Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.416

Tytuł:

uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 416
Hasła:Gospodarka komunalna

UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY GMINY DĘBNO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. ?h?, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust.2 oraz art.14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art.4 ust.1 pkt 1 i art. 6 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) R a d a G m i n y D ę b n o uchwala, co następuje: § 1. W uchwale nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno, wprowadza się następujące zmiany: - § 3 otrzymuje brzmienie: ?Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Dębno?. - § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ? Zadania Zakładu obejmują zadania własne Gminy w zakresie: 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, 4) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych?. - § 5 otrzymuje brzmienie: ?Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: IWGTD-YVKUQ-CIANU-WLBEC-DXOPF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.51.417

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.410.3799

  uchwała nr VIII/81/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 18 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 • DZ. URZ. 2011.350.2933

  uchwała nr VI/57/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 14 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr V/47/2011 Rady Gminy Dębno z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest z obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2010.539.4038

  uchwala nr VII/118/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 5 października 2010r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2012.1592

  uchwała nr XVII/163/2012 Rady Miasta Sandomierza z dnia 21 marca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały NR XIII/132/2011 Rady Miasta Sandomierza z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej ? Zakładu Komunalnego w Sandomierzu

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.50.413

  informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.50.412

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

 • DZ. URZ. 2011.49.411

  uchwała nr III/33/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie zmian w Uchwale Budżetowej Gminy Tuchów na rok 2010 Nr XL/294/2009 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 30 grudnia 2009 roku, zmian w Uchwale nr II/12/2010 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 15 grudnia 2010 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.