Logowanie

DZ. URZ. 2011.350.2933

Tytuł:

uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-11
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 350 pozycja: 2933
Hasła:Dotacje

UCHWAŁA NR VI/57/2011 RADY GMINY DĘBNO z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 400a ust 1 pkt 21 oraz art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ? Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zm.) Rada Gminy Dębno uchwala, co następuje: § 1. Uchyla się uchwałę Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej publikacji.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: MUNIG-LFZBI-KNSBX-ZCKMW-BKWVH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.293.2424

  uchwała nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011r. w sprawie: zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.103.1657

  uchwała nr VIII/48/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 31 maja 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania osobom fizycznym dotacji na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowalanych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.60.1645

  uchwała nr XXVII/172/09 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia 9 czerwca 2009r. w sprawie regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Tuczno ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.540

  uchwała nr XIX/202/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie Regulaminu określającego zasady udzielania pomocy finansowej w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Widuchowa ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.152.2199

  uchwała nr X/74/11 Rady Gminy Korczyna z dnia 26 sierpnia 2011r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na inwestycje związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Korczyna.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.350.2932

  uchwała nr VI/56/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany uchwały Nr V/45/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. 2011.350.2931

  uchwała nr VII/95/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie poboru podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa.

 • DZ. URZ. 2011.350.2930

  uchwała nr VII/83/ 11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 czerwca 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Dąbrowa Tarnowska na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.350.2929

  uchwała nr VIII/37/2011 Rady Gminy Bolesław z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.350.2928

  uchwała nr 39/VII/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego im. Jana Pawła II w Nowym Targu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.