Logowanie

DZ. URZ. 2011.432.4085

Tytuł:

uchwała nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 22 czerwca 2011r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-09-12
Organ wydający:Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 432 pozycja: 4085
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR 10/II/2011 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU GMIN ZIEMI GORLICKIEJ z dnia 22 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r.

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póżn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 i art. 73a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Zgromadzenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej uchwala, co następuje: § 1. Zwiększa się dochody budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r. o kwotę 805.385,37 zł, w tym: 1) dochody bieżące o kwotę 6.765,00 zł. 2) dochody majątkowe o kwotę 798.620,37 zł. - jak w załączniku nr 1. § 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 r. o kwotę 805.385,37 zł, w tym: 1) wydatki bieżące o kwotę 6.765,00 zł. 2) wydatki majątkowe o kwotę 798.620,37 zł. - jak w załączniku nr 2. 2. Wydatki bieżące budżetu ustalone w ust. 1 pkt 1 obejmują: 1) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 6.765,00 zł, z czego: - wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6.765,00 zł. 3. Wydatki majątkowe budżetu ustalone w ust. 1 pkt 2 obejmują: - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 798.620,37 zł. § 3. Budżet Związku Gmin Ziemi Gorlickiej po dokonanych zmianach wynosi: 1. Dochody - 23.305.131,95 zł, w tym: 1) dochody bieżące 116.816,00 zł. 2) dochody majątkowe 23.188.315,95 zł. 2. Wydatki - 23.336.652,99 zł, w tym: 1) wydatki bieżące 145.339,11 zł. a) wydatki jednostek budżetowych, z czego: - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 83.277,37 zł,

Id: UWKHS-ZZVTN-CSYUH-KYZSN-CYRXW. Podpisany Strona 1

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 62.061,74 zł. 2) wydatki majątkowe 23.191.313,88 zł. a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne 23.191.313,88 zł. 3. Przychody - 31.521,04 zł. § 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Gmin Ziemi Gorlickiej. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Id: UWKHS-ZZVTN-CSYUH-KYZSN-CYRXW. Podpisany

Strona 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 22 czerwca 2011 r. Zmiany dochodów budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na rok 2011

Lp. Dział 1 750 Administracja publiczna Pozostała działalność, w tym: Dochody bieżące

Treść

Zwiększenia Zmniejszenia 805 385,37 805 385,37 6 765,00 -

wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących (§ 2900) Dochody majątkowe 1) wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§ 6650) Razem zwiększenia: w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe 6 765,00 798 620,37 805 385,37 798 620,37 -

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Id: UWKHS-ZZVTN-CSYUH-KYZSN-CYRXW. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 10/II/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 22 czerwca 2011 r. Zmiany wydatków budżetu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na 2011 rok

Lp. Dział Rozdział 1 750 75095 Administracja publiczna Pozostała działalność w tym Wydatki bieżące 1) wydatki jednostek budżetowych w tym

Nazwa

Zwiększenia Zmniejszenia 805 385,37 805 385,37 6 765,00 6 765,00 6 765,00 798 620,37 798 620,37 798 620,37 -

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych - na zadanie pn: ?Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Ziemi Gorlickiej? Razem w tym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe

805 385,37 6 765,00 798 620,37

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej Bogdan Musiał

Id: UWKHS-ZZVTN-CSYUH-KYZSN-CYRXW. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2012.2918

  uchwała nr 1/I/2011 Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2012

 • DZ. URZ. 2010.440.3235

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2010.284.1890

  obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 28 maja 2010r. w sprawie ogłoszenia zmiany statutu Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z siedzibą w Gorlicach

 • DZ. URZ. 2011.432.4070

  budżet nr 1/I/2011 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Gorlickiej z dnia 28 lutego 2011r. Uchwała Budżetowa Związku Gmin Ziemi Gorlickiej na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.36.1032

  uchwała nr 34/2009 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Przeworskiej z dnia 11 marca 2009r. w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Ziemi Przeworskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.432.4084

  uchwała nr XV/95/11 Rady Miejskiej w Zatorze z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: dokonania zmian budżetu i uchwały budżetowej Gminy Zator na 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.432.4083

  uchwała nr X/86/11 Rady Gminy Siepraw z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Siepraw na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.432.4082

  uchwała nr IX / 74 / 2011 Rady Gminy Raciechowice z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany budżetu gminy na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.432.4081

  uchwała nr VIII/43/2011 Rady Gminy Polanka Wielka z dnia 2 września 2011r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Polanka Wielka na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2011.432.4080

  uchwała nr VII/47/2011 Rady Gminy Osiek z dnia 10 czerwca 2011r. w sprawie: zmiany planu budżetu gminy na 2011 rok


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.