Logowanie

DZ. URZ. 2011.425.3985

Tytuł:

uchwała nr X/109/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-07
Organ wydający:Rady Miejskiej w Miechowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 425 pozycja: 3985
Hasła:inkasenci

UCHWAŁA NR X/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W MIECHOWIE z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie  Na  podstawie  art.18  ust.2  pkt.15,  art.40  ust.1  ustawy  z dnia  8 marca  1990r  o samorządzie  gminnym  /Dz.U.  z 2001r  Nr  142  poz.1591  z późn.zm/,  art.  19  pkt.2  ustawy  z dnia  12  stycznia  1991r  o podatkach  i opłatach  lokalnych /Dz.U. z 2010r Nr 95 poz.613 z późn.zm./  Rada Miejska w Miechowie uchwala co następuje:  § 1. Odwołuje  się  Krzysztofa  Gądka  ze  stanowiska  inkasenta  poboru  opłat  parkingowych  powołanego  uchwałami: 1). nr XXXIX/403/2006 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 28 sierpnia 2006r. w sprawie powołania  inkasenta  poboru  opłaty  parkingowej  w Rynku  Głównym  w Miechowie  2).  nr  XXXIX/404/2006  Rady  Miejskiej  w Miechowie  z dnia  28  sierpnia  2006r.  w sprawie  powołania  inkasenta  poboru  opłaty  parkingowej  na  Placu  Kościuszki  w Miechowie,  3).  nr  XXXIX/405/2006  Rady  Miejskiej  w Miechowie  z dnia  28  sierpnia  2006r.  w sprawie powołania inkasenta poboru opłaty parkingowej przy Północnej Pierzei Rynku w Miechowie.  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Miechów.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 2011r. 

Id: 44751A70­8FE6­4BF0­8291­B00F3D683616. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.350.2942

  uchwała nr IX/94/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych w Miechowie

 • DZ. URZ. 2011.466.4503

  uchwała nr XII/123/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 września 2011r. w sprawie odwołania inkasentów poboru opłat parkingowych i targowych w Miechowie

 • DZ. URZ. 2011.350.2940

  uchwała nr IX/92/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych i targowych

 • DZ. URZ. 2011.350.2941

  uchwała nr IX/93/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 17 czerwca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłat parkingowych

 • DZ. URZ. 2011.425.3984

  uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.425.3984

  uchwała nr X/108/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej

 • DZ. URZ. 2011.425.3983

  uchwała nr X/107/2011 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 18 lipca 2011r. w sprawie odwołania inkasenta poboru opłaty parkingowej

 • DZ. URZ. 2011.425.3982

  uchwała nr X/57/2011 Rady Gminy Kłaj z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie : Regulaminu korzystania z parku oraz urządzeń znajdujących się na terenie parku w miejscowości Kłaj

 • DZ. URZ. 2011.425.3981

  uchwała nr X/61/11 Rady Gminy Gołcza z dnia 1 lipca 2011r. zmiany Uchwały Nr XLIII/283/06 Rady Gminy w Gołczy z dnia 31 maja 2006r. w sprawie ustalenia czasu pracy placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i dyskotek.

 • DZ. URZ. 2011.425.3980

  uchwała nr VIII/102/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 11 lipca 2011r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu oraz określania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga szkolnego i psychologa.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.