Logowanie

DZ. URZ. 2011.51.417

Tytuł:

uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Małopolskiego
Data ogłoszenia:2011-02-07
Organ wydający:Rada Gminy Dębno
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 51 pozycja: 417
Hasła:Gospodarka komunalna

UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY GMINY DĘBNO z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy z dnia 12 marca 2004r. w sprawie Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. ?h?, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1 i ust. 2, oraz art. 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.) R a d a G m i n y D ę b n o uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno, stanowiącym załącznik do uchwały Nr I/124/2004 Rady Gminy Dębno z dnia 12 marca 2004 r. w sprawie: Statutu Zakładu Usług Komunalnych Gminy Dębno, wprowadza się następujące zmiany: - § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: ? Zakład działa w formie samorządowego zakładu budżetowego?. - § 2 otrzymuje brzmienie: ?Zakład działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej, 2) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), 3) ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 ze zm.), 4) ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458), 5) uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno, 6) niniejszego Statutu?. - § 4 otrzymuje brzmienie: ?Terenem działania Zakładu jest obszar Gminy Dębno?. - § 6 otrzymuje brzmienie: ?Do zadań Zakładu należy prowadzenie działalności w zakresie: 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami użytkowymi, 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 3) kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku, 4) utrzymywania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dębno. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Pierzga

Id: KYPIS-ETGVM-TIMQA-JDQMD-FOBGF. Podpisany

Strona 1
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.112.1194

  uchwała nr IV/9/2010 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Statutu Zakładu Usług Komunalnych w Chmielniku

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr I/1/09 Rady Gminy Świdnica z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Zakładu Usług Komunalnych w Świdnicy

 • DZ. URZ. 2010.700.5970

  uchwała nr I/7/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie:zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

 • DZ. URZ. 2012.1071

  uchwała nr I/135/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 3 lutego 2012r. w sprawie: zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Dębno.

porady prawne online

Porady prawne

 • Obowiązek posiadania śmietnika

  Czy jest jakiś przepis nakazujący posiadanie pojemnika na śmieci? Interesuje mnie czy rolnik (gospodarz rolny) powinien posiadać pojemnik na śmieci i czy za brak jego (...)

 • Terminy załatwienia sprawy administracyjnej

  W dniu 30.04.2007 r złożyłem pismo z określonymi żądaniami adresowane do Wójta i do wiadomości Zakładu Usług Komunalnych. Od 01.12.2006 r mam umowę najmu lokalu (...)

 • Podatek VAT w zakładach budżetowych

  Zakład Wodociągów i Kanalizacji został utworzony przez Radę Miejską w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład posiada Statut, w którym są określone szczegółowe (...)

 • Prawo do ekshumacji zwłok

  Chcę pozwać państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w X oraz Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w X o naruszenie dobra osobistego - prawa do ekshumacji (...)

 • Wykup mieszkania komunalnego

  Posiadam umowę z Urzędem Gminy na mieszkanie komunalne. Zwróciłem się z prośbą o jego wykup i uzyskałem odpowiedź negatywną (powodem była budowa własnego domu). (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. 2011.51.416

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Dębno z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmiany uchwały Nr VII/115/2003 Rady Gminy Dębno z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie utworzenia zakładu komunalnego Gminy Dębno.

 • DZ. URZ. 2011.51.415

  uchwała nr IV/25/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Tarnowskiej

 • DZ. URZ. 2011.51.414

  uchwała nr IV/24/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLI/438/10 Rady Miejskiej w Dąbrowie Tarnowskiej z dnia 13 września 2010 roku.

 • DZ. URZ. 2011.50.413

  informacja nr PCC/1008F/1470/W/OKR/2011/TK Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 26 stycznia 2011r. o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stwierdzającej wygaśnięcie koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła ?BTB Polska? Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

 • DZ. URZ. 2011.50.412

  decyzja nr OKA-4210-40(14)/2010/2011/168/IX/PS Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.