Logowanie

DZ. URZ. 2011.42.988

Tytuł:

uchwała nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów na lata 2011 ? 2020

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-19
Organ wydający:Rada Miejska w Bytowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 42 pozycja: 988
Hasła:inne

UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W BYTOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Bytów na lata 2011 ? 2020 Na podstawie art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 6 i 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.1) ) uchwala się, co następuje: § 1. 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Ustala się przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej według źródeł finansowania zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały. 4. Ustala się założenia do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. § 2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań: 1) związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć, 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bytowa. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytowie.

1) Zmiany

tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz.

1020.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.xls Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bytów na lata 2011-2020 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.xls Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bytowie

Id: UOKFC-IWMOK-EBZOO-NOFSF-LTZSL. Podpisany

Strona 1

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2a.xls PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WEDŁUG ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/16/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.doc Założenia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Przewodniczący Leszek Waszkiewicz

Id: UOKFC-IWMOK-EBZOO-NOFSF-LTZSL. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.23.726

  uchwała nr IV/26/10 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Halinów na lata 2011-2020.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2003

  uchwała nr XI/113/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2012 - 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.6.230

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Klwów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.91.2925

  uchwała nr IV/25/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuszcz na lata 2011 - 2020

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.209

  uchwała nr XIV/76/2011 Rady Gminy Klwów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Umowa użyczenia nieruchomości gminnej

  Zgodnie z art 18 ust.2 pkt 9 lit a do wyłącznej kompetencji rady miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego (...)

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • Terminy doręczeń przez pocztę

  Mój dłużnik kwestionuje doręczenie u nakazu zapłaty przez awizo. I awizo było 4 I 2011 r., drugie 11 I 2011 r., zwrot 19 I 2011 r. Pełnomocnik dłużnika twierdzi, (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.42.987

  uchwała nr III/15/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Bytów na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.42.986

  uchwała nr VI/62/2011 Rady Miejskiej Rumi z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie opłat za przewóz osób środkami komunikacji miejskiej na terenie miasta Rumi

 • DZ. URZ. 2011.42.985

  uchwała nr VIk/V/50/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasta Wejherowa lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2011.42.984

  uchwała nr IV/26/2011 Rady Gminy Tuchomie z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2011 z dnia 14 stycznia 2011r. dotyczącej określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego i punktów przedszkolnych prowadzonych na terenie Gminy Tuchomie

 • DZ. URZ. 2011.42.983

  uchwała nr V/28/2011 Rady Gminy Stegna z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału Sołectwa Jantar

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.