Logowanie

DZ. URZ. 2011.49.410

Tytuł:

uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Gminy Babice
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 410
Hasła:Sport i turystyka

UCHWAŁA NR IV/14/2010 RADY GMINY BABICE z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10, art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2010r. Nr 127, poz. 857 ze zm.) oraz art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). Rada Gminy w Babicach uchwala, co następuje: § 1. Określa się warunki i tryb wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu na obszarze Gminy Babice. I. Warunki wspierania sportu § 2. Wsparcie finansowe w formie dotacji celowych na rozwój sportu może otrzymać podmiot propagujący wszelkie formy aktywności fizycznej, które poprzez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach. § 3. Dotacje może uzyskać podmiot, który nie jest zaliczany do sektora finansów publicznych i nie działa w celu osiągnięcia zysku, a jego siedziba mieści się na terenie Gminy Babice i obejmuje swym działaniem jej mieszkańców. § 4. Dotacje udzielane na realizację zadań w zakresie wspierania rozwoju sportu mogą być przeznaczone na udział we współzawodnictwie sportowym oraz na organizowanie imprez o charakterze sportowym o zasięgu lokalnym. § 5. 1. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie prowadzenia działań szeroko rozumianego sportu wśród mieszkańców gminy, które wpisują się we wskazany cel publiczny z tego zakresu. Wspólnym celem jest m.in. dbanie o prawidłowy rozwój młodego pokolenia, rozwój psychofizyczny mieszkańców Gminy, stworzenie możliwości i odpowiednich warunków dla aktywnego wypoczynku mieszkańców, uświadamianie dzieci i młodzieży o znaczeniu sportu dla zdrowia, pokazanie prawidłowych wzorców i rywalizacji fair play z poszanowaniem rywala, nabywanie umiejętności wygrywania i godnego ponoszenia przegranych. W ramach udzielanych dotacji finansowane mogą być wydatki w zakresie rozwoju sportu w następujących kategoriach: 1) realizacja programów szkolenia sportowego; 2) zakup sprzętu sportowego; 3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach; 4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego; 5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej ? jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez klub. w tym w szczególności: a) opłaty do Związku Sportowego; b) koszty uczestnictwa w rozgrywkach sportowych, w tym organizowanych przez polskie związki sportowe lub podmioty działające z ich upoważnienia; c) koszty obsługi sędziowskiej i medycznej; d) koszty utrzymania trenerów i instruktorów; e) koszty zakupu sprzętu sportowego, strojów sportowych, artykułów medycznych pierwszej pomocy i symbolicznych nagród;

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany Strona 1

f) koszty zakupu artykułów konsumpcyjnych niezbędnych do realizacji zadania; g) koszty pośrednie, w szczególności koszty mediów, czynszu, koszty administracyjne, obsługi księgowej; h) utrzymanie w niezbędnym zakresie infrastruktury sportowej; i) stypendia sportowe dla wybitnych sportowców; j) koszty zorganizowania imprezy sportowej innej niż uczestnictwo drużyny we współzawodnictwie ligowym; k) dofinansowanie wyjazdów na zawody dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z Gminy Babice reprezentujących Gminę. 2. Dotacje nie będą udzielane w szczególności na: a) remonty budynków; b) zadania i zakupy inwestycyjne; c) zakup nieruchomości; d) działalność gospodarczą; e) koszty promocji; f) premie dla zawodników; g) koszty transferu zawodnika z innego klubu sportowego; h) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na podmiot lub członka tego podmiotu; i) zobowiązania podmiotu wynikające z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia; j) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji; k) koszty, które zostaną uznane za zbędne lub poniesione bez uzasadnienia merytorycznego. § 6. W roku budżetowym beneficjent w trybie niniejszej uchwały otrzymuje z budżetu Gminy Babice dotacje na zadanie objęte wnioskiem i umową. Dofinansowanie może być przyznane do wysokości 95% planowanych kosztów realizacji zadania. Środki własne organizacji określa się na poziomie minimum 5% realizacji zadania i są to środki finansowe. § 7. Formą wsparcia rzeczowego rozwoju sportu może być udostępnienie nieruchomości lub lokalu, do których Gmina Babice posiada tytuł prawny, podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu w celu organizowania zajęć i imprez sportowych dla mieszkańców Gminy. Udostępnienie może nastąpić na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej każdorazowo z podmiotem uzyskującym takie wsparcie. II. Tryb wspierania rozwoju sportu § 8. 1. Dotacja, o której mowa może być udzielona w ramach ogłoszonego konkursu 2. Wójt Gminy Babice podaje do publicznej wiadomości, w sposób zwyczajowo przyjęty, ogłoszenie o konkursie w tym termin i miejsce składania wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy oraz wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, z co najmniej siedmiodniowym wyprzedzeniem. 3. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały. § 9. 1. Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie dotacji bierze się pod uwagę w szczególności: a) przedstawioną kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania z zaznaczeniem udziału środków własnych, środków z innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania dotacji z budżetu gminy; b) możliwość realizacji zadania przez wnisokodawcę - jego zdolność organizacyjną i merytoryczną do realizacji zadania; c) efektywność zadania - rezultaty realizacji zadania; d) doświadczenie podmiotu ubiegającego się o dotację w realizacji tego typu przedsięwzięć; e) kompletność formalna i merytoryczna wniosku;

