Logowanie

DZ. URZ. 2011.34.753

Tytuł:

uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Cewice z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/283/10 Rady Gminy Cewice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-03-29
Organ wydający:Rada Gminy Cewice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 34 pozycja: 753
Hasła:inne

UCHWAŁA NR III/11/10 RADY GMINY CEWICE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/283/10 Rady Gminy Cewice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) Rada Gminy Cewice uchwala, co następuje: § 1. W uchwale Nr XLIII/283/10 Rady Gminy Cewice z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, § 9 otrzymuje brzmienie: ?§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cewice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady mgr inż. Wiesław Keller

Id: SCQIJ-ZQIPH-FZFOD-KMYXC-NGHCR. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.162.3273

  uchwała nr XLIII/276/10 Rady Gminy Cewice z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/182/09 Rady Gminy Cewice z dnia 23 września 2009 roku w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie Gminy Cewice, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. 2011.80.1689

  uchwała nr VI/39/11 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice.

 • DZ. URZ. 2011.80.1690

  uchwała nr VI/40/11 Rady Gminy Cewice z dnia 30 marca 2011r. w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy na terenie wsi Cewice.

 • DZ. URZ. 2011.172.3988

  uchwała nr XI/82/11 Rady Gminy Cewice z dnia 14 listopada 2011r. w sprawie nadania nazwy ronda na terenie wsi Maszewo Lęborskie.

 • DZ. URZ. 2011.4.150

  porozumienie nr OŚ/1/2010 Burmistrza Miasta Lęborka; Wójta Gminy Cewice z dnia 31 marca 2010r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.34.752

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Malborskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Domu Pomocy Społecznej w Malborku na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.34.751

  zarządzenie nr 3/2011 Starosty Malborskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Ośrodku Wsparcia Dziecka i Rodziny ?Na Skarpie? ? całodobowej placówce socjalizacyjnej w Malborku na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.34.750

  zarządzenie nr 2/2011 Starosty Malborskiego z dnia 7 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej Placówce Rodzinnej w Malborku na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.34.749

  zarządzenie nr 4/2011 Starosty Gdańskiego z dnia 3 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Gdański w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.34.748

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Chojnickiego z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Placówce Rodzinnej ?Przystań? prowadzonej przez Powiat Chojnicki w roku 2011

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.