Logowanie

DZ. URZ. 2011.377.3332

Tytuł:

uchwała nr XII/77/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 13 lipca 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-07-29
Organ wydający:Rada Gminy Pcim
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 377 pozycja: 3332
Hasła:Regulaminy np. wynagradzania nauczycieli,udzielania pomocy materialnej

UCHWAŁA NR XII/77/2011 RADY GMINY PCIM z dnia 13 lipca 2011 r. w sprawie: zmian w uchwale Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku w sprawie  uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych  na terenie Gminy Pcim.  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn zm.), oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.  z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)­ Rada Gminy Pcim uchwala, co następuje:  § 1. Dokonuje się zmiany w treści § 2 uchwały Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006  roku  w sprawie  uchwalenia  regulaminu  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych na terenie Gminy Pcim (Dz. Urz. Woj. Mał. Nr 898, poz. 5456), który otrzymuje brzmienie:  ?Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim?. § 2. W  Regulaminie  udzielania  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie Gminy Pcim stanowiącym załącznik do uchwały Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października  2006 roku, wprowadza się następujące zmiany:  1. Dokonuje się zmiany w treści § 7 ust. 1 i 2, który otrzymuje brzmienie:  ?1.  Świadczenia  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  przyznaje  Dyrektor  Zakładu  Obsługi  Szkół  w Pcimiu  w drodze  decyzji  administracyjnej,  na  podstawie  upoważnienia  udzielonego  uchwałą  Nr  XLVIII/362/2010  Rady  Gminy  Pcim  z dnia  20  września  2010  roku  w sprawie:  upoważnienia  Dyrektora  Obsługi  Szkół  w Pcimiu  do  wydawania  decyzji  administracyjnych  w sprawach  świadczeń  pomocy  materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pcim.  2. Od decyzji Dyrektora o przyznaniu pomocy materialnej w określonej wysokości lub odmowy przyznania  pomocy, a także jej wstrzymania i cofnięcia służy wnioskodawcy odwołanie?. 2. W § 11 Regulaminu skreśla się ust.6 o treści:  ?Za  dochód  uważa  się  sumę  miesięcznych  przychodów  z miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku  bez  względu na tytuł i źródło ich uzyskania, pomniejszoną o:  a) podatek od osób fizycznych,  b) składki na ubezpieczenie zdrowotne,  c) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób?. 3. Dokonuje się zmiany numeracji w ten sposób, że: ust.7 § 11 Regulaminu otrzymuje nr 6.  4. Pozostałe zapisy uchwały Nr LIV/270/06 Rady Gminy Pcim z dnia 25 października 2006 roku pozostają bez  zmian.  § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pcim.  § 4. Uchwała  wchodzi  w życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  jej  ogłoszenia  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa Małopolskiego. 

Id: JIMOO­JCLFH­UFRTN­TNORK­XFFYI. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady Gminy  Pcim  Małgorzata Węgrecka

Id: JIMOO­JCLFH­UFRTN­TNORK­XFFYI. Podpisany

Strona 2

Uzasadnienie Zmian  w uchwale  dokonuje  się  w związku  z upoważnieniem  Dyrektora  Obsługi  Szkół  w Pcimiu  do  wydawania  decyzji  administracyjnych  w sprawach  świadczeń  pomocy  materialnej  o charakterze  socjalnym  dla  uczniów  zamieszkałych  na  terenie  Gminy  Pcim  udzielonym  uchwałą  Nr  XLVIII/362/2010  Rady  Gminy  Pcim  z dnia  20  września  2010  roku  oraz  z uproszczeniem  brzmienia  §  11  Regulaminu.  Celem  zmiany  jest  doprowadzenie  do  spójności aktów prawa miejscowego.   

Przewodniczący Rady Gminy  Pcim  Małgorzata Węgrecka

Id: JIMOO­JCLFH­UFRTN­TNORK­XFFYI. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XVI/78/2011 Rady Miasta Włodawa z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Włodawa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.7324

  uchwała nr XXXVIII/191/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 29 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Przesmyki

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr LVI/354/10 Rady Gminy Stoczek Łukowski z dnia 29 października 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stoczek Łukowski.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.2710

  uchwała Nr XIII/79/2011 Rady Gminy Wierzchowo z dnia 27 października 2011 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Wierzchowo

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXXVII/241/10 Rady Gminy Krzywda z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzywda.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.377.3331

  uchwała nr IX/68/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie: wyznaczenia miejsc poboru żwiru w granicach powszechnego korzystania z wód

 • DZ. URZ. 2011.377.3330

  uchwała nr VIII/55/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.377.3329

  uchwała nr VIII/50/2011 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 23 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Niedźwiedź

 • DZ. URZ. 2011.377.3328

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z komunalnych placów zabaw na terenie gminy Lipinki

 • DZ. URZ. 2011.377.3327

  uchwała nr VII/47/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 30 maja 2011r. w sprawie nadania nazwy urzędowej rondu w Wójtowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.