Logowanie

DZ. URZ. 2011.49.411

Tytuł:

uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-04
Organ wydający:Rada Miejska w Tuchowie
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 49 pozycja: 411
Hasła:Zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR III/33/2010 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm./ oraz art. 211 ust. 4, 212 i 237 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. nr 157, poz. 1240 z 2009 r./, Rada Miejska w Tuchowie uchwala, co następuje: § 1. 1. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 1 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Plan dochodów budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok wg źródeł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 394.591,00 zł. 2. Wprowadza się zmiany w Tabeli nr 2 do Uchwały budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Plan wydatków budżetu Gminy Tuchów na 2010 rok, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. W wyniku wprowadzonych zmian, zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 957.977,00 zł. 3. Zmniejsza się plan przychodów budżetowych o kwotę 563.386,00 zł , z tego: w § 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 201.149,00 zł, w § 952 Zaciągnięte kredyty na finansowanie planowanego deficytu w wysokości 362.237,00 zł., 4. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z Budżetu Gminy Tuchów w roku 2010 podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 2.793.619,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne /WPI/ na lata 2010 - 2014, otrzymuje brzmienie załącznika nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Prognoza sfinansowania długu Gminy Tuchów w latach 2009 - 2018, otrzymuje brzmienie załącznika nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na 2010 rok - Przychody i rozchody Gminy Tuchów na 2010 rok, otrzymuje brzmienie załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. § 2. Budżet gminy po zmianach przedstawia się następująco: 1) Planowane dochody - 51.351.274,22 zł - dochody bieżące - 47.127,363,22 zł - dochody majątkowe - 4.223.911,00 zł 2) Planowane wydatki - 54.343.268,22 zł - wydatki bieżące - 44.283.403,22 zł

Id: LSYKV-ZIHIP-QZYMX-WRLVY-SDJYG. Podpisany Strona 1

- wydatki majątkowe - 10.059.865,00 zł 3) Planowane przychody - 6.163.700,00 zł 4) Planowane rozchody - 3.171.706,00 zł 5) Planowany deficyt - 2.991.994,00 zł § 3. 1. § 1 pkt. 3 i 4 Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 2.991.994,00 zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: a). zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 1.927.220,00 zł, b). wolnych środków w kwocie 1.064.774,00 zł . 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 6.163.700,00 zł i rozchody budżetu w kwocie 3.171.706,00 zł ? zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 3". 2. § 5 pkt 2 Uchwały Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku otrzymuje nowe, następujące brzmienie: "2. zobowiązań z tytułu nowych kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ? do kwoty 1.927.220,00 zł , z tego na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - do kwoty 552.900,00 zł." § 4. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Tuchowa. § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej mgr Ryszard Wrona

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik1.pdf PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie

Id: LSYKV-ZIHIP-QZYMX-WRLVY-SDJYG. Podpisany

Strona 2

z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik2.pdf PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik3.pdf ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2010 ROK Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik4.pdf LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE NA LATA 2010-2014 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik5.pdf PROGNOZA SFINANSOWANIA DŁUGU GMINY TUCHÓW W LATACH 20092018 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010 r. Zalacznik6.pdf PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY TUCHÓW NA 2010 ROK

Id: LSYKV-ZIHIP-QZYMX-WRLVY-SDJYG. Podpisany

Strona 3
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.313.2596

  uchwała nr VIII/71/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2010.542.4076

  uchwala nr LII/369/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 września 2010r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2010.715.6109

  uchwała nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. 2011.492.4748

  uchwała nr XIII/94/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie: zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2011 Nr IV/37/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 26 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. 2012.2601

  uchwała nr XXI/154/2012 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie zmian w Uchwale nr IX/75/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Tuchów.

porady prawne online

Porady prawne

 • Decyzje podatkowe

  Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach (...)

 • Wygaśnięcie mandatu członka rady nadzorczej

  Członek rady nadzorczej spółki z o. o. został powołany do rady nadzorczej na zwyczajnym zgromadzeniu wspólników 31 maja 2006 roku na okres trzyletniej kadencji. Zgodnie (...)

 • Obliczanie odsetek od zaległych odsetek

  W jaki sposób należy obliczać odsetki od zaległych odsetek?

 • Pomoc de minimis - kolejne lata

  Jestem małym podatnikiem. W latach 2008-2010 skorzystałem z jednorazowej amortyzacji. Łącznie w ciągu 3 lat nie przekroczyłem 200 tyś euro (zamortyzowałem łącznie (...)

 • Pies bez kagańca

  W przypadku, gdy w rejonie brak Straży Miejskiej, kto ma prawo ukarać właściciela, którego pies biega bez kagańca i bez smyczy wbrew wszelkim zasadom i uchwale Gminnej (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.49.410

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.409

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.408

  uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.49.407

  uchwała nr 6/13/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

 • DZ. URZ. 2011.49.406

  uchwała nr V/61/11 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLII/686/10 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie utworzenia wspólnie z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Archidiecezją Krakowską oraz Gminą Wadowice instytucji kultury pn. Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.