Logowanie

DZ. URZ. 2011.49.409

Tytuł:

uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Gminy Babice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 409
Hasła:Utrzymanie czystości i porządku

UCHWAŁA NR IV/12/2010 RADY GMINY BABICE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z art.7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236 poz. 2008 z późn.zm.)oraz § 1-4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006 r. Nr 5, poz.33) Rada Gminy Babice uchwala, co następuje: § 1. Określa się wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, stanowiące załącznik Nr 1 oraz o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stanowiące załącznik Nr 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany

Strona 1

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010 r. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Babice. § 1. Określa się następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego: 1. Pojazdów: a) pojazdy stosowane do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, b) przedsiębiorca powinien dysponować lub posiadać co najmniej: - jeden samochód specjalistyczny bezpylny typu śmieciarka do odbierania niesegregowanych odpadów komunalnych, - jeden samochód przystosowany do zbiórki pozostałych odpadów selektywnie zbieranych przez właścicieli nieruchomości, c) pojazdy powinny być dostosowane do rodzaju pojemników do zbiórki odpadów i powinny spełniać standardy techniczne, określone w przepisach szczególnych, d) pojazdy powinny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 2. Pojemników: a) pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę właścicielowi nieruchomości, z którym zawarł umowę na odbieranie odpadów komunalnych (niesegregowanych, zbieranych selektywnie), winny spełnić następujące wymagania : - zapewnić gwarancję bezpieczeństwa dla obsługi podczas ich opróżniania i dla osób zbierających odpady oraz powinny być dopasowane do urządzeń załadowczych pojazdów, - spełniać wymagania obowiązujących Polskich Norm lub posiadać deklarację zgodności wystawioną przez producenta, b) pojemniki winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy (firmy), adresu i numeru telefonu, c) oznakowane kolorowe worki (rodzaj odpadu oraz oznakowanie przedsiębiorcy) stosowane są dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów na terenie nieruchomości. Przedsiębiorca wyposaża właścicieli w worki na podstawie zawartej umowy na odbiór odpadów. 3. Bazy transportowej: a) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie, której będą garażowane środki transportu do wywozu odpadów i przechowywane pojemniki, b) przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym, z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, z wyznaczonymi miejscami do magazynowania pojemników i kontenerów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniających wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne oraz przepisy ustawy Prawo budowlane. § 2. Określa się wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 1. Wymagania sanitarne: a) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych winny być myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażone, przy realizacji w/w obowiązku przedsiębiorca powinien korzystać ze specjalistycznej myjni,

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany Strona 1

b) przedsiębiorca powinien zapewnić możliwość mycia pojemników do gromadzenia odpadów i ich odkażanie na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, c) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący: uszkodzenia infrastruktury technicznej, zanieczyszczenia tras wywozu (zarówno odpadami jak i odciekami) zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi oraz emisji nadmiernego hałasu i zapylenia, d) przedsiębiorca powinien utrzymać teren bazy transportowej w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym, e) przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki, nie rzadziej niż raz w roku oraz dodatkowo na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości, f) przedsiębiorca ma obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z częstotliwością określoną w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice (Uchwała Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r.) g) przewożone selektywnie odebrane odpady komunalne, muszą być zabezpieczone przed rozwiewaniem i rozpylaniem. 2. Wymagania porządkowe: a) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku opracowanego zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), b) przedsiębiorca, do wniosku, jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, c) świadczenie usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy i na warunkach w niej określonych, d) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawienia dowodów wykonania usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości i rodzaju odebranych odpadów oraz ceny, e) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczeń usług, przy czym ewidencja umów, powinna zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, - adres nieruchomości, - rodzaj (kod) odpieranych odpadów, - częstotliwość odbioru, f) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Babice, g) przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać do Urzędu Gminy Babice wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na odbieranie odpadów komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, h) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania do Urzędu Gminy Babice, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności, zgodnie z art. 9a ust.

