Logowanie

DZ. URZ. 2011.50.413

Tytuł:

informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Prezes Urzędu Regulacji Energetyki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 50 pozycja: 413
Hasła:Decyzje Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

INFORMACJA NR PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI z dnia 26 stycznia 2011 r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie W dniu 26 stycznia 2011 r. decyzją Nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, na podstawie art. 162 § 1 pkt 1 i § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energtyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.), stwierdził wygaśnięcie swojej decyzji z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr PCC/1008/1470/W/3/2001/RW (z późn. zm.) w sprawie udzielenia przedsiebiorstwu energetycznemu ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła. Uzasadnienie Decyzją z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr PCC/1008/1470/W/3/2001/RW (z późn. zm.) Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (zwany dalej ,,Prezesem URE?) udzielił przedsiębiorstwu energetycznemu: ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwanemu dalej ,,Przedsiębiorstwem energetycznym?) koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres do 20 grudnia 2011 r. W punkcie 1. ww. koncesji ?Przedmiot i zakres działalności? wskazano, że Przedsiębiorstwo energetyczne prowadzi działalność gospodarczą polegającą na przesyłaniu i dystrybucji ciepła wytwarzanego we własnych źródłach ciepła czterema, należącymi do Koncesjonariusza sieciami zlokalizowanymi w Krakowie przy ulicach: Obozowej, Huculskiej, Borowinowej 53 oraz Borowinowej 55. Pismem z dnia 14 stycznia 2011 r., L.dz. BTB/2011/01/68, Przedsiębiorstwo energetyczne zwróciło się z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia udzielonej mu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła uzasadniając, że ?na dzień składania (?) wniosku moc zamówiona przez wszystkich odbiorców ciepła BTB Polska spółka z o.o. wynosi 3,679 MW?. Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy ? Prawo energetyczne ?uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie: przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, z wyłączeniem: dystrybucji paliw gazowych w sieci o przepustowości poniżej 1 MJ/s oraz przesyłania lub dystrybucji ciepła, jeżeli łączna moc zamówiona przez odbiorców nie przekracza 5 MW?. Stosownie do przepisu art. 162 § 1 pkt 1 Kpa stwierdza się wygaśnięcie decyzji, jeżeli stała się ona bezprzedmiotowa, a stwierdzenie wygaśnięcia takiej decyzji nakazuje przepis prawa albo gdy leży to w interesie społecznym lub w interesie strony. Moc cieplna zamówiona w Przedsiębiorstwie energetycznym przez odbiorców ciepłanie przekracza 5 MW. Zatem, wobec wyżej przytoczonej treści art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy ? Prawo energetyczne, prowadzona przez Przedsiębiorstwo energetyczne działalność gospodarcza polegająca na przesyłaniu i dystrybucji ciepła, nie wymaga uzyskania koncesji. W tej sytuacji decyzja z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr PCC/1008/1470/W/3/2001/RW (z późn. zm.), którą udzielono Przedsiębiorstwu energetycznemu koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła, stała się bezprzedmiotowa. Nie zachodzą równocześnie okoliczności określone w art. 58 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447 z późn. zm.). Przedsiębiorstwo energetyczne nie zaprzestało wykonywania działalności gospodarczej polegającej na zaopatrzeniu odbiorców w ciepło; będzie nadal ją wykonywało, jednak w wymiarze nie

Id: QWEUQ-ZARAD-OCXTP-HQYJJ-EGJHM. Podpisany Strona 1

wymagającym posiadania koncesji. Ponieważ przedsiębiorstwo energetyczne wystąpiło z wnioskiem o stwierdzenie wygaśnięcia decyzji z dnia 19 grudnia 2001 r. Nr PCC/1008/1470/W/3/2001/RW (z późn. zm.), uznano, że leży to w jego interesie. Mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności oraz po stwierdzeniu, że wniosek przedsiębiorstwa energetycznego zasługuje na uwzględnienie, Prezes URE orzekł jak w sentencji.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Dyrektor PołudniowoWschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Krakowie dr Małgorzata NowaczekZaremba

Id: QWEUQ-ZARAD-OCXTP-HQYJJ-EGJHM. Podpisany

Strona 2
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.142.2960

  informacja nr PCC/1028C/4006/W/OKR/2010/GŁ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 28 grudnia 2010r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: "Solar-Bin Ductum sp. z o.o. Energia" S.K.A. z siedzibą w Rzeszowie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.458

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 9 marca 2010r. o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki udzielających koncesje na wytwarzanie ciepła oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła Przedsiębiorstwu Termicznej Utylizacji Odpadów ?RA-TAR? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnobrzegu, ul. Zakładowa 50.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.34.957

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 14 maja 2009r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przedłużającej ważność koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła Zakładu Gospodarki Komunalnej Nowa Sarzyna Spółka z.o.o. z siedzibą w Nowej Sarzynie

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.88.2007

  informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o decyzji w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWE Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.24.579

  informacja nr WCC/1069B/4272/W/OKR/2011/DK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 lutego 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na wytwarzanie ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: PHUP "MOBO" Bogusław Głód z siedzibą w Krośnie

porady prawne online

Porady prawne

 • Skarga na bezczynność Urzędu Energetyki

  13 stycznia 2003 r. złożyłem wniosek do Prezesa Urzędu Energetyki o rozpatrzenie wniosku dotycząćego bezprawnego wstrzymania dostawy ciepła. W uzasadnieniu podałem (...)

 • Wypowiedzenie umowy o dostarczanie ciepła

  Czy dostawca ciepła może przed zbliżającym się sezonem grzewczym wypowiedzieć umowę na dostawę ciepła do lokali biurowych? Zawarta pomiędzy stronami umowa na czas (...)

 • Wniosek o koncesję na obrót paliwami płynnymi

  Jaka powinna być treść wniosku o udzielenie koncesji na obrót paliwami płynnymi? Jakie dokumenty się dołącza do takiego wniosku? Do kogo składa się wniosek o wydanie (...)

 • Wynarodzenie dla prezesa spółki

  Rada nadzorcza w spółce z o.o. powołała osobę na stanowisko prezesa. Prezes nie ma umowy o pracę i nie pracuje, a tylko pełni funkcję. Czy w spółce z o.o. powołany (...)

 • Kontrola poboru prądu z zakładu energetycznego

  Czy mam prawo nie wpuścić kontroli z zakładu energetycznego do swojego domu? Jeżeli tak to na jakiej podstawie prawnej? Jakie sankcje prawne grożą mi, jeżeli w/w kontroli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.50.412

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. 2011.49.411

  uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.49.410

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.409

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.408

  uchwała nr IV/11/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie : zmiany w Uchwale Budżetowej Gminy Babice na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.