Logowanie

DZ. URZ. 2011.432.4080

Tytuł:

uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Rada Gminy Osiek
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 432 pozycja: 4080
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR VII/47/2011 RADY GMINY OSIEK z dnia 10 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ Rada Gminy Osiek  uchwala:  § 1. 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu gminy:  a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 157.794,20 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały  b) plan dochodów budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt ,,a?  wynosi 21.492.103,64 zł  2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu gminy:  a) zwiększenie planu wydatków o kwotę 207.702,26 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały  b) plan wydatków budżetu gminy po dokonanych zmianach określonych w pkt ,,a?  wynosi 22.578.361,00 zł  3. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie  1.086.257,36 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków,  jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z  rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.086.257,36zł .  4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.733.189,36 zł i rozchody budżetu w kwocie  1.646.932,­ zł ­ zgodnie z załącznikiem Nr 3 do Uchwały.  5. Ustala się limity:  a) zobowiązań z tytułu kredytów na pokrycie planowanego deficytu budżetu do kwoty 0,­ zł  b) zobowiązań z tytułu kredytów zaciągniętych na spłatę zobowiązań wynikających z  zaciągniętych pożyczek oraz kredytów w wysokości 1.646.932,­ zł  6. Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2011 Rady Gminy Osiek Nr IV/26/2011 z dnia  31.01.2011 roku, otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.  7. Paragraf 6 ust. 2 Uchwały Budżetowej Gminy Osiek na rok 2011 Rady Gminy Osiek  Nr IV/26/2011 z dnia 31.01.2011 roku, otrzymuje nowe brzmienie:  ?Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:  dochody  i wydatki  związane  z realizacją  zadań  wykonywanych  na  podstawie  umów  lub  porozumień  między  jednostkami samorządu terytorialnego:   

Dział  1  750  Rozdział  2     75020  Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany §  3     Nazwa  4  Administracja  publiczna  Starostwa  Dochody  5  3 208,00  3 208,00  Wydatki  6  3 208,00  ­  Strona 1

2320 

75020 

801  80195  2320 

80195 

powiatowe  Dotacje celowe  otrzymane z powiatu  na zadania bieżące  realizowane na  podstawie  porozumień (umów)  między jednostkami  samorządu  terytorialnego  Starostwa  powiatowe  w tym:  (1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  ­ wynagrodzenia  i składki od nich  naliczane  Oświata  i wychowanie  Pozostała  działalność  Dotacje celowe  otrzymane z powiatu  na zadania bieżące  realizowane na  podstawie  porozumień (umów)  między jednostkami  samorządu  terytorialnego  Pozostała  działalność  w tym:  (1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  wydatki związane  z realizacją zadań  statutowych  jednostek  budżetowych 

3 208,00 

­ 

­ 

3 208,00 

­ 

3 208,00 

­ 

3 208,00 

2 402,26  2 402,26  2 402,26 

2 402,26  ­  ­ 

­ 

2 402,26 

­ 

2 402,26 

­ 

2 402,26 

RAZEM: 

5 610,26 

5 610,26 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osiek.  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.   

Przewodniczący Rady  Jerzy Czerny

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011 r. Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Osiek na 2011 rok   

Lp.  1  1.  Dział  2  700  Nazwa ­ Treść  3  GOSPODARKA  MIESZKANIOWA  w tym:  dochody bieżące  w tym:  wpływy z różnych  dochodów (§0970)  OŚWIATA  I WYCHOWANIE  w tym:  dochody bieżące  w tym:  dotacje celowe otrzymane  z powiatu na zadania  bieżące realizowane na  podstawie porozumień  (umów) między  jednostkami samorządu  terytorialnego (§2320)  GOSPODARKA  KOMUNALNA  I OCHRONA  ŚRODOWISKA  w tym:  dochody majątkowe  w tym:  dotacje celowe w ramach  programów  finansowanych z udziałem  środków europejskich  oraz środków, o których  mowa w art. 5 ust. 1 pkt  3 oraz ust. 3 pkt 5 i  6 ustawy, lub płatności  w ramach budżetu  środków europejskich (§  6207)  RAZEM  Zwiększenie planu  dochodów w zł  4  1.148,62  1.148,62  1.148,62  Zmniejszenie planu  dochodów w zł  5  ­  ­  ­ 

2. 

801 

2.402,26  2.402,26 

­  ­ 

2.402,26 

­ 

3. 

900 

154 243,32 

­ 

154 243,32 

­ 

154 243,32 

­ 

157 794,20 

­ 

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 1

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Czerny

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011 r. Zmiana planu wydatków budżetu Gminy Osiek na 2011 r.   

