Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.414

Tytuł:

uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 414
Hasła:Gospodarka komunalna

UCHWAŁA NR IV/24/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ,,h? z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z p. zm. ), art. 16 ust. 1,3,5 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p. zm.), art.22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z p. zm.) ? Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje. § 1. Traci moc Uchwała Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej inż. Wiesław Mendys

Id: SFXHF-JCAHE-TMRNQ-KFFDA-FCMIO. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.543.5736

  uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. 2012.2635

  uchwała nr XIII/164/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie przekształcenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2012.2629

  uchwała nr XIII/158/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej.

 • DZ. URZ. 2012.2625

  uchwała nr XIII/154/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2012.2626

  uchwała nr XIII/155/2012 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 kwietnia 2012r. w sprawie likwidacji II Liceum Profilowanego w Dąbrowie Tarnowskiej

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.50.413

  informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.50.412

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. 2011.49.411

  uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.49.410

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

 • DZ. URZ. 2011.49.409

  uchwała nr IV/12/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Babice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.