Logowanie

DZ. URZ. 2011.48.1112

Tytuł:

uchwała nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Pomorskiego
Data ogłoszenia:2011-04-29
Organ wydający:Rada Gminy Rzeczenica
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 48 pozycja: 1112
Hasła:planowanie przestrzenne

UCHWAŁA NR VI/38/11 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn Na podstawie art. 20 ust. 1 i art. 27 ustawy w związku z art. 3 ust. 1, art. 15, art. 17 i art. 29 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, zm. z 2004 r. Dz. U. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz.954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127 poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201 poz. 1237 i Nr 220 poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124; Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996 i nr 155, poz. 1043) oraz art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), stwierdzając zgodność z ustaleniami ?Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rzeczenica?, uchwalonego uchwałą Rady Gminy w Rzeczenicy Nr XXII/119/2004 z dnia 23 września 2004 r. Rada Gminy uchwala : § 1. Zmianę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/124/04 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 27 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 160, poz. 3371 z dnia 27 grudnia 2004r.), dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn, w granicach określonych na załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały w skali 1:1000, zwaną dalej zmianą planu. Rozdział 1. Przepisy ogólne § 2. Zmiana planu, o której mowa w § 1, obejmuje obszar działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4, położonych w Gwieździnie gm. Rzeczenica, o powierzchni 1,4703 ha. § 3. Przedmiotem ustaleń zmiany planu są: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku zmiany planu literami MN, RI; 2) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDD. § 4. 1. Integralną częścią uchwały jest rysunek zmiany planu, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany planu stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Do obowiązujących ustaleń zmiany należą następujące oznaczenia graficzne: 1) granica obszaru objętego zmianą planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym sposobie użytkowania - ściśle określone; 3) linie podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania - ściśle określone; 4) maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy;

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany Strona 1

5) linie wymiarowe. § 5. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Gminy; 2) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek zmiany w miejscowym planie na mapie sytuacyjno wysokościowej w skali 1:1000, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały; 3) liniach rozgraniczających - należy przez to rozumieć linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 4) maksymalnej nieprzekraczalnej linii zabudowy - należy przez to rozumieć minimalną odległość projektowanego budynku od linii rozgraniczającej przylegającej drogi lub granicy działki; 5) terenie - należy przez to rozumieć teren wyznaczony na rysunku planu miejscowego liniami rozgraniczającymi, oznaczony literami określającymi rodzaj przeznaczenia i sposób zagospodarowania terenu; 6) przepisach odrębnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi. Rozdział 2. Przeznaczenie i ogólne zasady zagospodarowania terenów § 6. 1. Przeznaczenie terenów wydzielonych liniami rozgraniczającymi: 1) teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i rekreacji indywidualnej, oznaczony na rysunku zmiany planu literami MN, RI; 2) teren drogi publicznej dojazdowej, oznaczony na rysunku zmiany planu literami KDD. 2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, dopuszcza się: a) zabudowę mieszkaniową jednorodzinną lub rekreacji indywidualnej wolno stojącą; b) podział na działki budowlane wyłącznie zgodnie z liniami podziału wewnętrznego terenów o tym samym sposobie użytkowania; c) łączenie działek w celu realizacji potrzeb jednego inwestora; d) realizację ogrodzeń o wysokich walorach estetycznych i wyglądzie zharmonizowanym z otoczeniem; e) lokalizację budynków gospodarczych (względnie garaży) lub gospodarczo ? garażowych wolno stojących, o architekturze nawiązującej do architektury budynków mieszkalnych lub rekreacji indywidualnej, ewentualnie dobudowanych do tych budynków, tworzących z nimi jednolitą bryłę architektoniczną; 2) na terenach, o których mowa w ust.1 pkt 1, wprowadza się zakaz: a) lokalizowania garaży blaszanych, b) budowy ogrodzeń pełnych. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: 1) uwzględnić nakazy, zakazy i ograniczenia wynikające z położenia w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu ?Okolice Jezior Krępsko i Szczytno?, zawarte w obowiązującym akcie prawnym dotyczącym jego utworzenia; 2) należy wyznaczyć miejsce do czasowego gromadzenia odpadów stałych z możliwością ich łatwego wywozu na teren przeznaczony do ich gromadzenia lub unieszkodliwiania wskazany przez władze gminne - gospodarka odpadami musi być zgodna z przepisami odrębnymi; 3) przed uzyskaniem przez inwestora pozwolenia na budowę wymagane jest, w zależności od potrzeb, uściślenie warunków geotechnicznych i hydrologicznych podłoża zgodnie z przepisami odrębnymi; 4) budynki należy projektować w sposób zapewniający harmonijne wkomponowanie w krajobraz i otaczającą zabudowę z uwzględnieniem ust. 6; 5) na granicy funkcji chronionych muszą być spełnione wszystkie określone przepisami odrębnymi normy;

