki Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych 430 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostałe zadania w zakresie kultury 411 Składki na ubezpieczenia społeczne 417 Wynagrodzenia bezosobowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 430 Zakup usług pozostałych 92116 926 92601 Biblioteki 248 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe 421 Zakup materiałów i wyposażenia 426 Zakup energii 430 Zakup usług pozostałych 605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 605 6057 605 6059 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

2 660,00 zł 6 150,00 zł 1 000,00 zł 3 985,00 zł 65,00 zł 570,00 zł 340,00 zł 125,00 zł 115,00 zł 135,00 zł 2 630,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 450,00 zł 450,00 zł 223 660,00 zł 10 000,00 zł 10 000,00 zł 75 660,00 zł 26 400,00 zł 1 700,00 zł 4 300,00 zł 700,00 zł 7 000,00 zł 34 280,00 zł 1 280,00 zł 116 000,00 zł 65 000,00 zł 51 000,00 zł 20 000,00 zł 20 000,00 zł 2 000,00 zł 2 000,00 zł 173 400,00 zł 62 400,00 zł 200,00 zł 6 200,00 zł 13 000,00 zł 3 000,00 zł 40 000,00 zł 111 000,00 zł 111 000,00 zł 524 200,00 zł 508 200,00 zł 16 000,00 zł 12 000,00 zł 3 000,00 zł 30 000,00 zł 223 600,00 zł 223 600,00 zł 7 000,00 zł Strona 7

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

411 Składki na ubezpieczenia społeczne 412 Składki na Fundusz Pracy 417 Wynagrodzenia bezosobowe 430 Zakup usług pozostałych 92695 Pozostała działalność 421 Zakup materiałów i wyposażenia 430 Zakup usług pozostałych

800,00 zł 200,00 zł 5 000,00 zł 1 000,00 zł 9 000,00 zł 5 000,00 zł 4 000,00 zł

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 8

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r.

Plan przychodów § 955 992 955 Plan rozchodów 992 83 000,00 zł Temat Wartość 423 600,00 zł

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. DOCHODY i WYDATKI - ZADANIA ZLECONE

DOCHODY - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział § 750 75011 Wyszczególnienie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 852 85203 POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu 2010 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 750 75011 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 0690 Wpływy z różnych opłat 62 62 1 680 782 100 145 800 145 800 420 420 32 000 32 000 Kwota 32 000

751

420

929 580

85212

782 100

85213

1 680

62

852 85203

POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 0830 Wpływy z usług 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie 360 1 690 360

2 050

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 1

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego 0970 Wpływy z różnych dochodów 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego OGÓŁEM: WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział § 750 75011 Wyszczególnienie ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 54 8 358 420 Kwota 420 490 1 200 964 112

751 75101

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 54 8 358 420

420

852 85203

POMOC SPOŁECZNA Ośrodki wsparcia 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii 4270 Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 4350 Zakup usług dostępu do sieci internet 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i składki 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społeczego 3110 Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych 4370 Opłaty z tyt.zakupu usług telekom.telef.stacjonarnej 739 320 14 022 22 234 344 800 3 580 600 78 000 5 200 14 140 2 200 7 360 12 760 5 500 4 000 5 850 440 1 000 500 5 300 3 050 500 145 800

929 580

85212

782 100

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 2

4410 Podróże służbowe krajowe 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne

200 1 000

85213

1 680 1 980

OGÓŁEM:

930 420

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. DOTACJA PODMIOTOWA

Dotacje podmiotowe w 2011r. Lp. 1 1. Ogółem: Dział 2 921 Rozdział 3 92116 Nazwa instytucji 5 Gminna Biblioteka Publiczna w Osieku Kwota dotacji 6 111 000 111 000

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010 r. Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu

Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu w 2011 roku Kwota dotacji 6 11 300 1 500 1 500 Ogółem: 14 300

Lp. Dział Rozdział Wyszczególnienie 1 2. 3. 4. 2 754 851 851 3 74512 85149 85149 5 Starostwo Powiatowe - zakup sprzętu pożarniczego dla jednostek OSP Starostwo Powiatowe - program przesiewowy badań w kierunku wykrycia gruźlicy i chorób nowotworowych układu oddechowego Starostwo Powiatowe - program profilaktyki schorzeń kręgosłupa i stóp u dzieci

Id: KOWUZ-PEYWU-PKSJU-ATPUC-AEOMN. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1479

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Osiek Jasielski na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2544

  uchwała nr XLIX/285/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski ? część I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.3691

  porozumienie Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 9 listopada 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Osiek Jasielski a Miastem Jasło dotyczące realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.40.932

  uchwała nr XXX/202/2009 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1203

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek Jasielski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.699

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.32.697

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

 • DZ. URZ. 2011.32.696

  zarządzenie nr 20/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stężycy w 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.32.695

  zarządzenie nr 21/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Kobysewie w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.