Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.415

Tytuł:

uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 415
Hasła:Statuty

UCHWAŁA NR IV/25/10 RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z poźn. zm./ w związku z art. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej / Dz. U. Nr 9 z 1997 r. poz. 43 z poźn. zm./ - Rada Miejska w Dąbrowie Tarnowskiej uchwala, co następuje: § 1. W Rozdziale II. Przedmiot Działalności Zakładu - w § 5 Załącznika do Uchwały Rady Miejskiej NR XV/152/08 z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 356 , poz. 2307 z dn. 3.06.2008r.) : 1) w ust. 1 lit. ,,l? dopisuje się na końcu zdania: ,, w zakresie nie przekraczającym zakres określony w art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych? , 2) skreśla się ust. 2 w całości, 3) dotychczasowy ust. ,,3? otrzymuje nr ust. ,,2?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dąbrowy Tarnowskiej. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej inż. Wiesław Mendys

Id: XZLPG-YEKUE-SGURA-FYFQO-HQJEC. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2010.545.4096

  uchwala nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 15 września 2010r. w sprawie likwidacji Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej w celu zawiązania spółki prawa handlowego.

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.125.986

  uchwała nr II/16/10 Rady Powiatu Dąbrowskiego w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Zespołu Jednostek Wspierających Rodzinę w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2011.543.5736

  uchwała nr XXXIX/416/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 25 lutego 2009 r. Nr XXIII/229/09 dotyczącej upoważnienia Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej oraz Zastępcy Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. 2012.2039

  uchwała nr XVIII/196/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 27 marca 2012r. w sprawie zmiany Statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Tarnowskiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.50.413

  informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.50.412

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. 2011.49.411

  uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

 • DZ. URZ. 2011.49.410

  uchwała nr IV/14/2010 Rady Gminy Babice z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Babice

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.