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany Strona 2

f) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na dotacje. 2. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Babice wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku. § 10. 1. Wójt Gminy w drodze konkursu rozpatruje wnioski o udzielenie dotacji w terminie do 14 dni od daty złożenia wniosku i przyznaje dotacje w trybie indywidualnych rozstrzygnięć, od których nie przysługuje tryb odwoławczy 2. Wykaz beneficjentów, którym przyznano dofinansowanie będzie zamieszczony na tablicy ogłoszeń i stronach internetowych Urzędu Gminy Babice. 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, beneficjentowi przysługuje możliwość negocjacji i zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacja z dotacji. III. Umowa o dotację oraz rozliczenie dotacji § 11. 1. Przekazywanie środków odbywa się na podstawie umowy pisemnej o dofinansowanie zadania, zawartej pomiędzy Gminą a beneficjentem, któremu przyznano dofinansowanie. 2. Umowę sporządza się na czas realizacji zadania i powinna ona zawierać w szczególności: a) oznaczenie stron, b) określenie czasu, na jaki zostaje zawarta, c) szczegółowy opis zakresu rzeczowego realizowanego zadania (cel udzielenia dotacji), d) określenie wysokości dotacji, jaka została przyznana oraz termin i tryb jej płatności, a także jej wykorzystania i rozliczenia, e) określenie sposobu kontroli realizacji zadania i wydatkowania dotacji, f) określenie sposobu i terminu zwrotu dotacji z tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem, g) zobowiązanie beneficjenta do poddania się kontroli w zakresie objętym umową, h) określenie warunków wypowiedzenia umowy.

§ 12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się, za zgodą stron, możliwość zmiany w ciągu roku zakresu rzeczowego oraz warunków realizacji zadania w formie pisemnego aneksu do umowy. § 13. 1. Dotacje na realizację zadania przekazuje się na rachunek bankowy beneficjenta na warunkach określonych w umowie (tj. mogą być przekazywane w transzach). 2. Nie wykorzystane środki finansowe należy zwrócić na wskazany w umowie rachunek. § 14. Upoważnione osoby przez Wójta Gminy sprawują nadzór oraz dokonują kontroli i oceny realizacji zadania, a w szczególności: a) stanu realizacji zadania, b) efektywności, rzetelności i jakości wykonania zadania, c) prawidłowości wykorzystania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania, d) prowadzenia dokumentacji określonej w przepisach prawa i w postanowieniach umowy. § 15. 1. Beneficjent, który otrzymał dotację jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia sprawozdania z wykonania zadania określonego w umowie w terminie maksymalnie 15 dni po upływie okresu, na który umowa została zawarta lub zrealizowaniu kolejnego etapu zadania. W przypadku gdy umowa została zawarta na rok budżetowy sprawozdanie należy złożyć nie później niż do 31 grudnia. 2. Okresem sprawozdawczym jest rok budżetowy. 3. Wzór sprawozdania stanowi załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. § 16. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sposobie wykorzystania dotacji wstrzymuje się przekazywanie kolejnych transz dotacji, a dotychczas przekazywana kwota podlega zwrotowi wraz z odsetkami jak dla zaległości podatkowych od dnia przekazania dotacji podmiotowi dotowanemu.

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany Strona 3

§ 17. Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienależytego jej wykonania. § 18. Traci moc uchwała nr XXVIII/226/2009 Rady Gminy Babice z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Babice, a także uchwała nr XXIX/239/2009 Rady Gminy Babice z dnia 20 marca 2009r w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/226/2009 z dnia 20 lutego 2009r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Babice. § 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Babice. § 20. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Babice Wiesław Domin

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010 r. WNIOSEK na realizację zadania publicznego w ramach wsparcia rozwoju sportu na terenie Gminy Babice

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 1

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 2

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 3

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 4

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010 r. SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE*/KOŃCOWE*)1) z wykonania zadania z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Babice

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 1

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 2

Id: FODER-EVAIF-QIACN-UDUDO-AQYWE. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr V/25/2011 Rady Gminy Świedziebnia z dnia 30 marca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Świedziebnia

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr XV/132/11 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 29 listopada 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez gminę Skwierzyna

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.17

  uchwała nr XII/57/2011 Rady Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w Mszanowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gmine Nowe Miasto Lubawskie

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.29.684

  uchwała nr IV.23.2011 Rady Miejskiej w Sieniawie z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie: określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Miasto i Gminę Sieniawa.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.280.4482

  uchwała nr X/48/11 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 30 września 2011r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/37/11 z dnia 20 czerwca 2011 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Czajków.

porady prawne online

Porady prawne

 • Czerwony pasek na świadectwie

  Pytanie dotyczy przepisów regulujących czerwony pasek na świadectwie. Czy aktualny jest zapis § 18 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 (...)

 • Odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów

  W jakich sytuacjach ustawa o gospodarce nieruchomościami zezwala na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów?

 • Odstąpienie od przetargu

  Tryb sprzedaży nieruchomości należących do PKP SA reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 1997 roku, w sprawie określenia szczegółowych zasad i (...)

 • Zawieszenie postępowania - warunki zabudowy

  Czy po wydaniu przez gminę decyzji odmawiającej ustalenia warunków zabudowy, w przypadku gdy nastąpiło odwołanie strony i organ odwoławczy przekazał sprawę do ponownego (...)

 • Działalność statutowa stowarzyszenia

  Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową w zakresie rozwoju i popularyzacji sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży. Aby pozyskać środki na dział. (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.49.409

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.408

  uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.49.407

  uchwała nr 6/13/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2011.49.406

  uchwała nr V/61/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.

 • DZ. URZ. 2011.48.405

  uchwała nr III/18/2010 Rady Miasta Zakopane z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miasto Zakopane oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.