Logowanie

DZ. URZ. 2011.372.3221

Tytuł:

uchwała nr X/105/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-27
Organ wydający:Rada Miejska w Chrzanowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 372 pozycja: 3221
Hasła:Nieruchomości

UCHWAŁA NR X/105/11 RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE z dnia 28 czerwca 2011 r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627. Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 43 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj.: Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie uchwala: §1 W Uchwale Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83, poz. 627, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/458/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. oraz Uchwałą Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011 r. po § 3 dodaje się § 31 w brzmieniu: ?§ 31 Zasady wynajmowania lokali użytkowych oraz stawki czynszu najmu określone w § 1, § 2 i § 3 uchwały stosuje się odpowiednio przy wynajmowaniu lokali użytkowych, będących w trwałym zarządzie jednostek organizacyjnych Gminy Chrzanów: Krytej Pływalni w Chrzanowie, Centrum Usług Socjalnych w Chrzanowie, Żłobka Miejskiego - Domu Opieki nad Dzieckiem i Matką w Chrzanowie.? §2 Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian. §3 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. §4 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Przewodniczący Rady Krzysztof Zubik

Id: YGQZI-WZCGW-STFEK-WEOLR-SEBIO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.253.2038

  uchwała nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 22 lutego 2011r. o zmianie Uchwały Nr XVII/228/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 18 grudnia 2007r. w sprawie zasad wynajmowania lokali użytkowych administrowanych przez Miejski Zarząd Zasobów Komunalnych w Chrzanowie stanowiących własność Gminy Chrzanów lub będących w jej posiadaniu oraz ustalenia minimalnych stawek czynszu za ich najem ogłoszonej w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2007 r. Nr 83 poz. 627, zmienionej Uchwałą Nr XXXII/458/08 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 grudnia 2008 r. ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2009 r. Nr 44 poz. 295

 • DZ. URZ. 2010.564.4315

  uchwała nr LI/742/10 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany załącznika nr 2 do uchwały Nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.

 • DZ. URZ. 2011.566.6171

  uchwała nr XIV/163/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 25 października 2011r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.

 • DZ. URZ. 2012.2244

  uchwała nr XIX/222/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 27 marca 2012r. o zmianie załącznika nr 2 do uchwały nr XV/186/07 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 października 2007r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu dzierżawnego lub najmu nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Chrzanów.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie uchylenia uchwał, dotyczących zasad ustalania wysokości stawek czynszu za wynajem oraz dzierzawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących wlasność lub będących w posiadaniu samoistnym Gminy Stoczek Łukowski.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zasady wynajmowania mieszkań z zasoby mieszkaniowego gminy

  Jakie są zasady wynajmowania mieszkań z zasobu mieszkaniowego gminy?

 • Skarga na przewlekłość

  Na podstawie art. 227 kodeksu postępowania administracyjnego złożyłem do Prezydenta Miasta skargę na przewlekłość oraz nienależyte wykonywanie działań przez Zarząd (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

 • Umowa najmu lokalu niemieszkalnego

  Pragnę podpisać umowę najmu lokalu niemieszkalnego (pod działalność gospodarczą). Jaki kodeks i ustawy regulują czas najmu, wypowiedzenia, okresy najmu oznaczone i (...)

 • Trwały zarząd

  Gmina wszczęła postępowanie w sprawie oddania nieruchomości w trwały zarząd Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji. Czy do oddania w trwały zarząd wymagana jest uchwała (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.372.3220

  uchwała nr X/103/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o ustaleniu opłat za świadczenia przedszkoli samorządowych prowadzonych przez Gminę Chrzanów.

 • DZ. URZ. 2011.372.3219

  uchwała nr X/102/11 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 28 czerwca 2011r. o zmianie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych dla publicznych lub niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie Gminy Chrzanów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Gmina Chrzanów.

 • DZ. URZ. 2011.372.3218

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Bieczu z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Biecz

 • DZ. URZ. 2011.372.3217

  uchwała nr 83/VII/2011 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Nawojowej placówki o nazwie Centrum Kształcenia Praktycznego i utworzenia samodzielnej jednostki.

 • DZ. URZ. 2011.371.3216

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Żegocina z dnia 27 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żegocina.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.