Logowanie

DZ. URZ. 2011.484.4678

Tytuł:

uchwała nr XIII/90/11 Rady Gminy w Drwini z dnia 10 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-14
Organ wydający:Rada Gminy w Drwini
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 484 pozycja: 4678
Hasła:Sport i turystyka

UCHWAŁA NR XIII/90/11 RADY GMINY W DRWINI z dnia 10 października 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dot. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu  w Gminie Drwinia  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010  r.  o sporcie  (Dz.  U.  Nr  127,  poz.  857zm.  Dz.U.  Nr  151,  poz.  1014)  Rada  Gminy  w Drwini  u c  h  w a  l  a ,  co  następuje:  § 1. W uchwale Nr IV/10/2011 Rady Gminy w Drwini z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie określenia warunków  i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Drwinia zmienia się § 3 pkt. 3 nadając mu brzmienie: ? §  3 pkt.  3 Wnioski  o przyznanie  dotacji  powinny  być  złożone  w terminie  określonym  w ogłoszeniu  Wójta  Gminy  Drwinia o naborze wniosków.?  § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Drwinia.  § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.   

Przewodniczący Rady  Małgorzata Bawół

Id: VCBND­AKUHS­RWGHO­FUCGK­CZRED. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.143.2963

  uchwała nr II/11/2010 Rady Miejskiej w Przecławiu z dnia 1 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przecław

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2779

  uchwała nr XIX/167/2012 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 maja 2012r. uchylająca uchwalę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gminę Wronki

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.661

  uchwała nr 14/IV2011 Rady Gminy Krzywcza z dnia 27 stycznia 2011r. określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Krzywcza

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.28.670

  uchwała nr V/22/2011 Rady Gminy Świlcza z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Świlcza.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.16.391

  uchwała nr IV/10/2010 Rady Gminy Przemyśl z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Przemyśl.

porady prawne online

Porady prawne

 • Zmiana statutu banku

  Czy każda zmiana statutu banku wymaga zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego?

 • Sprawozdania finansowe stowarzyszenia

  Czy stowarzyszenie powinno składać sprawozdania finansowe?

 • Asystent rodziny

  W gminie funkcjonuje stanowisko asystenta rodziny, zgodnie z ustawą o asystencie rodziny i systemie pieczy zastępczej. W celu pracy asystenta z rodziną niezbędna jest (...)

 • ESOch w gospodarstwie rolnym

  Posiadam gospodarstwo rolne na terenie gminy L. Baza gospodarstwa przeznaczona pod zabudowę to teren ok 6 ha. Chciałbym zawrzeć umowę z operatorem telefonii komórkowej (...)

 • Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego

  Czy spółka z o.o. zarejestrowana w KRS w 2003 roku podlega badaniu sprawozdania finansowego w myśl art. 64 pkt. 3?

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.484.4677

  uchwała nr IX / 70 / 2011 Rady Gminy Budzów z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.484.4676

  uchwała nr XIII-102-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia cen biletów za przejazdy autobusami MZK sp. z o. o. w Kętach

 • DZ. URZ. 2011.484.4675

  uchwała nr IX/61/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia Tatrzańskiej Agencji Rozwoju,Promocji i Kultury

 • DZ. URZ. 2011.484.4674

  uchwała nr IX/60/11 Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie zasad i trybu używania herbu i flagi Powiatu Tatrzańskiego

 • DZ. URZ. 2011.484.4673

  uchwała nr 63/X/2011 Rady Powiatu Nowotarskiego z dnia 28 lipca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za zakwaterowanie w Bursie Szkolnictwa Ponadgimnazjalnego w Nowym Targu ul. Bolesława Wstydliwego 14.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.