Logowanie

DZ. URZ. 2011.3.58

Tytuł:

uchwała nr 375/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-01-11
Organ wydający:Rada Miejska w Nowym Dworze Gdańskim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 3 pozycja: 58
Hasła:grunty

UCHWAŁA NR 375/XLV/2010 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM z dnia 8 listopada 2010 r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty. Na podstawie Art.18 ust.2 pkt 9 lit."a" i Art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) uchwala się co następuje: § 1. W Uchwale Nr 13/III/2006 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 14 grudnia 2006r. zmienia się stawki czynszu za grunty wydzierżawione na terenie Miasta i Gminy Nowy Dwór Gdański w sposób następujący: Ustala się minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntów w brzmieniu jak niżej:

Stawka w zł za 1 m2 miesięcznie Stawka w zł za 1 m2 rocznie

Lp.

Grunty użytkowane na cele

1.

uprawy rolne i łąki klasa I-II- 4 q żyta/1 ha klasa III-IV- 3 q żyta/1 ha klasa V-VI- 1 q żyta/1 ha

-

aktualna cena żyta ogłoszona przez GUS 30% stawki za grunty V-VI klasy 0,70 1,85 1,85 -

nieużytki

-

2. 3. 4. 5. 6.

uprawy sadownicze, kwiatów i warzyw rzemiosła i usług transportu składowe i przemysłowe handlowe, ciastkarskie i mała gastronomia, handlu ulicznego (kioski), stragany, stałe stoiska sprzedaży czasopism, wyrobów tytoniowych, owoców, słodyczy itp. handlu targowiskowego-stałe punkty sprzedaży na targowisku i placach handlowych garaży i komórek o powierzchni powyżej 10m2 komórek o powierzchni do 10m2 ruchome punkty sprzedaży ustawienia cyrku

0,60 9,75

7.

9,75

-

8. 9. 10. 11.

20,00 dziennie od wózka 508,00 - dziennie

11,50 3,45 Strona 1

Id: UKLLX-BRMID-EQKWZ-THOEP-IGAOA. Podpisany

bez względu na powierzchnię 12. ustawienia wesołego miasteczka, karuzeli 90,00 - dziennie bez względu na powierzchnię -

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Nowego Dworu Gdańskiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2011 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Czesław Łukaszewicz

Id: UKLLX-BRMID-EQKWZ-THOEP-IGAOA. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.572

  uchwała nr XLVI/297/2009 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 2 lutego 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XLVI/323/09 Rady Miejskiej w Strzelcach Krajeńskich z dnia 27 października 2009r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia stawek czynszu za grunty przeznaczone w planach zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy na cele urbanizacyjne, cele rolne a wydzierżawiane na czas oznaczony do rolniczego użytkowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.41.731

  uchwała Nr V/65 /2011 Rady Miejskiej w Dziwnowie z dnia 11 lutego 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za wydzierżawiane grunty na terenie gminy Dziwnów

 • DZ. URZ. 2010.12.226

  uchwała nr 293/XXXVI/2009 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 3 grudnia 2009r. zmieniająca w sprawie ustalenia stawek czynszu za wydzierżawiane grunty

 • DZ. URZ. 2011.18.441

  uchwała nr III/5/10 Rady Gminy w Dziemianach z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego za grunty oraz lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Dziemiany

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.3.57

  uchwała nr 371/XLV/2010 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych oraz udzielania pomocy w formie posiłków wydawanych w stołówce prowadzonej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Dworze Gdańskim

 • DZ. URZ. 2011.3.56

  uchwała nr 84/V/2010 Rady Miejskiej w Miastku z dnia 29 października 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Tursko.

 • DZ. URZ. 2011.3.55

  uchwała nr XXXIX/401/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 3 listopada 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. 2011.3.54

  uchwała nr XXXVIII/360/10 Rady Miejskiej w Krynicy Morskiej z dnia 10 września 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Krynica Morska oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.3.53

  uchwała nr XLVIII/303/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego , organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.