Logowanie

DZ. URZ. 2011.33.707

Tytuł:

uchwała nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-28
Organ wydający:Rada Miasta Gdyni
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 33 pozycja: 707
Hasła:utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR IV/62/11 RADY MIASTA GDYNI z dnia 2 lutego 2011 r. ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U.05.236.2008 ze zm.) Rada Miasta Gdyni uchwala, co następuje: § 1. Ustala się górną stawkę opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za: 1. 1) jednokrotne odebranie worka lub pojemnika odpadów komunalnych w wysokości 14 groszy (słownie: czternaście groszy) brutto za litr objętości worka lub pojemnika. 2. 2) usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z nieruchomości w granicach miasta Gdyni w wysokości 32,40 zł (słownie: trzydzieści dwa złote i czterdzieści groszy) brutto/m3. § 2. Ustala się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za jednokrotne odebranie worka lub pojemnika odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny w wysokości: 1. 1) 1 grosz (słownie: jeden grosz) brutto za litr objętości worka lub pojemnika za odpady makulatury, tworzyw sztucznych i szkła, 2. 2) 1 grosz (słownie: jeden grosz) brutto za litr objętości worka lub pojemnika za odpady niebezpieczne, 3. 3) 8 groszy (słownie: osiem groszy) brutto za litr objętości worka lub pojemnika za odpady zielone, 4. 4) 13 groszy (słownie: trzynaście groszy) brutto za litr objętości pojemnika za odpady wielkogabarytowe, 5. 5) 13 groszy (słownie: trzynaście groszy) brutto za litr objętości worka lub pojemnika za odpady z remontów, § 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. § 4. Traci moc uchwała nr XXV/599/08 Rady Miasta Gdyni z dnia 19 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. § 5. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 marca 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni dr inż. Stanisław Szwabski

Id: TBJET-XYWVA-SKQKT-SEAPM-WOICM. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.33.708

  uchwała nr V/86/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 lutego 2011r. zmiany uchwały Nr IV/62/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 2 lutego 2011 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.166.4848

  uchwała nr XXV/98/09 Rady Gminy w Ceranowie z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2012.1031

  uchwała nr XVII/316/12 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2012r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. 2011.115.887

  uchwała nr VI/66/11 Rady Miasta Oświęcim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu niecystości ciekłych.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/14/11 Rady Gminy Susiec z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Obowiązki właściciela nieruchomości

  Moja działka budowlana sąsiaduje z drogą krajową. Pomiędzy parkanem a pasem jezdni (licząc od jezdni) znajduje się pas zieleni (trawy). chodnik i rów przydrożny wyłożony (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.33.706

  uchwała nr V/32/2011 Rady Miejskiej w Sztumie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Sztumie nr III/13/10 z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 • DZ. URZ. 2011.33.705

  uchwała nr III/19/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zaliczenia dróg na terenie Gminy Bytów do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

 • DZ. URZ. 2011.32.704

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2011r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej Rumi

 • DZ. URZ. 2011.32.703

  ogłoszenie Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 3 marca 2011r. w sprawie sporządzenia zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.32.702

  uchwała nr IV/12/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2011


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.