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 2

6) przy realizacji i użytkowaniu planowanego zagospodarowania terenu należy zastosować takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które ograniczą negatywny wpływ na środowisko; 7) konieczne jest stosowanie zabezpieczeń szkodliwych substancji w celu niedopuszczenia do ich kontaktu z wodami opadowymi przedostającymi się do powierzchni glebowej; 8) projektowane użytkowanie i zagospodarowanie terenu nie może stanowić źródła zanieczyszczenia dla środowiska gruntowo ? wodnego; 9) zaleca się zastosowanie zieleni izolacyjnej w celu zmniejszenia emisji spalin oraz poziomu hałasu; 10) należy ograniczyć w maksymalnym stopniu szczelne utwardzenie nawierzchni dróg dojazdowych, parkingów i ciągów pieszych; 11) uwzględnić przepisy dotyczące ochrony gatunkowej w sprawie gatunków dziko występujących roślin, zwierząt i grzybów objętych ochroną, zgodnie z obowiązującymi przepisami odrębnymi. 4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: w południowo ? wschodniej części terenu MN, RI wyznacza się strefę ograniczonej ochrony archeologiczno - konserwatorskiej ?W III?, w której ustala się obowiązek przeprowadzenia interwencyjnych badań archeologicznych w formie nadzoru archeologicznego prowadzonego w trakcie realizacji inwestycji w zakresie określonym inwestorowi pozwoleniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, po zakończeniu których teren może być trwale zainwestowany, a w przypadku stwierdzenia reliktów archeologicznych ustala się konieczność przeprowadzenia archeologicznych badań ratowniczych, zgodnie z przepisami odrębnymi; 5.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych: przestrzeń publiczną w granicach uchwalenia planu stanowi docelowo teren drogi publicznej dojazdowej, wymieniony w ust. 1 pkt 2. 6. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: 1) ustala się obowiązek zachowania maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy wykreślonych na rysunku zmiany planu; 2) budynki mieszkalne i rekreacji indywidualnej o wysokości max. II kondygnacji nadziemnych (parter + poddasze użytkowe - dopuszcza się ściankę kolankową poddasza do 1,2 m) i max. 10,5 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych; 3) dopuszcza się podpiwniczenie, o ile pozwolą na to warunki gruntowo - wodne; 4) budynki gospodarcze lub gospodarczo ? garażowe parterowe z dopuszczeniem poddasza użytkowego i wysokości max. 6,0 m npt licząc od średniej rzędnej terenu w obrysie rzutu budynku do górnej krawędzi kalenicy; 5) poziom posadowienia parteru budynków - max. 0,5 m powyżej średniej pierwotnej wysokości terenu w obrysie rzutu budynku; 6) dachy o spadku połaci od 45o do 55o dwuspadowe o jednakowym kącie nachylenia połaci lub wielospadowe, kryte dachówką ceramiczną lub materiałami dachówkopodobnymi w kolorach naturalnej cegły, brązowym lub grafitowym; 7) zabudowa działki nie może przekroczyć 30% jej powierzchni, a w przypadku łączenia dwóch lub więcej działek 45% powierzchni jednej z nich; 8) wprowadza się nakaz pozostawienia co najmniej 50% powierzchni działki biologicznie czynnej; 9) obowiązuje zasada lokalizowania tylko jednego budynku mieszkalnego lub rekreacji indywidualnej na jednej wydzielonej działce. 7. Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych: nie ustala się. 8. Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym: zgodnie z warunkami określonymi w ust. 2 pkt 1 ppkt b i c.

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 3

9. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: ustala się obowiązek zapewnienia nienaruszalnego przepływu wód i pozostawienia istniejącego rowu melioracyjnego bez zmiany jego użytkowania, z możliwością wkomponowania go w projektowane zagospodarowanie działki. 10. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury tech-nicznej: 1) teren KDD o szerokości 5,0 m przeznacza się na poszerzenie projektowanej w planie, o którym mowa w § 7, drogi publicznej dojazdowej; 2) ustala się obsługę komunikacyjną wydzielonych działek budowlanych wyłącznie z przylegających dróg publicznych; 3) na terenie KDD dopuszcza się realizację sieci uzbrojenia terenu i urządzeń infrastruktury technicznej; 4) na każdej z wydzielonych działek budowlanych należy przewidzieć co najmniej 1 miejsce postojowe lub garaż dla samochodów użytkowników stałych i 1 miejsce postojowe dla samochodów użytkowników przebywających okresowo; 5) zaopatrzenie w wodę z rozbudowanej sieci wodociągowej; 6) odprowadzenie wód opadowych z połaci dachowych bezpośrednio do gruntu w granicach działki lub do odbiornika; 7) odprowadzenie ścieków do wiejskiego systemu kanalizacji sanitarnej - do czasu objęcia terenu ogólnowiejskim układem kanalizacyjnym dopuszcza się tymczasowe gromadzenie ścieków w szczelnych bezodpływowych wybieralnych zbiornikach przeznaczonych na ścieki z udokumentowanym okresowym wywozem do oczyszczalni przez komunalne, specjalistyczne przedsiębiorstwo, ale po wybudowaniu zbiorczej kanalizacji sanitarnej wszystkie obiekty należy obowiązkowo podłączyć do sieci, a zbiorniki bezwzględnie zlikwidować, gdyż nie dopuszcza się funkcjonowania równocześnie kanalizacji sanitarnej i zbiorników bezodpływowych; 8) dopuszcza się zaopatrzenie w gaz po doprowadzeniu gazociągu ? na wniosek zainteresowanych inwestorów po przeprowadzeniu analiz techniczno ? ekonomicznych uzasadniających daną inwestycję; 9) zaopatrzenie w energię elektryczną z projektowanego złącza kablowego nr 401 ustawionego na linii kablowej niskiego napięcia wyprowadzonej w pierwszym etapie z istniejącej stacji transformatorowej ?Gwieździn II, a docelowo z projektowanej stacji transformatorowej zlokalizowanej poza granicami opracowania planu na terenie oznaczonym symbolem B7TR, zgodnie z opracowanym mpzp terenu zabudowy turystycznej Gwieździn ? Olszanowo, uchwalonym w 2004 r.; 10) zaopatrzenie w ciepło z wykorzystaniem źródeł własnych niskoemisyjnych i nieemisyjnych. 11. Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów: nie ustala się. 12. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust.