2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) i) przedsiębiorąca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, powinien udokumentować gotowość ich przyjęcia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, j) przedsiębiorca powinien wyposażyć pracowników w oznakowaną odzież ochronną. § 3. Określa się wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów: Przedsiębiorca ma obowiązek przekazania odebranych od właścicieli nieruchomości:

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany

Strona 2

a) niesegregowanych odpadów komunalnych, które nie zostały poddane odzyskowi, na składowisko odpadów komunalnych spełniające wymagania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), b) odpadów roślinnych do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art.9 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), c) niesegregowanych odpadów nadających się do odzysku i odpadów z selektywnej zbiórki do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), d) odpadów wielkogabarytowych do instalacji bądź miejsc spełniających wymagania art.9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), e) odpadów z remontów do miejsc i instalacji, zgodnie z dyspozycją art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. § 4. 1. Przedsiębiorca ma obowiązek ograniczenia masy składowych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 2. Maksymalny dopuszczalny poziom składowania odpadów komunalnych, ulegających biodegradacji odebranych przez przedsiębiorcę określa się zgodnie z gminnym planem gospodarki odpadami. 3. Udział przedsiębiorcy w rynku usług stanowi iloraz masy niesegregowanych odpadów komunalnych odebranych przez przedsiębiorcę i łącznej masy tych odpadów odebranych z terenu Gminy Babice w danym roku. 4. Przedsiębiorca ma obowiązek przedstawienia sposobu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 1. § 5. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełnienia przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) 2. Wygaśniecie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonywania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. § 6. Działalność przedsiębiorcy w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości winna być prowadzona zgodnie z Programem Ochrony Środowiska i Planem Gospodarki Odpadami dla Gminy Babice (Uchwała Nr XLVI/383/2006 Rady Gminy z dnia 8 września 2006 r.) oraz Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice (Uchwała Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r.), a także zgodnie z powszechnie obwiązującymi przepisami prawa i unormowaniami.

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany

Strona 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010 r. Wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice. § 1. Określenie wymagań w zakresie wyposażenia technicznego: 1. Pojazdów: a) pojazdy stosowane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem, b) pojazdy, o których mowa w ust. 1, winny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617), c) pojazdy winny być oznakowane w sposób czytelny i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy, poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu przedsiębiorcy. 2. Bazy transportowej: a) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością, na terenie, której będą garażowane środki transportu, b) przedsiębiorca powinien posiadać bazę transportową z terenem utwardzonym z wyznaczonymi miejscami do parkowania pojazdów, zabezpieczoną przed dostępem osób postronnych, spełniającą wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe i sanitarne oraz spełniającą przepisy ustawy Prawo budowlane.

§ 2. Określenie wymagań w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych: 1. Wymagania sanitarne: a) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winny być myte po zakończeniu pracy, a część spustowa winna być odkażona po dokonaniu opróżnienia zbiornika, przy realizacji obowiązku wyżej wymienionego przedsiębiorca powinien korzystać ze specjalistycznej myjni, b) przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w sposób nie powodujący: uszkodzeń infrastruktury technicznej, zanieczyszczenia tras wywozu, zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, emisji nadmiernego hałasu, przepełnienia zbiornika, do którego przepompowywane są ścieki, niewłaściwego opróżniania, a tym samym zanieczyszczeniu powierzchni ziemi i wód gruntowych. 2. Wymagania porządkowe: a) przedsiębiorca winien złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), na podstawie procedury opracowanej przez Urząd Gminy Babice, b) przedsiębiorca, do wniosku, jest obowiązany dołączyć zaświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, c) świadczenie usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych może być prowadzone wyłącznie na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości na warunkach w niej określonych, d) przedsiębiorca ma obowiązek opróżniania zbiorników bezodpływowych z częstotliwością ustaloną ze stacją zlewną, e) przedsiębiorca zobowiązany jest do wystawiania dowodów wykonanej usługi (faktur VAT lub rachunków) z podaniem daty odbioru, ilości wywiezionych nieczystości ciekłych oraz ich ceny,

