Logowanie

DZ. URZ. 2011.32.702

Tytuł:

uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-23
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 32 pozycja: 702
Hasła:

UCHWAŁA NR IV/12/10 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. ?c?, ?d? oraz a także ?i? , art. 41 i art. 61 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.218 , art.221 ust. 1 , art.222 ust.1 -3 , art. 235, art. 236, ar. 237, art. 239 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157,poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Rzeczenica uchwala, co następuje: § 1. Ustala się : 1. Prognozowane dochody w wysokości 22.500.954zł. w tym: a) dochody bieżące w wysokości 13.568.123 zł. b) dochody majątkowe w wysokości 8.932.831 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Wydatki budżetu Gminy w wysokości 24.551.401zł. w tym: A. wydatki bieżące w wysokości 13.400.476zł. w tym : 1) wydatki jednostek budżetowych 8.834.844zł. z czego na : a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.995.907zł. b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.838.937zł. w tym: wydatki na Izby Rolnicze w wysokości 1600 zł. 2) dotacja na zadania bieżące 1.070.272 zł. 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.332.361zł. 4) obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego 362.000zł 5) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej 800.999zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4. B. Wydatki majątkowe w wysokości 11.150.925zł. wynikające z załącznika Nr 3 i zgodnie z załącznikiem Nr 4 z tego na: 1) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 11.150.925zł. w tym: a) programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w wysokości 10.540.925zł. § 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.050.447 zł., sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów i pożyczek. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.436.071 zł. z następujących tytułów: a) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na rynku krajowym w wysokości 354.037zł. zgodnie z załącznikiem Nr 5, b) przychody z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.082.034 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5. c) ustala się rozchody budżetu w wysokości 1.385.624zł., z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.385.624zł., zgodnie z załącznikiem Nr 5. § 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na: 1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 300.000zł.

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany Strona 1

2. na zaciągnięcie kredytów, pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 3 pkt. 1 w wysokości 3.687.801zł. 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów określonych w § 3 pkt.3 lit. a i b . 1.385.624zł. § 5. W budżecie ustala się rezerwę ogólną w wysokości 169.811zł. z tego: 1. Rezerwę ogólną w wysokości 40.000zł. 2. Rezerwę celową w wysokości 129.811zł. z przeznaczeniem na : a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 35.200zł. b) udział środków własnych na realizację projektów realizowanych ze środków krajowych w kwocie 26.800zł. c) udział środków własnych na realizację projektów realizowanych ze środków unijnych w kwocie 50.000zł. d) Fundusz Zdrowotny dla Nauczycieli w kwocie 4.061zł. e) Fundusz Nagród dla Nauczycieli w kwocie 13.750zł. § 6. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami Nr 6 i 7. 2. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 11.695zł , zgodnie z załącznikiem Nr 8. § 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 60.000zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych . 2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych . 3. Ustala się wydatki w kwocie 20.000zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9. § 8. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 15.000zł. oraz wydatki w wysokości 66.229zł. na ochronę środowiska , zgodnie z załącznikiem Nr 10. § 9. 1) Ustala się plan przychodów i kosztów w zakresie określonym w załączniku Nr 11 w łącznej kwocie dla Zakład Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy - przychody ? 1.295.520zł., koszty ? 1.284.590zł. § 10. 1. Ustala się dotacje przedmiotowe dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rzeczenicy z tytułu a) dopłaty do 1m3 wody w wysokości - 63.000zł, b) dopłaty do 1m3 ścieków - 112.050zł, c) dopłaty do punktów świetlnych - 160.000zł, zgodnie z załącznikiem Nr 13. 2. Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 687.422zł., zgodnie z załącznikiem Nr 12. 3. Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nie należące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 47.800zł., zgodnie z załącznikiem nr 13. § 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.637.354 zł. § 12. Upoważnia się Wójta do: 1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 niniejszej uchwały. 2. Zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w przedsięwzięciach wskazanych w uchwale w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany

Strona 2

4. Dokonywaniu zmian budżetu w granicach działu wydatków polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków bieżących w zakresie środków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 5. Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień między działami. 6. Przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków. § 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Rzeczenicy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Plan dochodów na 2011 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls Dochody budżetu na 2011 rok według źródeł Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.xls Plan wydatków na 2011 rok Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.xls Zadania inwestycyjne na 2011 rok Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.xls Przychody i rozchody budżetu w 2011r. Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.xls

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany

Strona 4

Plan finansowy zadań zleconych na 2011 rok po stronie dochodów Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik7.xls Plan finansowy zadań zleconych na 2011 rok - WYDATKI Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik8.xls DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA ROK 2011 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik9.xls PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA ROK BUDŻETOWY 2011 Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik10.xls DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z WPŁYWAMI Z KORZYSTANIA Z ŚRODOWISKA NA 2011 ROK Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik11.xls PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik12.xls Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury* w 2010 r. Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik13.xls Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące

Id: SZJEY-DPQNN-VYLLH-HFZAM-OJHCV. Podpisany

Strona 6
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.110.2120

  uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2012.2563

  uchwała nr XIX/ 138 /12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2011.54.1231

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miejscowości Rzeczenica.

 • DZ. URZ. 2010.149.2916

  uchwała nr L/362/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2010.149.2914

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

porady prawne online

Porady prawne

 • Nie udzielenie absolutorium wójtowi gminy

  Kiedy rada gminy może nie udzielić wójtowi absolutorium? Czy jest to możliwe w sytuacji, gdy budżet dochodów i wydatków został zrealizowany, a nie wykonano zadań (...)

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Zajęcie dotacji dla przedszkola

  Wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony dla obsługi dotacji został zajęty. Dotacja przekazywana na ten rachunek jest dotacją podmiotową przekazywaną z budżetu gminy. (...)

 • Wpływy do budżetu gminy z mandatów

  Słyszałem, że w przypadku mandatów drogowych (np. za przekroczenie prędkości) wpłaty trafiają do budżetu gminy. Jeśli jednak dochodzi do sprawy sądowej należność (...)

 • Istota jednostki budżetowej

  Czym charakteryzuje się jednostka budżetowa?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.32.701

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.32.700

  uchwała nr II/13/2010 Rady Gminy Osiek z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiek na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.699

  zarządzenie nr 31/2011 Starosty Wejherowskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych realizujących zadania powiatu wejherowskiego.

 • DZ. URZ. 2011.32.698

  zarządzenie nr 11/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Zespole Opiekuńczo-Wychowawczym ?Wesoła Gromadka? w Kościerzynie.

 • DZ. URZ. 2011.32.697

  zarządzenie nr 10/2011 Starosty Kościerskiego z dnia 8 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Cisewiu.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.