Logowanie

DZ. URZ. 2011.506.4967

Tytuł:

uchwała nr XI/80/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 7 września 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-10-28
Organ wydający:Rada Gminy Ochotnica Dolna
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 506 pozycja: 4967
Hasła:Alkohol

UCHWAŁA NR XI/80/11 RADY GMINY OCHOTNICA DOLNA z dnia 7 września 2011 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna  Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 z późn. zm.)  Rada Gminy Ochotnica Dolna uchwala, co następuje:  § 1. Ustala  się  na  terenie  Gminy  Ochotnica  Dolna  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży ­  w ilości 8 punktów.  § 2. Ustala  się  na  terenie  Gminy  Ochotnica  Dolna  liczbę  punktów  sprzedaży  napojów  alkoholowych  zawierających  powyżej  4,5%  alkoholu  (z  wyjątkiem  piwa)  przeznaczonych  do  spożycia  w miejscu  sprzedaży  ­  w ilości 10 punktów.  § 3. Traci  moc  uchwała  Nr  XLIII/364/10  Rady  Gminy  Ochotnica  Dolna  z dnia  23  lutego  2010  r.  w sprawie  ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.  § 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.  § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa  Małopolskiego.   

Przewodniczący Rady  Stanisław Urbaniak

Id: HBTQJ­EITIV­YSGEA­YAXAD­WLCKY. Podpisany

Strona 1




Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.93.587

  uchwała nr XLIII/364/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 23 lutego 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2012.3462

  uchwała nr XVIII/157/12 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 12 czerwca 2012r. w sprawie: usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.57.54

  uchwała nr XLI/165/09 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2009r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów na terenie Gminy Stawiski

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.23.45

  uchwała nr 175/XXIX/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 stycznia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych, zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży oraz warunków sprzedaży tych napojów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.34.34

  uchwała nr XVI/83/08 Rady Gminy Siemiatycze z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) i zasad usytuowania na terenie gminy Siemiatycze miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

porady prawne online

Porady prawne

 • Pozwolenie na handel alkoholem w pobliżu szkoły

  Pytanie dotyczy obowiązywania Ustawy o wychowaniu w trzeźwości. W roku 2003, aby otrzymać koncesję na sprzedaż alkoholu nie było ograniczeń dotyczących odległości (...)

 • Zezwolenie na alkohol

  Chcemy otworzyć sklep z alkoholami pow. 18%, pon. 18%, piwo, wino. Ile kosztują poszczególne koncesje na alkohol, jeśli chce się prowadzić sprzedaż detaliczną w sklepie?

 • Zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych

  Uprzejmie proszę o w miarę obszerne przeanalizowanie problemu poprawnej interpretacji przepisu ustawy "antyalkoholowej" - art. 14 cyt." Zabrania się spożywania napojów (...)

 • VAT od kanapek

  Firma zamierza robić kanapki z zakupionych wcześniej surowców, rozwozić je i sprzedawać pracownikom różnych instytucji, biur. Jaki VAT będzie obowiązywał od tych (...)

 • Sklep monopolowy w lokalu spółdzielni mieszkaniowe

  Na parterze bloku, w którym mieszkam, powstaje całodobowy sklep monopolowy. Chciałabym zapytać o zasady wydawania koncesji na taki sklep. Czy spółdzielnia mieszkaniowa (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.505.4966

  uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 5 października 2011r. stwierdza nieważnośc uchwały Nr VII/95/2011 Rady Gminy Chełmiec z dnia 17 marca 2011 r. w sprawie ustalenia zasad dofinansowania z Gminnego Programu Ochrony Środowiska zakupu i montażu kolektorów słonecznych w budynkach mieszkaniowych na terenie Gminy Chełmiec

 • DZ. URZ. 2011.505.4965

  wyrok nr II OSK 596/11 NSA w Warszawie z dnia 16 czerwca 2011r. w sprawie ze skargi kasacyjnej [...]* od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 15 października 2010 r. sygn. akt II SA/Kr 335/10 w sprawie ze skarg Wojewody Małopolskiego, [...]* na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 7 października 2009 r., nr LXXXII/1077/09 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ?Dolina Dłubni - obszar sportu i rekreacji?; ogłoszoną w Dz. Urz. Woj. Małop. z 2009 roku Nr 663 poz. 4983

 • DZ. URZ. 2011.505.4964

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN.II.4131-1-67-11 Wojewody Małopolskiego z dnia 7 października 2011r. nieważność uchwały Nr V/26/11 z dnia 31.03.2011 r. Rady Gminy Bystra-Sidzina w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane w czasie przekraczającym wymiar zajęć podstawy programowej wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Bystra-Sidzina w zakresie paragrafu 1 ust. 1 uchwały

 • DZ. URZ. 2011.505.4963

  uchwała nr XIII/93/2011 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 28 września 2011r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Tuchów na lata 2011 - 2016.

 • DZ. URZ. 2011.505.4962

  uchwała nr XXXVII/225/2010 Rady Gminy Tokarnia z dnia 10 listopada 2010r. W sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tokarnia na 2010 rok.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.