Lp.  1  1.  Dział  2  600  60014  Rozdział  3  Nazwa ­ Treść  4  Transport  i łaczność  Drogi publiczne  powiatowe  w tym:  wydatki majątkowe  w tym:  ­ wydatki  inwestycyjne:  przebudowa drogi  powiatowej nr 1859  K od drogi  wojewódzkiej nr DW  948 w Nowej Wsi do  drogi wojewódzkiej  Nr DW 949  w Osieku  Drogi publiczne  gminne  w tym:  wydatki bieżące  1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  ­ wydatki związane  z realizacją zadań  statutowych  jednostek  budżetowych  wydatki majątkowe  w tym:  ­ wydatki  inwestycyjne  w tym:  ­ budowa chodnika  i parkingu przy ulicy  Kościelnej  Oświata  i wychowanie  Pozostała  działalność  wydatki bieżące  1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  ­ wydatki związane  Zwiększenia planu  wydatków w zł  5  157 500,00  75 000,00  75 000,00  Zmniejszenia planu  wydatków w zł  6  ­  ­  ­ 

75 000,00 

­ 

60016 

82 500,00  60 500,00  60 500,00 

­ 

60 500,00 

22 000,00  22 000,00 

­  ­ 

22 000,00 

­ 

2. 

801  80195 

2.402,26  2 402,26  2 402,26 

­  ­  ­ 

2 402,26 

­  Strona 1

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

z realizacją zadań  statutowych  jednostek  budżetowych  3.  851  85121  Ochrona zdrowia  Lecznictwo  ambulatoryjne  w tym:  wydatki bieżące  w tym:  1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  ­ wydatki związane  z realizacją zadań  statutowych  jednostek  budżetowych  Pomoc społeczna  Świadczenia  rodzinne,  świadczenia  z funduszu  alimentacyjnego  oraz składki na  ubezpieczenia  emerytalne  i rentowe  z ubezpieczenia  społecznego  w tym:  wydatki bieżące  1) wydatki bieżące  jednostek  budżetowych  ­ wydatki związane  z realizacją zadań  statutowych  jednostek  budżetowych  Gospodarka  komunalna  i ochrona  środowiska  Oświetlenie ulic,  placów, i dróg  w tym:  wydatki majątkowe  w tym:  ­ wydatki  inwestycyjne  w tym:  budowa oświetlenia  przy ulicy Kościlnej  oraz Przecznica  Kultura fizyczna  Obiekty sportowe  27 000,00  27 000,00  27 000,00  ­  ­  ­ 

27 000,00 

­ 

27 000,00 

­ 

4. 

852 

3 300,00 

­ 

85212 

3 300,00 

­ 

3 300,00  3 300,00 

­  ­ 

3 300,00 

­ 

5. 

900 

9 000,00 

­ 

90015 

9 000,00  9 000,00  9 000,00 

­  ­  ­ 

9 000,00 

­ 

6. 

926  92601 

8 500,00  8 500,00 

­  ­ 

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 2

w tym:  wydatki majątkowe  w tym:  ­ wydatki  inwestycyjne  w tym:  wydatki na programy  finansowane  z udziałem środków,  o których mowa  w art. 5 ust. 1 pkt 2 i  3 ustawy ­ budowa  gminnego kompleksu  sportowo­ rekreacyjnego  w miejscowości  Osiek  RAZEM (1 ­ 6) 

8 500,00  8 500,00 

­  ­ 

8 500,00 

­ 

207 702,26 

­ 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Czerny

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011 r. Zmiana planu przychodów i rozchodów budżetu Gminy Osiek na 2011 r.   

Lp.  1  1.  2.  3.  4.  Nazwa­treść  2  Dochody budżetu gminy  Wydatki budżetu gminy  Wynik ­ deficyt  Przychody budżetu  w tym:  kredyt długoterminowy  wolne środki jako nadwyżka  środków pieniężnych na  rachunku bieżącym budżetu  wynikającej z rozliczeń  pożyczek, kredytów z lat  ubiegłych  Rozchody budżetu  w tym?  spłata pożyczki zaciągniętej  w WFOśiGW  spłata kredytu na  sfinansowanie deficytu w roku  2007  spłata kredytu na  sfinansowanie deficytu w roku  2008  spłata kredytu na budowę sali  gimnastycznej przy SP nr 2 w  Osieku  spłata kredytu na budowe  Plan przed zmianą w zł  3  21 334 309,44  22 370 658,74  1 036 349,30  2 683 281,30  1 646 932,00  Zwiększenie planu w zł  4  157 794,20  207 702,26  49 908,06  49 908,06  ­  Zmniejszenie planu w zł  5  ­  ­  ­  ­  ­  Plan po zmianach w zł  6  21 492 103,64  22 578 361,00  1 086 257,36  2 733 189,36  1 646 932,00 

1 036 349,30 

49 908,06 

­ 

1 086 257,36 

5. 