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany Strona 1

f) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług, oraz dowodów przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną. Przy czym ewidencja umów powinna zawierać następujące informacje: - imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, - adres nieruchomości, - datę zawarcia umowy, - pojemność zbiornika bezodpływowego, - częstotliwość opróżniania, g) przedsiębiorca zobowiązany jest do udostępniania ewidencji umów i dowodów świadczenia usług upoważnionym pracownikom Urzędu Gminy Babice, h) przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie do 15 dnia po upływie każdego miesiąca sporządzić i przekazać go Urzędu Gminy Babice wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu zawarł umowy na opróżnienie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w poprzednim miesiącu umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły; wykaz powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę oraz adres właściciela nieruchomości oraz adres nieruchomości, i) przedsiębiorca zobowiązany jest do sporządzania i przekazania do Urzędu Gminy Babice, w terminie do końca pierwszego kwartału za poprzedni rok kalendarzowy, informacji dotyczącej prowadzonej działalności zgodnie z art. 9 a ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), j) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, powinien udokumentować gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, k) przedsiębiorca powinien wyposażyć pracowników w oznakowaną odzież ochronną. § 3. Określenie wymagań w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych: Przedsiębiorca ma obowiązek przekazywania nieczystości ciekłych do stacji zlewnych wskazanych przez przedsiębiorcę świadczącego usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków albo innej stacji położnej najbliżej w stosunku do obsługiwanego obszaru. § 4. 1. Wydane zezwolenie może być cofnięte bez odszkodowania w przypadku nie wypełniania przez przedsiębiorcę wymagań określonych w niniejszej uchwale zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 2. Wygaśnięcie lub cofnięcie zezwolenia nie zwalnia przedsiębiorcy z wykonania obowiązków dotyczących wymagań sanitarnych i ochrony środowiska zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), 3. Zastrzega się prawo nałożenia dodatkowych warunków prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, jeżeli wymagać tego będą względy ochrony środowiska lub inne, po przeprowadzeniu kontroli realizacji warunków zezwolenia. § 5. Działalność przedsiębiorcy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych winna być prowadzona zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Babice (Uchwała Nr XLVII/395/2006 Rady Gminy Babice z dnia 27 października 2006 r.), a także zgodnie z powszechnie obowiązującym przepisami prawa i unormowaniami.

Id: ZVAYK-GXDRF-UVSKH-PTESA-VVHOH. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.159.300

  uchwała nr X/66/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/61/2011 Rady Gminy Ciasna z dnia 24.05.2011 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.1863

  uchwała nr VI/35/ 2011 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Rokietnica

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.43.1418

  uchwała nr VI/22/11 Rady Gminy w Olszance z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.213.7140

  uchwała nr XLI/197/10 Rady Miejskiej w Mordach z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający sie o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 • DZ. URZ. 2010.96.1859

  uchwała nr XLII/132/2010 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 maja 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Łęczyce.

porady prawne online

Porady prawne

 • Wywóz ścieków do oczyszczalni

  Jakie warunki musi spełniać rolnik, który będzie wywoził nieczystości ciekłe na oczyszczalnie ścieków na własne potrzeby?

 • Wywóz śmieci

  Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej (...)

 • Wywóz nieczystości firma i dom

  Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją (...)

 • Opłaty za wywóz nieczystości w gminie

  Prawo miejscowe zobowiązuje mnie do wywozu szamba określoną ilość razy w miesiącu. Nieruchomość traktuję jako rekreacyjną a przepisy prawa miejscowego zobowiązują (...)

 • Obowiązki zbierającego zużyty sprzęt

  Jesteśmy firmą informatyczną zajmującą się obsługą informatyczną firm. W zakres naszych obowiązków wchodzi między innymi zakup na terenie kraju, sprzętu komputerowego (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.49.408

  uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.49.407

  uchwała nr 6/13/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2011.49.406

  uchwała nr V/61/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

 • DZ. URZ. 2011.48.405

  uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

 • DZ. URZ. 2011.48.404

  uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej opłaty miejscowej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.