4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: w przypadku zbywania nieruchomości ustala się stawkę w wysokości 30%. 13. Ustalenia w zakresie obrony cywilnej: 1) 1) zapewnić dla obszaru w granicach uchwalenia zmiany źródła nieskażonej wody pitnej i technologicznej w ilościach co najmniej minimalnych, przewidzianych dla okresu ograniczonych dostaw wody, zgodnie z ?Dokumentacją zapewnienia funkcjonowania publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę pitną w warunkach specjalnych dla gminy Rzeczenica?; 2) obszar w granicach uchwalenia zmiany nie leży na terenie bezpośredniego lub potencjalnego zagrożenia powodzią. Rozdział 3. Przepisy końcowe § 7. W zakresie uregulowanym niniejszą uchwałą tracą moc ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica, uchwalonym uchwałą Nr XXIII/124/04 Rady Gminy w Rzeczenicy z dnia 27 października 2004r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 160, poz. 3371 z dnia 27 grudnia 2004r.), dla części terenu RZ, w granicach działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 obręb geodezyjny Gwieździn, zgodnie z oznaczeniem na załączniku Nr 4 do uchwały.

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany Strona 4

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rzeczenica. § 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz publikacji na stronie internetowej gminy i wchodzi w życie po upływie 30 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy mgr Zygmunt Wilczyk

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 5

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 r. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy turystycznej dla działek nr 385/1, 385/2, 385/3, 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej Gwieździn-Olszanowo gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1,nr 385/2, nr385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn.25 sierpnia 2010 r., nie wniesiono żadnych uwag. W okresie wyłożenia projektu zmiany planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko do publicznego wglądu w dniach od 14 lipca 2010 r. do 11 sierpnia 2010 r. oraz w terminie 14 dni po tym okresie, tj. do dnia 25 sierpnia 2010 r., nie wniesiono żadnych uwag.

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 r. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania do projektu zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej GWIEŹDZIN-OLSZANOWO gm. Rzeczenica dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn. Realizacja zamierzeń inwestycyjnych określonych w projekcie zmiany miejscowego planu nie wymaga ponoszenia kosztów z budżetu gminy na wykonanie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które są zadaniami własnymi gminy. Dla realizacji zamierzeń budowlanych obiektów określonych w projekcie zmiany miejscowego planu należy wykonać ich przyłączenie do odpowiednich sieci infrastruktury technicznej. Koszt wykonania przyłączenia obciąża inwestora realizującego inwestycję.

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/38/11 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 24 marca 2011 r. Zmiana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy turystycznej dla działek nr 385/1, nr 385/2, nr 385/3 i nr 385/4 w obrębie geodezyjnym Gwieździn

Id: JFGKD-EZVRJ-KSUOW-XJQCE-ZKVOH. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.110.2123

  uchwała nr XLVI/333/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na okręgi, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2012.2513

  uchwała nr XIX/ 137/12 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 14 czerwca 2012r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2010.110.2122

  uchwała nr XLVI/332/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.166.5205

  uchwała nr XIII/76/2011 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Świerże Górne, obrębie geodezyjnym Wilczkowice Górne i obrębie geodezyjnym Michałówka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.3022

  uchwała nr XVIII/163/2012 Rady Miejskiej w Kozienicach z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym miasta Kozienice i obrębie geodezyjnym PSK Kozienice ? zwanego ?Kozienice Północ?

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.48.1111

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 lutego 2011r. zmieniająca uchwałę nr IV/23/2011 w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. 2011.48.1110

  uchwała nr VI/36/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Potęgowo w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz ustalenie opłat za ich korzystanie.

 • DZ. URZ. 2011.48.1109

  uchwała nr IV/23/2011 Rady Gminy Potęgowo z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub radą działalności pożytku publicznego, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących ich działalności statutowej.

 • DZ. URZ. 2011.48.1108

  uchwała nr V/30/2011 Rady Gminy Parchowo z dnia 7 marca 2011r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie gminy Parchowo

 • DZ. URZ. 2011.48.1107

  uchwała nr II/25/2011 Rady Gminy Kościerzyna z dnia 4 marca 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia dla przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Kościerzyna

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.