1 646 932,00  73 600,00  96 000,00 

­  ­  ­ 

­  ­  ­ 

1 646 932,00  73 600,00  96 000,00 

240 000,00 

­ 

­ 

240 000,00 

313 332,00  138 000,00 

­  ­ 

­  ­ 

313 332,00  138 000,00 

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 1

kanalizacji II etap  spłata kredytu na  sfinansowanie deficytu w roku  2009  spłata kredytu na  sfinansowanie deficytu w roku  2009 oraz wcześniej  zaciągnietych zobowiazań  spłata kredytu na wcześniej  zaciągnietych zobowiazań  spłata kredytu na  sfinansowanie deficytu w roku  2010 

250 000,00 

­ 

­ 

250 000,00 

236 000,00 

­ 

­ 

236 000,00 

204 000,00  96 000,00 

­  ­ 

­  ­ 

204 000,00  96 000,00 

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Czerny

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Osiek w 2011 rok   

Dział  1  150  Rozdział  2  15011  Nazwa  3  Przetwórstwo przemysłowe  Rozwój przedsiebiorczości  Rodzaj dotacji z budżetu  4  Dla jednostek sektora  finansów publicznych  5  77 581,00  77 581,00  77 581,00  1 064 298,00  242 462,00  Dotacja celowa na zadanie  inwestycyjne  60014  Drogi publiczne powiatowe  Dotacja celowa na zadanie  inwestycyjne  801  80104  Oświata i Wychowanie  Przedszkola  Dotacja celowa na zadanie  bieżące  803  80395  Szkolnictwo Wyższe  Pozostała działalność  Dotacja celowa na zadanie  inwestycyjne  852  85203  Pomoc Społeczna  Ośrodki wsparcia  Dotacja celowa na zadanie  bieżące  Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany 750,00  750,00  750,00  3 000,00  3 000,00  3 000,00  1 000,00  242 462,00  821 836,00  821 836,00  94 981,00  94 981,00  94 981,00  Dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych  6 

Dotacja celowa na zadanie  bieżące  600  60013  Transport i łączność  Drogi publiczne wojewódzkie 

Strona 1

85214 

Zasiłki i pomoc w naturze oraz  składki na ubezpieczenia  emerytalne i rentowe  Dotacja celowa na zadanie  bieżące 

1 000,00  1 000,00  7 500,00  7 500,00  Dotacja celowa na zadanie  bieżące  7 500,00  25 078,00  25 078,00  Dotacja celowa na zadanie  inwestycyjne  25 078,00  488 000,00  488 000,00  Dotacja podmiotowa na  zadana bieżące  488 000,00  144 000,00  144 000,00  Dotacja celowa na zadanie  bieżące  Razem:  1 761 188,00  144 000,00  145 000,00 

853  85311 

Pozostałe zadania w zakresie  polityki społecznej  Rehabilitacja zawodowa  i społeczna osób  niepełnosprawnych 

900  90002 

Gospodarka komunalna  i ochrona środowiska  Gospodarka odpadami 

921  92116 

Kultura i ochrona dziedzictwa  narodowego  Biblioteki 

926  92605 

Kultura fizyczna  Zadania z zakresu kultury  fizycznej 

OGÓŁEM DOTACJE: 1 906 188,00 zł  w tym:  ­ dotacje podmiotowe: 488 000, 00 zł  ­ dotacje celowe: 1.418.188,00 zł  w tym:  ­ dotacje celowe w zakresie wydatków bieżących: 325 812,00 zł  ­ dotacje celowe inwestycyjne: 1.092.376,00 zł 

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 2

 

Przewodniczący Rady  Jerzy Czerny

Id: ZUNLJ­QTEUZ­RQXUR­NKMEP­NWZAP. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.2544

  uchwała nr XLIX/285/2010 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenów położonych w miejscowości Osiek Jasielski ? część I

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.1479

  uchwała nr VI/26/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Osiek Jasielski na 2011 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1204

  uchwała nr VII/32/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/23/11 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek Jasielski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.3691

  porozumienie Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 9 listopada 2011r. zawarte pomiędzy Gminą Osiek Jasielski a Miastem Jasło dotyczące realizacji zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.64.1203

  uchwała nr VI/23/2011 Rady Gminy Osiek Jasielski z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Osiek Jasielski w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.432.4079

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 24 marca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.432.4078

  uchwała nr X/65/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 21 lipca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.432.4077

  uchwała nr IX/63/11 Rady Gminy Niedźwiedź z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetu gminy Niedźwiedź na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.432.4076

  uchwała nr XII/141/2011 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany budżetu miasta i gminy na 2011 rok oraz zmiany Uchwały Budżetowej Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna na rok 2011 - Nr III/9/2010 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.432.4075

  uchwała nr 87/X/2011 Rady Gminy Łącko z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany w budżecie gminy oraz w uchwale budżetowej na 2011 rok nr 9/IV/2011 Rady Gminy w Łącku z dnia 28 stycznia 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.