Logowanie

DZ. URZ. 2011.46.1067

Tytuł:

uchwała nr iv/14/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-26
Organ wydający:Rada Gminy Puck
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 46 pozycja: 1067
Hasła:nazwy placów,mostów i ulic

UCHWAŁA NR IV/14/11 RADY GMINY PUCK z dnia 17 lutego 2011 r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości DARZLUBIE. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 Ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. z późn. zm./ Rada Gminy Puck uchwala, co następuje : § 1. 1. Nadaje się nazwę NA MARYNKU , ulicy w miejscowości DARZLUBIE , oznaczonej geodezyjnie jako działka Nr 178/3. 2. Położenie ulicy określa szkic sytuacyjny, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puck. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy mrg. inż. Kazimierz Czernicki

Id: GCUOT-YQZIR-JNAPT-RNFJQ-CFSGB. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr iv/14/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011 r. Zalacznik1.jpg Załącznik do uchwały IV-14-11

Id: GCUOT-YQZIR-JNAPT-RNFJQ-CFSGB. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.46.1068

  uchwała nr VI/15/11 Rady Gminy Puck z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości LEŚNIEWO.

 • DZ. URZ. 2012.1027

  uchwała nr XV/8/12 Rady Gminy Puck z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO.

 • DZ. URZ. 2010.113.2194

  uchwała nr XL/69/10 Rady Gminy Puck z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie: uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MIEROSZYNO.

 • DZ. URZ. 2010.83.1508

  uchwała nr XXXVIII/38/10 Rady Gminy Puck z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości MRZEZINO

 • DZ. URZ. 2010.94.1814

  uchwała nr XXXIX/45/10 Wójta Gminy Puck z dnia 20 maja 2010r. w sprawie:uzupełnienia nadania nazw ulicom w miejscowości POŁCHOWO.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązywanie uchwały rady gminy

  Jaką moc ma Uchwała Rady Miasta? Czy ona obowiązuje wszystkich?

 • Wejście w życie uchwały rady gminy

  Po jakim czasie od uchwalenia, wchodzi w życie uchwała rady gminy w przedmiocie planu zagospodarowania przestrzennego?

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Odwołanie skarbnika przy sprzeciwie rady

  Zgodnie z ustawą samorządową, skarbnika gminy powołuje i odwołuje rada na wniosek wójta. Czy przy wniosku wójta, uzasadniającego odwołanie na skutek strat spowodowanych (...)

 • Najem lokali z mieszkaniowego zasobu gminy

  Czy gmina powołując się na własną uchwałę Rady Miejskiej w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy ma prawo odmówić przydziału (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.46.1066

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Malbork z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów inwestycyjnych w obrębie Nowa Wieś, (arkusz 4 - obecnie nazywanych Osiedlem Unii Europejskiej) -zawartych pomiędzy ulicami; Francuską Norweską, Estońską a terenem zieleni parkowej oznaczonej symbolem ZP 11

 • DZ. URZ. 2011.46.1065

  uchwała nr VII/29/2011 Rady Gminy Kaliska z dnia 30 marca 2011r. w sprawie inkasa podatków od nieruchomości, rolnego, leśnego

 • DZ. URZ. 2011.46.1064

  uchwała nr V/21/2011 Rady Gminy Gniewino z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

 • DZ. URZ. 2011.46.1063

  uchwała nr V/27/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału sołectwa Skarszów Górny i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

 • DZ. URZ. 2011.46.1062

  uchwała nr V/26/2011 Rady Gminy Dębnica Kaszubska z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie podziału sołectwa Krzywań i utworzenia dwóch odrębnych sołectw.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.