Logowanie

DZ. URZ. 2011.50.412

Tytuł:

decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 412
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Katowice, dnia 21 stycznia 2011 r. PREZES URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI NR OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS

DECYZJA w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit.a, b i c w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz.104 i Nr 81, poz. 530) oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 Nr 6, poz. 18), po rozpatrzeniu wniosku zawartego w piśmie z dnia 7 września 2010 r., przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (zwanego w dalszej części decyzji ?Przedsiębiorstwem?) postanawiam 1)zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez Przedsiębiorstwo, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji, 2)ustalić współczynniki korekcyjne Xr, określające projektowaną poprawę efektywności funkcjonowania Przedsiębiorstwa oraz zmianę warunków wykonywania przez to Przedsiębiorstwo działalności gospodarczej w następnym roku stosowania taryfy, w stosunku do poprzedniego roku stosowania taryfy:a) dla działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła - w wysokości 0,5 %,b) dla działalności gospodarczej w zakresie przesyłania i dystrybucji ciepła - w wysokości 0,1 %, 3)ustalić okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr, o których mowa w punkcie 2 - do dnia 31 marca 2013 r. Uzasadnienie Na podstawie art. 61 §1 ustawy ? Kodeks postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa, posiadającego koncesje na: wytwarzanie ciepła, przesyłanie ciepła i dystrybucję ciepła oraz obrót ciepłem, w dniu 8 września 2010 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo. Zgodnie z art. 47 ust. 1 i ust. 2 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne posiadające koncesje ustala taryfę dla ciepła oraz proponuje okres jej obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w art. 44-46 ustawy ? Prawo energetyczne. W trakcie niniejszego postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego stwierdziłem, że Przedsiębiorstwo ustaliło taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy ? Prawo energetyczne i przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291). Ceny i stawki opłat za usługi przesyłowe skalkulowane zostały przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy wraz z uzasadnionym zwrotem z kapitału zaangażowanego w działalność ciepłowniczą. Zaproponowany przez Przedsiębiorstwo okres obowiązywania taryfy i współczynników korekcyjnych Xr uznałem za właściwy z punktu widzenia tak interesów samego Przedsiębiorstwa, jak i obsługiwanych przez nie odbiorców.

Id: BVTIF-UMFWN-BZIUT-HZINF-TACKS. Podpisany Strona 1

Mając powyższe na uwadze orzeczono, jak w sentencji. POUCZENIE 1)Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie ? Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za moim pośrednictwem, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy ? Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 §1 Kodeksu postępowania cywilnego). 2)Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o zmianę decyzji ? w całości lub części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki ? ul. Owocowa 6a, 40-158 Katowice. 3)Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, taryfa wraz z decyzją zostaną skierowane do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 4)Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy ? Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego..

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki DYREKTOR Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki Marek Miśkiewicz

Otrzymują: 1)Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. Al. J.Piłsudskiego 2 41-300 Dąbrowa Górnicza 2)Śląski Urząd Wojewódzki - do publikacji 3)Małopolski Urząd Wojewódzki - do publikacji Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł Załącznik do Decyzji Nr OKA-421040(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011 r. Zalacznik1.pdf Taryfa dla ciepła PEC w Dąbrowie Górniczej S.A

Id: BVTIF-UMFWN-BZIUT-HZINF-TACKS. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.478.4628

  decyzja nr OKA-4210-53(4)/2011/168/IX/PS/Zmd Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2011r. w sprawie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego ? Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.104.200

  informacja nr OKA-4110-23(21)/2010/2011/168/MMI, OKA-4110-24(18)/2010/2011/168/MMI Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 maja 2011r. o decyzjach nr WCC/51-ZTO-C/168/W/OKA/2011/MMi i PCC/54-ZTO-A/168/W/OKA/2011/MMi

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.53.808

  uchwała nr XLIV/807/09 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXX/505/08 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 września 2008r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy z późniejszymi zmianami

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.250.418

  decyzja nr OKA-4210-53(4)/2011/168/IX/PS/ZMD Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 4 października 2011r. umarzająca postępowanie w sprawie zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła ustalonej przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.53

  informacja nr OKA-4110-43(5)/2011/1637/CW, OKA-4110-44(5)/2011/1637/CW Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2011r. o decyzjach cofających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła ustalonych przez Lidman Energetyka Cieplna Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.49.411

  uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.49.410

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.409

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.408

  uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

 • DZ. URZ. 2011.49.407

  uchwała nr 6/13/2010 Zarządu Powiatu Chrzanowskiego z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.