Logowanie

DZ. URZ. 2011.469.4548

Tytuł:

uchwała nr XIII/91/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 24 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-05
Organ wydający:RADA GMINY TRZYCIĄŻ
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 469 pozycja: 4548
Hasła:Oświata,przedszkola,żłobki

UCHWAŁA NR XIII/91/2011 RADY GMINY TRZYCIĄŻ z dnia 24 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych: Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Michałówce, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Tarnawie. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591 ze zm) w związku z przepisem art. 14a ust 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (t.j. DzU z 2004 r Nr 256 poz. 2572 ze zm) oraz na postawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2010 r r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz.U z 2010 r., Nr 161 poz. 1080) Rada Gminy uchwala co następuje: § 1. Zmienia się uchwałę Nr XXXV/204/2009 Rady Gminy Trzyciąż z dnia 22 maja 2009 r w ten sposób, że: 1) W §1 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu: ?Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu? zmienia się na oznaczenie: ?Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Trzyciążu?. 2) W §1 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu: ?Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Michałówce? zmienia się na oznaczenie: ?Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Michałówce?. 3) W §1 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/204/2009 dotychczasowe oznaczenie punktu przedszkolnego w brzmieniu: ? Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Tarnawie? zmienia się na oznaczenie: ?Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Tarnawie?. 4) §3 pkt 1 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Szczegółowe zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Trzyciążu zawiera załącznik Nr 1 do Uchwały?. 5) §3 pkt 2 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Szczegółowe zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Michałówce zawiera załącznik Nr 2 do Uchwały?.6) §3 pkt 3 Uchwały Nr XXXV/204/2009 w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Szczegółowe zasady organizacyjne Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Tarnawie zawiera załącznik Nr 3 do Uchwały?.§ 2. 1) W Załączniku Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 zmienia się zapis punktu I.1. w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Ustala się nazwę punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Trzyciążu. Adres Punktu: Trzyciąż 70; 32-353 Trzyciąż?. 2) W Załączniku Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009:a) zmienia się zapis punktu I.1. w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Ustala się nazwę punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Michałówce. Adres Punktu: Michałówka 23; 32-353 Trzyciąż?.b) zmienia się zapis punktu III.8 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Nauczycieli i pracowników Punktu zatrudnia oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzyciążu.?3) W Załączniku Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009a) zmienia się zapis punktu I.1 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Ustala się nazwę punktu przedszkolnego, zwanego dalej Punktem: Punkt Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Trzyciążu z siedzibą w Tarnawie. Adres Punktu: Tarnawa 152; 32-353 Trzyciąż?.b) zmienia się zapis punktu III.8 w ten sposób, że w miejsce dotychczasowego otrzymuje brzmienie: ?Nauczycieli i pracowników Punktu zatrudnia oraz dokonuje wobec nich czynności z zakresu prawa pracy Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzyciążu.?

Id: AJODK-VDOAS-GDNEM-PUYPE-QXKUM. Podpisany Strona 1

§ 3. Pozostałe zapisy Uchwały Rady Gminy Trzyciąż Nr XXXV/204/2009 z dnia 22 maja 2009 r. oraz pozostałe zapisy Załączników do tej uchwały pozostają bez zmian.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzyciąż§ 5. Uchwała wchodzi w życie w 14 dni po opublikowaniu jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z mocą od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Trzyciąż Lucjan Gajda

Id: AJODK-VDOAS-GDNEM-PUYPE-QXKUM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr VI/40/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 17 maja 2011r. w sprawie: wprowadzenia zmian do Uchwały Nr V/39/2011 Rady Miejskiej w Szlichtyngowej z dnia 14 kwietnia 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jędrzychowicach.

 • DZ. URZ. 2011.180.1427

  uchwała nr VI/23/11 Rady Miejskiej w Rabce-Zdroju z dnia 26 stycznia 2011r. w sprawie: utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Rabce-Zdroju.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XXIII/121/2009 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 lutego 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Punktów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Gościeszowicach

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.141.4510

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Siedzowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.19.776

  uchwała nr XXV/319/2009 Rady Miejskiej w Gryficach z dnia 3 marca 2009r. w sprawie uruchomienia punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gryficach.

porady prawne online

Porady prawne

 • Pomoc w formie posiłku dla uczniów

  Od 1 stycznia 2009 r. istnieje możliwość udzielania pomocy w formie posiłku uczniom albo dzieciom korzystającym z zajęć w ramach rocznego przygotowania przedszkolnego (...)

 • Wcześniejsze skierowanie dziecka do szkoły

  Niektóre dzieci rozpoczynają naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej o rok wcześniej niż rówieśnicy. Jakie akty prawne regulują obowiązek szkolny, a zwłaszcza (...)

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego

  Zapisałam dziecko do przedszkola z powodów osobistych nie mogę dziecka przyprowadzać do przedszkola na godzinę 8 rano tylko na 9 i do godziny 12 a nie do 13. Nauczycielka (...)

 • Woźny jako pracownik samorządowy

  Czy do woźnego w szkole podstawowej mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych?

 • Rodzaj umowy o pracę nauczyciela

  W pierwszym roku pracy byłam zatrudniona na cz.określony w wymiarze 1 etatu w gimnazjum.W drugim roku na cały etat w szk.podstawowej+1,5 godz.jako dopełnienie etatu (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.469.4547

  uchwała nr XIV/83/2011 Rady Gminy Pcim z dnia 5 września 2011r. w sprawie: zmian w uchwale Nr XLII/315/2010 Rady Gminy Pcim z dnia 26 marca 2010 roku w sprawie ustalenia organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Armii Krajowej w Pcimiu.

 • DZ. URZ. 2011.469.4546

  uchwała nr IX-62-2011 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Sułoszowa Nr VI/31/2011 z 28 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia zasad odpłatności za świadczenia udzielane przez przedszkola dla których organem prowadzącym jest Gm,ina Sułoszowa

 • DZ. URZ. 2011.469.4545

  uchwała nr XII/79/2011 Rady Miasta Mszana Dolna z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w Mieście Mszana Dolna.

 • DZ. URZ. 2011.469.4544

  uchwała nr X/80/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lipinki ? wieś Lipinki działka nr 2055/73, część działki nr 2055/55

 • DZ. URZ. 2011.469.4543

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 13 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/60/11 Rady Gminy Lipinki z dnia 17 czerwca 2011 w sprawie ustalenia opłat za pobyt dziecka w przedszkolach samorządowych i oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Lipinki


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.