Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.701

Tytuł:

uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Parchowo
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 701
Hasła:

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY PARCHOWO z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit.?d?, lit.?e?, lit.?i? oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z późn. zm.), art. 211, art. 212 , art. 214, art.215, art.222, art.235, art.236, art. 237, art. 242, art. 258 i 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 157, poz. 1240 z późn. zm.). Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 12.447.760 zł. 2. Ustala się dochody bieżące w kwocie 11.514.731 zł. 3. Ustala się dochody majątkowe w kwocie 933.029 zł. 4. Plan dochodów przedstawia załącznik nr 1.* § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2011 w łącznej kwocie 12.667.684 zł. 2. Ustala się wydatki bieżące w kwocie 10.748.220 zł. 3. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 1.919.464 zł. 4. Plan wydatków przedstawia załącznik nr 2.* 5. Plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 3.* 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności jak w załączniku nr 4.* § 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 219.924 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych . § 4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.247.953 zł. § 5. 1. Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.028.029 zł. 2. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy przedstawia załącznik nr 5.* § 6. Tworzy się rezerwę budżetu w kwocie 75.000 zł, z czego: 1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 49.259zł. 2. rezerwę celową w wysokości 25.741 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego. § 7. 1. Ustala się dochody w wysokości 1.532.200 zł i wydatki w wysokości 1.532.200 zł związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami . 2. Plan dochodów i wydatków przedstawia załącznik nr 6.* 3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7.* § 8. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 38.000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych ustala się w wysokości 38.000zł, natomiast wydatki gminnego programu przeciwdziałania narkomanii ustala się w wysokości 1.000 zł. § 9. 1. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 3.000 zł oraz wydatki w wysokości 3.000 zł.

Id: VTBSZ-TURLD-PTWUV-WIHTI-BQPQG. Podpisany Strona 1

2. Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska przedstawia załącznik nr 8.* § 10. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 800 zł. § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty 600.000 zł. § 12. Ustala się udzielone dotacje z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 9.* § 13. 1. Wydatki budżetu na 2011 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ? 162.439 zł w tym ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz.420) na łączną kwotę 162.439 zł zgodnie z załącznikiem nr 10.* 2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest jego akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym. 3. O dokonaniu wydatku bez akceptacji merytorycznej, o której mowa w ust. 2, Wójt informuje pisemnie Radę Gminy na najbliższej sesji, wraz ze wskazaniem przyczyn dokonania wydatku bez takiej akceptacji. § 14. Upoważnia się Wójta Gminy Parchowo do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na: a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w §11 pkt a, b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty określonej w §11 pkt b. 2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 3. Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących i majątkowych w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych z wyłączeniem przeniesień między działami. § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Parchowo. § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Strojk

* załączniki oraz uzasadnienie do uchwały są dostępne w siedzibie Urzędu Gminy Parchowo oraz na stronie bip.parchowo.pl

Id: VTBSZ-TURLD-PTWUV-WIHTI-BQPQG. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.83.1506

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2012.1323

  uchwała nr XIV.94.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 marca 2012r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Nakla

 • DZ. URZ. 2010.76.1328

  uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2012.2672

  uchwała nr XVII.129.2012 Rady Gminy Parchowo z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Parchowo na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2011.113.2356

  uchwała nr VIII.48.2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 28 lipca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo.

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.700

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.699

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.32.697

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.

 • DZ. URZ. 2011.32.696

  zarządzenie nr 20/2011 Starosty Kartuskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Stężycy w 2011 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.